Helion


Szczegóły ebooka

Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? T.3. Prawa i wolności a działania państwa

Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? T.3. Prawa i wolności a działania państwa


Bezpieczeństwo oraz prawa i wolności jednostki wydają się być czasem w pewnym „konflikcie” wobec siebie. Jest tak w pierwszym rzędzie z uwagi na nierzadko różny punkt widzenia na znaczenie tych pojęć w praktyce. Wybór któregoś z nich jako „ważniejszego” implikuje bowiem ingerencję w rolę i znaczenie drugiego. Zapewnienie bezpieczeństwa, w dzisiejszych realiach w szczególności, wiąże się chociażby ze stosowaniem metod wkraczających w swobody jednostki (np. monitorowanie otwartych przestrzeni, kontrola korespondencji, limitowanie możliwości wejścia do niektórych budynków itd.). Uznanie natomiast, że to prymat wolności i praw jest nadrzędny, powoduje, że staje się to również pierwszoplanową dyrektywą dla organów państwa. Dyrektywą nakazującą chociażby odstąpić od części metod i środków gwarantujących wprawdzie wyższy poziom bezpieczeństwa (nigdy jednak niedający pełni gwarancji, co jest po prostu niemożliwe), umniejszających jednakże przy tym (nawet li tylko potencjalnie) poziom intymności jednostki (rozumianej jako brak możliwości postrzegania bez jej woli przez innych tego, co robi) w jej codziennym funkcjonowaniu. Ten właśnie problem stał u podstaw rozważań, których zwieńczeniem są artykuły zamieszczone w niniejszej publikacji.

Wstęp............................................................................................................................................................7

Cezary Makles
W poszukiwaniu współczesnej filozofii bezpieczeństwa........................................................................9

Zygmunt Woźniczka
Bezpieczeństwo państwa a prawa i wolności człowieka – wybrane problemy na tle dziejów Polski w XX w..............................................................................19

Tomasz Miłkowski
Państwo jako gwarant ładu społecznego w kontekście Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej i dokumentów jej towarzyszących......................................35

Wacław Kubies
Poczucie bezpieczeństwa w aspekcie bezpieczeństwa państwa...........................................................45

Janusz Falecki
Współdziałanie w systemie zarządzania kryzysowego.........................................................................55

Aleksandra Wentkowska
Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ skarg i kontroli nad działaniami Policji.........................65

Jacek Domagała
Porządek społeczny a prawa człowieka w działaniach Policji. Etyczne aspekty wolności...............79

Iwona Wajda
Prawa człowieka a Policja – wybrane problemy teorii i praktyki........................................................85

Mirosław Kolasa
Nieposzlakowana opinia policjanta – zamach na Konstytucję czy stan wyższej konieczności..........93

Jerzy Paśnik
O niektórych konsekwencjach rozumienia prawa do prywatności i legalności pozyskiwania przez państwo informacji o obywatelu w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r., sygn. K 23/11..................................................103

Magdalena Ritter, Aleksandra Motylewska
Skutki ingerencji dekretu Rady Państwa PRL z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w prawa i wolności konstytucyjne w perspektywie czasowej. Próba analizy..................................115

Zakończenie............................................................................................................................................125