Helion


Szczegóły ebooka

Adam Smith. Ekonomia polityczna

Adam Smith. Ekonomia polityczna


 

 

Książka jest szczegółową i pogłębioną naukową prezentacją i analizą poglądów ekonomicznych Adama Smitha. Podejmuje temat, który ma istotne znaczenie w studiowaniu i pogłębionym poznaniu współczesnej teorii ekonomii. Argument ten opiera się na przekonaniu o istotnej roli ciągłości myśli ekonomicznej w sensie historycznym.

 

 

Zastosowana przez Autora metoda prezentacji i analizy poglądów Smitha jest bardzo cenna ze względów dydaktycznych. Stanowi ona wartościową wskazówkę dla młodszych adeptów ekonomii, jak należy przeprowadzić pogłębioną egzegezę tekstów źródłowych.

Przedmowa   9

 
Rozdział I. Wprowadzenie 11
1. Biografia Adama Smitha  11
2. Problematyka Bogactwa narodów  13
3. Ogólny charakter rozważań w Bogactwie narodów  14
4. Ewolucja stosunków gospodarczych w Anglii XVIII wieku  15
 
Rozdział II. Założenia metodologiczne  17
1. Przedmiot ekonomii politycznej  17
2. Motywy działalności gospodarczej  18
3. Ogólny charakter procesu gospodarczego  20
4. „Niewidzialna ręka” 21
 
Rozdział III. Istota, miara i czynniki wzrostu bogactwa  25
1. Istota i miara bogactwa  25
2. Czynniki wzrostu bogactwa  26
 
Rozdział IV. Wartość i pieniądz  35
1. Wartość użytkowa a wartość wymienna  35
2. Podstawa wartości wymiennej  36
3. Cena naturalna a cena rynkowa  46
4. Pieniądz  50
 
Rozdział V. Wzrost bogactwa a jego podział  55
1. Podział bogactwa a teoria wartości  55
2. Płaca, zysk i renta gruntowa jako pochodne wartości tworzonej przez pracę  55
3. Pieniężna i rzeczywista „cena pracy”  57
4. Płaca a proces akumulacji kapitału  57
5. Zysk a procent  61
6. Zysk a proces akumulacji kapitału  61
7. Renta gruntowa  63
8. Konflikt między kapitałem a pracą  67
 
Rozdział VI. Cechy szczególne reprodukcji w ujęciu Adama Smitha  69
1. Ujęcie pierwsze  69
2. Ujęcie drugie  75
 
Rozdział VII. Handel zagraniczny  81
 
Rozdział VIII. Państwo a gospodarka   85
1. Geneza państwa   85
2. Ogólne funkcje państwa   85
3. Dobra ziemskie panującego lub państwa   87
4. Rozrzutność panującego i rządu   87
5. Zasada nieingerencji państwa w gospodarkę   88
6. Urządzenia i instytucje publiczne, które mają ułatwić handel   89
6.1. Określenie dziedzin właściwych dla kompanii akcyjnych   89
6.2. Urządzenia infrastrukturalne   92
7. Idea nauczania powszechnego   93
8. Wydatki państwa jako czynnik kształtowania świadomości społecznej 95
8.1. Problem finansowania instytucji religijnych   95
8.2. Środki walki z fanatyzmem i przesądami   96
9. Prawne ustanowienie stopy procentowej   97
10. Rola państwa w handlu zagranicznym   97
11. Krytyka prawa primogenitury   102
12. Podatki   103
12.1. Zakres rozważań Smitha o podatkach   103
12.2. Ogólne zasady opodatkowania dochodów   104
12.3. Podatek od renty gruntowej   104
12.4. Podatek od zysku   106
12.5. Podatek od płacy roboczej   108
12.6. Pogłówne   108
12.7. Podatki od towarów konsumpcyjnych   109
12.8. Podatek od czynszu z domów   112
12.9. Podatki od majątku   113
12.10. Społeczny aspekt opodatkowania dochodów   113
12.11. Konkluzje   114
13. Dług publiczny   115
 
Rozdział IX. Idea „naturalnego wzrostu dobrobytu” a historyczna rzeczywistość    119
 
Rozdział X. Struktura klasowa społeczeństwa a interes publiczny   124
 
Rozdział XI. Adam Smith a fizjokraci   127
 
Rozdział XII. Adam Smith a późniejsza myśl ekonomiczna   131
1. Jean Baptiste Say   131
2. David Ricardo  133
3. Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi   135
4. Thomas Robert Malthus   135
 
Zakończenie   137
Bibliografia   139
Indeks osób    141