Helion


Mariola Jarczykowa

Zalecenia i przestrogi lekturowe (XVI-XX wiek)
Wypowiedzi zalecające w książce dawnej i współczesnej
Świat bliski i świat daleki w staropolskich przestrzeniach
Sarmackie theatrum. T. 6: Między tekstami
Sarmackie theatrum. T. 4: Studia o literaturze i książce dawnej
Studia bibliologiczne. T. 18: Biblioteki i ośrodki informacji - zbiory, pracownicy, użytkownicy
Korespondencja i literatura okolicznościowa w kręgu magnaterii Wielkiego Księstwa Litewskiego