Ludzie w organizacji

17.03.2021firmy

Ludzie w organizacji

Jak to wszystko się zaczęło?

 

Od zarania dziejów ludzie są członkami różnych organizacji, którym przyświecają rozmaite cele. Organizacje są natomiast podstawą funkcjonowania i rozwoju społeczeństw. Już w prehistorii zarządzano ludźmi w grupach i organizacjach. Istnienie organizacji odnotowano w czasach starożytnych Egipcjan, Sumerów, Babilończyków, Chińczyków, Greków czy Rzymian. Pierwsze organizacje powoływane były jako odpowiedź na potrzeby w zakresie administrowania państwem, armią, handlem czy gospodarstwem rolnym, a człowiek postrzegany był jako czynnik odgrywający w nich znaczącą rolę. Już w starożytności Egipcjanie żądali przedstawienia przez żołnierzy różnych próśb w formie pisemnej i opierania decyzji na opinii sztabu, Hammurabi postulował ustalenie płacy minimalnej, Nabuchodonozor poruszał temat bodźców płacowych, a Katon wykorzystywał opis pracy.

 

Już w starożytności tworzono organizacje 

 

Od starożytności w różnych dziełach i opracowaniach traktujących o zarządzaniu prezentowano porady i wytyczne dla przełożonych, w jaki sposób powinni kierować ludźmi, aby osiągnąć postawione przed organizacją cele. Choć jak słusznie zauważa A. Bednarski (2001: 15), ich podstawę stanowiły bieżące doświadczenia osób, które takimi organizacjami zarządzały, i nie wiązały się one z badaniami naukowymi w obszarze kierowania ludźmi. Pojęcie organizacji i zarządzania zostało sformalizowane, a wiedza na ten temat została ustrukturyzowana wraz z nadejściem wielkiej rewolucji przemysłowej w XVIII wieku.

Termin ,,organizacja" wywodzi się od greckiego słowa organizo i oznacza tworzenie harmonijnej, uporządkowanej całości.

 

Podsystem podsystemu

 

Podsystem zarządzania odpowiada za łączenie i spajanie w całości wszystkich pozostałych podsystemów w celu utrzymania równowagi między organizacją, otoczeniem i poszczególnymi podsystemami, które się na nią składają. Podsystem struktury służy z kolei łączeniu podsystemu technicznego i psychospołecznego. Jego zadaniem jest zapewnienie jak najbardziej harmonijnego ich współdziałania.

 

Zasoby ludzkie a kapitał ludzki

 

Początki koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi miały stanowić odpowiedź na poszukiwania nowej formuły sprawowania funkcji personalnej przez organizację.

Za potencjalnego następcę zzl uznaje się zarządzanie kapitałem ludzkim (zkl). Jak podaje M. Tyrańska, w świetle wyzwań w sferze zarządzania zasobami wiążących się ze zmianami technologicznymi i organizacyjnymi koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi stopniowo ewoluuje w kierunku kapitału ludzkiego.

Tab. 1. Różnice między zarządzaniem zasobami ludzkimi a zarządzaniem kapitałem ludzkim

 

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Cechy charakterystyczne

 

 • zasób strategiczny
 • elementy kosztów
 • produktywność
 • strategia
 • rozwój
 • motywowanie
 • źródło wartości
 • dźwignia zysku
 • wzrost wartości kapitału intelektualnego
 • inwestycja o określonej stopie zwrotu
 • zaangażowanie

 

     

 

Podsumowując

 

W obydwu koncepcjach, zarówno zarządzania zasobami ludzkimi, jak i zarządzania kapitałem ludzkim, dostrzec można podobną ewolucję sposobu postrzegania człowieka. Dawniej koncepcje te zorientowane były tylko na interesariuszy wewnętrznych organizacji (tj. pracowników), obecnie natomiast zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zarządzanie kapitałem ludzkim może być ukierunkowane również szarzej - na wszystkich interesariuszy organizacji: - tych wewnętrznych i tych zewnętrznych.

Zarówno koncepcje, jak i zasoby psychiczne wnoszone przez pracowników do organizacji mogą być rozwijane. Rozwój ten stanowi jeden z kluczowych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi (czy też zarządzania kapitałem ludzkim) i określony jest jako rozwój zasobów ludzkich lub tworzenie kapitału ludzkiego.

 

Nie wiesz gdzie wypożyczyć prezentowanego ebooka?

 

Treść artykułu pochodzi z książki ,,Internetowe narzędzia rozwoju zasobów ludzkich organizacji" Pawła Łuczaka - możesz ją wypożyczyć tutaj.

Jeśli nie posiadasz dostępu do ebookpoint BIBLIO - skontaktuj się z nami. Możesz wypróbować naszą usługę i uzyskać dostęp do tej publikacji.

Napisz na biblio@ebookpoint.pl

 

Źródło zdjęcia 

 
Udostępnij:

chcesz poznać więcej szczegółów?