Helion


Szczegóły ebooka

Zarządzanie organizacjami w przestrzeni publiczno-prywatnej (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła

Zarządzanie organizacjami w przestrzeni publiczno-prywatnej (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła


Słowem redaktorów
Monografia „Zarządzanie organizacjami w partnerstwie publiczno – prywatnym” jest efektem badań wielu autorów z różnych ośrodków akademickich, których głównym celem w przedstawionych rozdziałach jest dostarczenie metod i rekomendacji dla rozwiązywania aktualnych wyzwań w zarządzaniu organizacjami w przestrzeni publiczno – prywatnej. Istotą funkcji zarządzania jako specyficznego rodzaju regulacji wykonywanych zbiorowo przez jednostki organizacyjne, jest w szczególności formułowanie celu działania, planowanie i organizowanie struktur oraz określanie procedur funkcjonowania wraz z kontrolowaniem realizacji zamierzonych celów. W ramach koncepcji nowoczesnego zarządzania z jednej strony zaleca się wdrażanie takich instrumentów zarządzania organizacjami publicznymi, aby eliminować nieefektywną alokację publicznych zasobów i dostarczać dobra lub usługi publiczne w bardziej efektywny sposób, a z drugiej strony zaleca się, aby korzyści płynące z optymalnego zarządzania zasobami były dostępne w sferze publicznej. Dlatego hybrydowe połączenie głównych zalet z zarządzania, zarówno w formie publicznej, jak i prywatnej spowodowało konieczność zmiany zasad funkcjonowania i zarządzania tymi organizacjami w kierunku poprawy jakości i dostępności usług oraz optymalnego wykorzystania zasobów. Takie połączenie w swoiste partnerstwo publiczno – prywatne, dwóch odmiennych pod wieloma względami sektorów, stwarza organizacjom nie tylko możliwość jak najlepszego wykonywania zadań, ale dostarcza wiedzy, umiejętności i narzędzi do jak najbardziej efektywnego zarządzania organizacją. Jednak współcześnie rozwijająca się forma zarządzania organizacjami w przestrzeni publiczno – prywatnej wymaga rozwiązywania wielu skomplikowanych problemów. W niniejszej monografii przedstawione rozdziały stanowią zarówno teoretyczne, jak i praktyczne odniesienie do problematyki zarządzania, gdzie wspólnym obszarem zainteresowań jest współczesne zarządzanie organizacjami w partnerstwie publiczno – prywatnym. Współczesne organizacje stanęły w obliczu nowych realiów gospodarowania, które zmodyfikowały sposób zarządzania i podejście menedżera, zarówno do dynamicznie zmieniającego się otoczenia, jak i do coraz bardziej zmieniających się struktur wewnętrznych. W ten sposób dobór problematyki stanowi równocześnie nawiązanie do przyszłych problemów społeczno – gospodarczych. Obecna globalizacja zmusza podmioty gospodarcze do modyfikacji dotychczas wykorzystywanych koncepcji zarządzania lub utworzenie jej na nowo według obowiązujących norm, zasad, a nawet trendów na rynku. W ramach interdyscyplinarnych badań naukowych ukazanych w monografii szczególną uwagę zwrócono na problematykę współczesnego zarządzania na styku organizacji publicznych i prywatnych, rozwoju działań innowacyjnych oraz zasad partnerstwa i rozwiązywania problemów, które będą korzystne dla obu sfer w systemie społeczno – gospodarczym.
Jako redaktorzy niniejszej monografii mamy nadzieję, że wiele przedstawionych zagadnień będzie motywowało czytelnika do zainteresowania się poruszaną tematyką, co przełoży się na podjęcie własnych dociekań i nowych rozwiązań omówionych problemów badawczych.
redaktorzy monografii
Prof. PCz dr hab inż. Joanna Nowakowska-Grunt
Dr inż. Ireneusz Miciuła

PRZEDMOWA (10)
1.EUROPEAN UNION FUNDS MANAGEMENT BASED ON THE EXAMPLE
OF OLSZTYN COMMUNE (13)

1.ECONOMIC AND SOCIAL SITUATION OF THE OLSZTYN COMMUNE (14)
2.ASSUMPTIONS OF THE LOCAL REVITALIZATION PROGRAM FOR THE OLSZTYN COMMUNE (18) SUMMARY (22)
BIBLIOGRAPHY (22)
2.POWÓDZTWA PRZECIWKO PODMIOTOM LECZNICZYM W POLSCE W KONTEKŚCIE ZMIAN
W ICH ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU (23)

WSTĘP (23)
1.PODMIOTY NIEPUBLICZNE WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ (23)
2.KONTRAKTOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA (25)
3.ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO (26)
4.PODMIOT ODPOWIEDZIALNY (29)
5.UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (33)
ZAKOŃCZENIE(34)
LITERATURA (35)
INNE (35)
3.POZYCJA USTROJOWO – PRAWNA ZARZĄDCY PRZYMUSOWEGO (37)
WSTĘP (37)
1.POZYCJA PRAWNA ZARZĄDCY (37)
2. PROCEDURA POWOŁANIA ZARZĄDCY (39)
3. ODWOŁANIE ORAZ ZMIANA ZARZĄDCY PRZYMUSOWEGO (40)
4. KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI ZARZĄDCY PRZYMUSOWEGO (41)
LITERATURA (48)
4.LUBUSKI MODEL WSPÓŁPRACY NAUKI Z BIZNESEM (49)
WSTĘP (49)
1.FUNDUSZE UE JAKO WAŻNY ELEMENT BUDOWY SYSTEMU WSPÓŁPRACY (51)
3.LUBUSKI TRANSFER WIEDZY(55)
WNIOSKI (62)
BIBLIOGRAFIA (63)
5.INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ ORGANIZACJI
ZRÓŻNICOWANEJ WIEKOWO (66)

WSTĘP (66)
1.WIEDZA JAKO KLUCZOWY ZASÓB PRZEDSIĘBIORSTWA (66)
2.ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJI RÓŻNYCH POKOLEŃ – WYBRANE ASPEKTY (67)
3.CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA ZAWODOWEGO TRZECH POKOLEŃ (69)
4.BARIERY HAMUJĄCE DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ MIĘDZY PRACOWNIKAMI RÓŻNYCH POKOLEŃ
ORAZ ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ICH PRZEZWYCIĘŻANIA (71)
5.INTERMENTORING JAKO INNOWACYJNA METODA MIĘDZYPOKOLENIOWEGO TRANSFERU WIEDZY (73)
ZAKOŃCZENIE (75)
LITERATURA (75)
NETNOGRAFIA (76)
6.WYBRANE BARIERY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA MŚP(79)
WSTĘP (79)
1. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE (79)
2. BARIERY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ (80)
3. SPECYFIKA BARIER ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH (81)
3.1. BARIERY ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PRZEDSIĘBIORSTWEM (82)
3.2. BARIERY KADROWE (83)
3.3. BARIERY TECHNOLOGICZNE (85)
ZAKOŃCZENIE (86)
LITERATURA (86)
7.ROLA MENEDŻERA W FUNKCJONOWANIU STRUKTUR KLASTROWYCH (89)
WSTĘP (89)
1.KLASTRY W UJĘCIU TEORETYCZNYM (90)
3.ASPEKTY METODYCZNE BADAŃ (91)
4.ROLA MENEDŻERA W ROZWOJU KLASTRÓW I INICJATYW KLASTROWYCH (92)
5.DZIAŁANIA MENEDŻERA W KLASTRZE – WYNIKI BADAŃ (93)
PODSUMOWANIE (99)
LITERATURA (100)
8.HISTORIA I DZIAŁALNOŚĆ POLSKICH BANKÓW (103)
WSTĘP (103)
1.HISTORIA BANKÓW (103)
2.DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW (107)
ZAKOŃCZENIE (113)
LITERATURA (113)
INNE (114)
9.ANALIZA ROZWOJU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA PRZYKŁADZIE MIASTA CZĘSTOCHOWA (115)
WSTĘP (115)
1.CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ASPEKCIE POLSKIEGO PRAWA (115)
2.BUDŻET OBYWATELSKI JAKO REFORMA (118)
3.ZNACZENIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA (120)
PODSUMOWANIE (122)
LITERATURA (123)
NETNOGRAFIA (123)
10.ZASADY SPÓŁDZIELCZE I ZARZĄDZANIE W SPÓŁDZIELNIACH XXI WIEKU (125)
WSTĘP (125)
1.ZASADY SPÓŁDZIELCZE (125)
2. ZARZĄDZANIE W SPÓŁDZIELNIACH (128)
3. KREATYWNA DEMOKRACJA SPÓŁDZIELCZA (131)
ZAKOŃCZENIE(137)
LITERATURA (138)
NETNOGRAFIA (139)
11.ZNACZENIE SPORTU W UNII EUROPEJSKIEJ W PROCESACH POLITYCZNYCH ORAZ GOSPODARCZYCH (141)
WSTĘP (141)
1. DEFINICJA SPORTU JAKO PRZEDMIOTU REGULACJI PRAWNEJ (141)
2. RYS HISTORYCZNY WSPÓLNOTOWYCH ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO SPORTU (143)
3. ZNACZENIE SPORTU W RAMACH GOSPODARKI UE (147)
ZAKOŃCZENIE(151)
LITERATURA (152)
NETNOGRAFIA (152)
12.MODEL OTWARTYCH INNOWACJI W OBSZARACH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE (153)
WSTĘP (153)
1.BARIERY INNOWACJI NA POLSKICH UCZELNIACH (153)
2.INNOWACJE OTWARTE (155)
3.BUDOWANIE SIECI PARTNERSTW (157)
4.PERSPEKTYWY ZMIAN DO 2020 (158)
WNIOSKI (159)
LITERATURA (160)
13.SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE JAKO NARZĘDZIE STYMULACJI
INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI W POLSCE (163)

WSTĘP (163)
1.ZMIERZCH PARADYGMATU INNOWACJI TECHNICZNEJ (163)
2.UREGULOWANIA PRAWNE FUNKCJONOWANIA SSE A STYMULOWANIE INNOWACYJNOŚCI (165)
3.SSE JAKO STYMULATOR INNOWACYJNOŚCI (169)
PODSUMOWANIE (175)
BIBLIOGRAFIA (175)
14.ZAUFANIE JAKO INTEGRALNA CZĘŚĆ ORGANIZACJI (179)
WPROWADZENIE (179)
1.ZNACZENIE ZAUFANIA (180)
2.ZAUFANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE (181)
3.ZAUFANIE W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (184)
PODSUMOWANIE (185)
LITERATURA (185)
15.BARIERY ROZWOJU DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORSTWACH SUBREGIONU TARNOBRZESKIEGO
(NA PRZYKŁADZIE BRANŻY ROLNO – SPOŻYWCZEJ) (187)

WSTĘP (187)
1.ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE I DOBÓR PRÓBY DO BADAŃ (188)
1.CHARAKTERYSTYKA BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTW (190)
2.BARIERY ROZWOJU DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH W BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO (191)
ZAKOŃCZENIE(192)
LITERATURA (194)
16.PROCES ZARZĄDZANIA W TWORZENIU I OBIEGU DOKUMENTACJI
MEDYCZNEJ W PAŃSTWOWYM SYSTEMIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (195)

WSTĘP (195)
1.PROCES PLANOWANIA (195)
2.PROCES ORGANIZACJI (197)
3.PROCES REALIZACJI (199)
4.PROCES KONTROLI (203)
ZAKOŃCZENIE(204)
LITERATURA (205)
17.ODDZIAŁYWANIE NA PRACOWNIKÓW ZA POMOCĄ
INSTRUMENTÓW NIEMATERIALNYCH (207)

WSTĘP (207)
1.WARUNKI I ATMOSFERA W PRACY (207)
2.PARTYCYPACJA W ZARZĄDZANIU (210)
3.SYSTEM KOMUNIKOWANIA SIĘ (213)
PODSUMOWANIE (216)
LITERATURA (217)
18.INNOWACYJNOŚĆ E-BIZNESU W UJĘCIU TERYTORIALNYM (219)
WSTĘP (219)
1.SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE (219)
2.ISTOTA POJĘCIA E-BIZNESU (220)
3.RELACJE POMIĘDZY PODMIOTAMI W BIZNESIE ELEKTRONICZNYM (222)
4.INNOWACYJNOŚĆ E-BIZNESU NA PODSTAWIE WOJEWÓDZTW W POLSCE (223)
ZAKOŃCZENIE (231)
LITERATURA (231)
19.INNOWACYJNOŚĆ POLSKI NA TLE NIEMIEC I BELGII ORAZ LITWY I SŁOWACJI W LATACH 2010-2014 (233)
WSTĘP (233)
1.INNOWACYJNOŚĆ W TEORII (234)
2.POZIOM INNOWACYJNOŚCI W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
– DANE EMPIRYCZNE. (236)
ZAKOŃCZENIE(242)
LITERATURA (243)
NETNOGRAFIA(243)

  • Tytuły: Zarządzanie organizacjami w przestrzeni publiczno-prywatnej (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła
  • Autor: Dominik Kabus, Łukasz Czarnecki, Bernard Długosz, Andrzej Łączak, Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Anna Matel, Łukasz Menart, Aneta Sobiegraj, Natalia Jędrzejas, Krystyna Zimnoch, Michał Matuszak, Marzena Sylwia Kruk, Waldemar Jagodziński, Marzena Sielenzak, Małgorzata Martynoga, Anna Zych, Jadwiga Korzeniowska, Sylwia Król, Ewa Dębińska-Rudy, Angelika Gumieniak
  • ISBN Ebooka: 978-8-3653-5732-8, 9788365357328
  • Data wydania: 2016-08-07
  • Identyfikator pozycji: e_08f4
  • Kategorie:
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Sophia