Helion


Szczegóły ebooka

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych. Praktyczny przewodnik zgodny z normami polskimi i międzynarodowymi

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych. Praktyczny przewodnik zgodny z normami polskimi i międzynarodowymi


 Przewodnik pokazuje:
 
 • jak interpretować kwestie bezpieczeństwa systemów informacyjnych, od ryzyka począwszy,
 • jakimi standardami (normami) i metodami się posługiwać,
 • do jakich wzorców dobrych praktyk sięgać,
 • jakie ośrodki doskonalące te praktyki obserwować,
 • z jakim środowiskiem specjalistów się konsultować.

Poradnik jest szczegółowy, w wielu fragmentach ma charakter list kontrolnych, które mają podpowiadać, jakie problemy i rozwiązania rozważać.

Poradnik jest skierowany w pierwszej kolejności do administratorów bezpieczeństwa systemów informacyjnych, ale także do szeroko rozumianej kadry kierowniczej organizacji różnych branż, charakteru i wielkości, od której zależy faktyczne bezpieczeństwo. Także do specjalistów różnych profesji, którzy do zapewniania bezpieczeństwa mogą się w organizacjach przyczyniać. Rzecz bowiem w tym, że stan bezpieczeństwa budują stopniowo wszyscy, a zburzyć go może już jedna osoba.

 • Wstęp
 • 1. Wprowadzenie
  • 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?
  • 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?
  • 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa informacji
  • 1.4. Czynniki decydujące o bezpieczeństwie systemów informacyjnych
  • 1.5. Jak określać wymagania bezpieczeństwa?
  • 1.6. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
  • 1.7. Standardy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem systemów informacyjnych
  • 1.8. Zarządzanie ryzykiem a zarządzanie bezpieczeństwem informacji
  • 1.9. Punkt wyjścia zapewniania bezpieczeństwa informacji
  • 1.10. Krytyczne czynniki sukcesu
 • 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych
  • 2.1. Nazewnictwo związane z zarządzaniem ryzykiem
  • 2.1.1. Pojęcia podstawowe
  • 2.1.2. Nazewnictwo modelu zarządzania ryzykiem
  • 2.2. Struktura ryzyka
  • 2.2.1. Ryzyko polityczne
  • 2.2.2. Ryzyko organizacyjne
  • 2.2.3. Ryzyko operacyjne
  • 2.3. Czynniki ryzyka systemów informacyjnych
  • 2.3.1. Ludzie
  • 2.3.2. Procesy i systemy
  • 2.3.2.1. Systemy teleinformatyczne
  • 2.3.2.2. Dokumentacja wewnętrzna i zewnętrzna
  • 2.3.2.3. Lokalizacja
  • 2.3.3. Zdarzenia zewnętrzne
  • 2.3.3.1. Zdarzenia przewidywalne i nieprzewidywalne
  • 2.3.3.2. Zlecanie czynności na zewnątrz (outsourcing)
  • 2.4. Procesy zarządzania ryzykiem systemów informacyjnych
  • 2.5. Ustalenie oczekiwań wobec zarządzania ryzykiem
  • 2.5.1. Podstawowe kryteria oceny ryzyka systemów informacyjnych
  • 2.5.2. Zakres i granice procesu zarządzania ryzykiem systemów informacyjnych
  • 2.5.3. Organizacja zarządzania ryzykiem systemów informacyjnych
  • 2.6. Zarządzanie zasobami i aktywami systemów informacyjnych
  • 2.6.1. Zapewnianie zasobów i aktywów oraz odpowiedzialność za nie
  • 2.6.1.1.Inwentaryzacja zasobów i aktywów
  • 2.6.1.2. Własność zasobów
  • 2.6.1.3. Akceptowalne użycie zasobów
  • 2.6.2. Klasyfikacja informacji
  • 2.6.2.1. Zalecenia do klasyfikacji
  • 2.6.2.2. Oznaczanie informacji i postępowanie z informacjami
  • 2.6.3. Wartość biznesowa aktywów, zwłaszcza informacji
  • 2.7. Szacowanie ryzyka systemów informacyjnych
  • 2.7.1. Analiza ryzyka systemów informacyjnych
  • 2.7.1.1. Identyfikacja ryzyka
  • 2.7.1.2. Oszacowanie (wycena) ryzyka
  • 2.7.2. Ocena ryzyka systemów informacyjnych
  • 2.8. Postępowanie z ryzykiem systemów informacyjnych
  • 2.8.1. Unikanie ryzyka
  • 2.8.2. Przeniesienie ryzyka
  • 2.8.3. Utrzymanie/akceptowanie ryzyka
  • 2.8.4. Redukcja ryzyka
  • 2.8.5. Środki sterowania bezpieczeństwem
  • 2.8.6. Środki łagodzenia ryzyka (przeciwdziałanie)
  • 2.8.7. Strategia łagodzenia ryzyka
  • 2.9. Akceptacja ryzyka przez kierownictwo
  • 2.10. Informowanie o ryzyku
  • 2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka
  • 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem
 • 3. Zarządzanie ryzykiem w projektach systemów informacyjnych
  • 3.1. Wprowadzenie
  • 3.2. Kryteria sukcesu projektu
  • 3.3. Procesy zarządzania ryzykiem projektowym
  • 3.4. Planowanie zarządzania ryzykiem projektowym
  • 3.5. Identyfikacja zagrożeń
  • 3.6. Analiza ryzyka
  • 3.7. Szacowanie prawdopodobieństwa i skutku ryzyka
  • 3.8. Planowanie reakcji na ryzyko
  • 3.9. Sterowanie ryzykiem
  • 3.10. Monitorowanie ryzyka
 • 4. Zarządzanie reakcją na incydenty związane z naruszaniem bezpieczeństwa informacji
  • 4.1. Podstawowe zagadnienia i korzyści związane z zarządzaniem incydentami
  • 4.2. Przykłady incydentów związanych z naruszaniem bezpieczeństwa informacji
  • 4.3. Procedury w zarządzaniu incydentami
  • 4.3.1. Planowanie i przygotowanie
  • 4.3.2. „Stosowanie” - wdrożenie i eksploatacja
  • 4.3.3. Przegląd
  • 4.3.4. Doskonalenie
 • 5. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)
  • 5.1. Ustanowienie SZBI
  • 5.1.1. Zakres i granice SZBI
  • 5.1.2. Polityka bezpieczeństwa i jej akceptacja przez kierownictwo
  • 5.1.3. Polityka bezpieczeństwa informacji
  • 5.1.4. Dokument polityki bezpieczeństwa informacji
  • 5.1.5. Przegląd polityki bezpieczeństwa informacji
  • 5.1.6. Strategia zarządzania ryzykiem
  • 5.2. Wdrożenie i eksploatacja SZBI
  • 5.3. Monitorowanie i przegląd SZBI
  • 5.4. Utrzymanie i doskonalenie SZBI
  • 5.5. Organizacja zapewniania bezpieczeństwa informacji
  • 5.5.1. Organizacja wewnętrzna
  • 5.5.1.1. Zaangażowanie kierownictwa w zapewnianie bezpieczeństwa informacji
  • 5.5.1.2. Koordynacja zarządzania zapewnianiem bezpieczeństwa informacji
  • 5.5.1.3. Przypisanie odpowiedzialności w zakresie zapewniania bezpieczeństwa informacji
  • 5.5.1.4. Proces autoryzacji środków przetwarzania informacji
  • 5.5.1.5. Umowy o zachowaniu poufności
  • 5.5.1.6. Kontakty z organami władzy
  • 5.5.1.7. Kontakty z grupami zaangażowanymi w zapewnianie bezpieczeństwa
  • 5.5.1.8. Niezależne przeglądy bezpieczeństwa informacji
  • 5.5.2. Strony zewnętrzne
  • 5.5.2.1. Ryzyko związane ze stronami zewnętrznymi
  • 5.5.2.2. Bezpieczeństwo w kontaktach z klientami
  • 5.5.2.3. Bezpieczeństwo w umowach ze stroną trzecią
  • 5.6. Bezpieczeństwo zasobów ludzkich
  • 5.6.1. Przed zatrudnieniem
  • 5.6.1.1. Role i zakresy odpowiedzialności
  • 5.6.1.2. Postępowanie sprawdzające
  • 5.6.1.3. Zasady zatrudnienia
  • 5.6.2. Podczas zatrudnienia
  • 5.6.2.1. Odpowiedzialność kierownictwa
  • 5.6.2.2. Uświadamianie, kształcenie i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji
  • 5.6.2.3. Postępowanie dyscyplinarne
  • 5.6.3. Zakończenie lub zmiana zatrudnienia
  • 5.6.3.1. Odpowiedzialność związana z zakończeniem zatrudnienia
  • 5.6.3.2. Zwrot zasobów
  • 5.6.3.3. Odebranie praw dostępu
  • 5.7. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
  • 5.7.1. Obszary bezpieczne
  • 5.7.1.1. Fizyczna granica obszaru bezpiecznego
  • 5.7.1.2. Środki ochrony fizycznego wejścia
  • 5.7.1.3. Zabezpieczanie biur, pomieszczeń i urządzeń
  • 5.7.1.4. Ochrona przed zagrożeniami zewnętrznymi i środowiskowymi
  • 5.7.1.5. Praca w obszarach bezpiecznych
  • 5.7.1.6. Obszary publicznie dostępne dla dostaw i załadunku
  • 5.7.2. Bezpieczeństwo wyposażenia
  • 5.7.2.1. Rozmieszczenie i ochrona wyposażenia
  • 5.7.2.2. Systemy wspomagające przetwarzanie informacji
  • 5.7.2.3. Bezpieczeństwo okablowania
  • 5.7.2.4. Bezpieczna konserwacja sprzętu
  • 5.7.2.5. Bezpieczeństwo wyposażenia znajdującego się poza siedzibą organizacji
  • 5.7.2.6. Bezpieczne usuwanie lub ponowne wykorzystanie wyposażenia
  • 5.7.2.7. Wynoszenie mienia
  • 5.8. Zarządzanie eksploatacją i komunikacją SZBI
  • 5.8.1. Procedury eksploatacyjne i odpowiedzialność
  • 5.8.1.1. Dokumentowanie procedur eksploatacyjnych
  • 5.8.1.2. Zarządzanie zmianami
  • 5.8.1.3. Rozdzielanie obowiązków
  • 5.8.1.4. Oddzielanie środowisk rozwojowych, testowych i eksploatacyjnych
  • 5.8.2. Zarządzanie usługami dostarczanymi przez strony trzecie
  • 5.8.2.1. Bezpieczne dostarczanie usług
  • 5.8.2.2. Monitorowanie i przegląd usług strony trzeciej
  • 5.8.2.3. Bezpieczne zarządzanie zmianami usług strony trzeciej
  • 5.8.3. Planowanie i odbiór systemów
  • 5.8.3.1. Zarządzanie pojemnością systemów
  • 5.8.3.2. Akceptacja systemu
  • 5.8.4. Ochrona przed kodem złośliwym i nadzór nad kodem mobilnym
  • 5.8.4.1. Środki ochrony przed kodem złośliwym
  • 5.8.4.2. Środki nadzoru nad kodem mobilnym
  • 5.8.5. Kopie zapasowe
  • 5.8.6. Zarządzanie bezpieczeństwem sieci
  • 5.8.6.1. Systemy ochrony sieci
  • 5.8.6.2. Bezpieczeństwo usług sieciowych
  • 5.8.7. Obsługa nośników danych i dokumentacji
  • 5.8.7.1. Zarządzanie nośnikami wymiennymi
  • 5.8.7.2. Usuwanie nośników
  • 5.8.7.3. Procedury postępowania z informacjami
  • 5.8.7.4. Bezpieczeństwo dokumentacji systemowej
  • 5.8.8. Wymiana informacji
  • 5.8.8.1. Polityka i procedury wymiany informacji
  • 5.8.8.2. Umowy o wymianie informacji
  • 5.8.8.3. Transportowanie fizycznych nośników informacji
  • 5.8.8.4. Wiadomości elektroniczne
  • 5.8.8.5. Systemy informacyjne organizacji
  • 5.8.9. Usługi handlu elektronicznego
  • 5.8.9.1. Handel elektroniczny
  • 5.8.9.2. Transakcje on-line
  • 5.8.9.3. Informacje dostępne publicznie
  • 5.9. Kontrola dostępu
  • 5.9.1. Wymagania biznesowe i polityka kontroli dostępu
  • 5.9.2. Zarządzanie dostępem użytkowników
  • 5.9.2.1. Rejestracja użytkowników
  • 5.9.2.2. Zarządzanie przywilejami
  • 5.9.2.3. Zarządzanie hasłami użytkowników
  • 5.9.2.4. Przeglądy praw dostępu użytkowników
  • 5.9.3. Odpowiedzialność użytkowników
  • 5.9.3.1. Używanie haseł
  • 5.9.3.2. Pozostawianie sprzętu użytkownika bez opieki
  • 5.9.3.3. Polityka czystego biurka i czystego ekranu
  • 5.9.4. Kontrola dostępu do sieci
  • 5.9.4.1. Zasady korzystania z usług sieciowych
  • 5.9.4.2. Uwierzytelnianie użytkowników przy połączeniach zewnętrznych
  • 5.9.4.3. Identyfikacja urządzeń w sieciach
  • 5.9.4.4. Ochrona zdalnych portów diagnostycznych i konfiguracyjnych
  • 5.9.4.5. Rozdzielanie sieci
  • 5.9.4.6. Kontrola połączeń sieciowych
  • 5.9.4.7. Kontrola rutingu w sieciach
  • 5.9.5. Kontrola dostępu do systemów operacyjnych
  • 5.9.5.1. Procedury bezpiecznego logowania się
  • 5.9.5.2. Identyfikacja i uwierzytelnianie użytkowników
  • 5.9.5.3. System zarządzania hasłami
  • 5.9.5.4. Użycie systemowych programów narzędziowych
  • 5.9.5.5. Zamykanie sesji po określonym czasie
  • 5.9.5.6. Ograniczanie czasu trwania połączenia
  • 5.9.6. Kontrola dostępu do informacji i aplikacji
  • 5.9.6.1. Ograniczanie dostępu do informacji
  • 5.9.6.2. Izolowanie systemów wrażliwych
  • 5.9.7. Przetwarzanie mobilne i praca na odległość
  • 5.9.7.1. Przetwarzanie i komunikacja mobilna
  • 5.9.7.2. Praca zdalna
  • 5.10. Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informacyjnych
  • 5.10.1. Wymagania bezpieczeństwa systemów informacyjnych
  • 5.10.2. Poprawne przetwarzanie w aplikacjach
  • 5.10.2.1. Potwierdzanie poprawności danych wejściowych
  • 5.10.2.2. Kontrola przetwarzania wewnętrznego
  • 5.10.2.3. Integralność wiadomości
  • 5.10.2.4. Potwierdzanie poprawności danych wyjściowych
  • 5.10.3. Zabezpieczenia kryptograficzne
  • 5.10.3.1. Zasady korzystania z zabezpieczeń kryptograficznych
  • 5.10.3.2. Zarządzanie kluczami
  • 5.10.4. Bezpieczeństwo plików systemowych
  • 5.10.4.1. Zabezpieczanie eksploatowanego oprogramowania
  • 5.10.4.2. Ochrona systemowych danych testowych
  • 5.10.4.3. Kontrola dostępu do kodów źródłowych programów
  • 5.10.5. Bezpieczeństwo w procesach rozwojowych i obsługi informatycznej
  • 5.10.5.1. Procedury kontroli zmian
  • 5.10.5.2. Techniczny przegląd aplikacji po zmianach w systemie) operacyjnym
  • 5.10.5.3. Ograniczenia dotyczące zmian w pakietach oprogramowania
  • 5.10.5.4. Wyciek informacji
  • 5.10.5.5. Prace rozwojowe nad oprogramowaniem powierzone firmie zewnętrznej
  • 5.11. Wymagania dotyczące dokumentacji
  • 5.11.1. Nadzór nad dokumentami
  • 5.11.2. Nadzór nad zapisami
 • 6. Zarządzanie zapewnianiem ciągłości działania
  • 6.1. Osadzenie zapewniania ciągłości działania w kulturze organizacji
  • 6.2. Zrozumienie istoty działania organizacji
  • 6.2.1. Wprowadzenie procesu systematycznego zarządzania zapewnianiem ciągłości działania
  • 6.2.2. Generalna analiza wpływu zakłóceń na działalność
  • 6.2.3. Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka ogólnego
  • 6.2.4. Bezpieczeństwo informacji i ciągłość działania systemów informatycznych a zapewnianie ciągłości działania organizacji
  • 6.3. Określanie strategii zarządzania zapewnianiem ciągłości działania
  • 6.4. Opracowywanie i wdrażanie rozwiązań zapewniania ciągłości działania
  • 6.4.1. Analiza ryzyka operacyjnego i mapa zakłóceń
  • 6.4.2. Opracowywanie regulaminów, procedur, instrukcji
  • 6.4.3. Projektowanie scenariuszy awaryjnych
  • 6.4.4. Wdrażanie przyjętego postępowania z zakłóceniami
  • 6.5. Testowanie, utrzymywanie i audyt rozwiązań zapewniania ciągłości działania
  • 6.5.1. Testowanie
  • 6.5.2. Utrzymywanie
  • 6.5.3. Audyt
 • 7. Odpowiedzialność kierownictwa organizacji
  • 7.1. Zaangażowanie kierownictwa
  • 7.2. Szkolenie, uświadamianie i kompetencje pracowników
 • 8. Monitorowanie bezpieczeństwa
  • 8.1. Monitorowanie i przeglądy SZBI
  • 8.1.1. Niezależne przeglądy bezpieczeństwa informacji
  • 8.1.2. Dzienniki zdarzeń
  • 8.1.3. Monitorowanie wykorzystywania systemu
  • 8.1.4. Ochrona informacji zawartych w dziennikach zdarzeń
  • 8.1.5. Dzienniki zdarzeń administratora i operatora
  • 8.1.6. Rejestrowanie błędów
  • 8.1.7. Synchronizacja zegarów
  • 8.1.8. Monitorowanie i przegląd usług strony trzeciej
  • 8.1.9. Zgodność przeglądów z politykami bezpieczeństwa i standardami oraz zgodność techniczna
  • 8.2. Przeglądy realizowane przez kierownictwo
  • 8.2.1. Dane wejściowe do przeglądu
  • 8.2.2. Wyniki przeglądu
 • 9. Audyty SZBI
  • 9.1. Audyty systemów informacyjnych
  • 9.1.1. Bezpieczne prowadzenie audytu
  • 9.1.2. Ochrona narzędzi audytu
  • 9.2. Audyty wewnętrzne SZBI
  • 9.3. Procesy audytowe
  • 9.3.1. Etap przygotowawczy audytu
  • 9.3.1.1. Spotkanie wstępne
  • 9.3.1.2. Seminarium dla gremiów kierowniczych organizacji
  • 9.3.2. Etap wykonawczy audytu
  • 9.3.2.1. Ścieżka formalna audytu
  • 9.3.2.2. Ścieżka techniczna audytu
  • 9.3.3. Etap sprawozdawczy audytu
  • 9.3.3.1. Opracowanie dokumentu końcowego
  • 9.3.3.2. Przekazanie zleceniodawcy zbioru dokumentów audytowych
 • 10. Doskonalenie SZBI
  • 10.1. Ciągłe doskonalenie
  • 10.2. Działania korygujące
  • 10.3. Działania zapobiegawcze
 • 11. Zgodność z przepisami prawa
  • 11.1. Ustalenie odpowiednich przepisów prawa
  • 11.2. Prawo do własności intelektualnej
  • 11.3. Ochrona zapisów w organizacji
  • 11.4. Ochrona danych osobowych i prywatność informacji dotyczących osób fizycznych
  • 11.5. Zapobieganie nadużywaniu środków przetwarzania informacji
  • 11.6. Regulacje dotyczące zabezpieczeń kryptograficznych
  • 11.7. Sprawdzanie zgodności technicznej
 • 12. Terminologia
  • 12.1. Pojęcia i definicje
  • 12.2. Akronimy
 • Bibliografia