Helion


Szczegóły ebooka

 
Kreatywność językowa w komunikowaniu (się)

Kreatywność językowa w komunikowaniu (się)


 W publikacji pokazano różne sposoby twórczego wykorzystania języka w literaturze, sztuce i edukacji. Młodzi adepci językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, dziennikarstwa i filozofii dzielą się spostrzeżeniami na temat kreacyjnych możliwości tkwiących zarówno w samym języku, jak i jego użytkownikach. Zebrane artykuły dotyczą atrakcyjnych zabiegów słownych i słowno-wizualnych wykorzystywanych we współczesnej komunikacji.
Poruszone zostały zagadnienia kreatywności genologicznej, innowacji w przekładach i oryginalności słownej w rozmaitych odmianach polszczyzny. Analizy licznych przekazów służące systematyzacji i pogłębieniu wiedzy w szerokim obszarze wskazanych problemów uzupełnione są o teoretyczne rozważania nad komunikacją, kreatywnością językową i sposobami jej rozwijania.
Książka adresowana jest nie tylko do humanistów zajmujących się opisem komunikatów językowych, ale też do wszystkich osób, które chciałyby popracować nad własnymi umiejętnościami pisarskimi i rozwijać kompetencje językowe.

 Wstęp 7

Kreatywność genologiczna

Ewa Bulisz − Kreatywność genologiczna we współczesnej prasie dla kobiet na przykładzie analizy edytoriali prasowych 11
Bartłomiej Cieśla − Poziomy kreatywności genologicznej 27
Marta Gaweł − Kreatywność językowa w tutorialach internetowych 43
Katarzyna Smejda − Kreatywność genologiczna na przykładzie powieści A. Makowieckiego pt. Ziemia nawrócona 57

Kreatywność na gruncie literatury

Małgorzata Czubińska − Kreatywność językowa tłumacza w przekładzie na język polski hybrydowej dramaturgii Kanady frankofońskiej 69
Anna Karpińska− Nowa mowa w służbie sztuki. Analiza innowacji i językowych eksperymentów na gruncie literatury 83
Anna Mazela − Fotografia w metaforze – środki artystyczne inspirowane obrazem fotograficznym na przykładzie poezji polskiej 93
Anna Piliszewska − Neologizm jako anagogiczna komunikacja z zaświatem w poezji Bolesława Leśmiana 105
Przemysław Ślizak − Kreatywność tłumacza − zbrodnia czy konieczność? Rozważania na kanwie tłumaczenia na język polski tytułu opowiadania Christiany de Caldas Brito Maroggia 119
Beata Kiszka − O sposobach komunikowania (się) w Balladynach i romansach Ignacego Karpowicza 133
Julita Gamoń − Semantyka czerwieni w Pożegnaniu jesieni Stanisława Ignacego Witkiewicza 145

Teoretyczne rozważania o kreatywności i komunikacji

Monika Mazur-Bubak − „Komunikowanie się” kontra „komunikowanie”. O problemach komunikacji i ich wpływie na kształtowanie się tożsamości jednostki 161
Piotr Sękowski − Perswazja a argumentacja. Czy skuteczność argumentu idzie w parze z logiczną poprawnością? 175
Urszula Szwajda − W stronę pełnego bilingwizmu. Zmieniający się interjęzyk, czyli progres rozwoju językowego przypadku szczegółowego 185
Ewelina Waląg − Polski Język Migowy językiem obcym? 201
Jakub Ochnio − Obraz jako powszechne narzędzie komunikacji – refleksje nad semiologicznym statusem fotografii 209

Kreatywność w socjolektach, grupach etnicznych i narodowych

Emilia Kałuzińska − Media a kreatywność językowa dzieci 223
Sylwia Zasada − Kreatywność czy naśladownictwo w języku dzieci w wieku przedszkolnym? 239
Anna Sus − Co ma wpływ na kreatywność językową uczniów gimnazjum w edukacji polonistycznej? 247
Paulina Mucha − Przejawy kreatywności leksykalnej w wypowiedziach licealistów z Lubelszczyzny 259
Beata Szkałuba − Kreatywność leksykalna w socjolekcie taterników i alpinistów 273
Marika Jelińska − Kreatywność językowa Kaszubów na przykładzie uchwał podejmowanych przez Radę Języka Kaszubskiego 287
Amman Syetyerkhan − Obraz i zróżnicowanie języka mongolskiego na tle polszczyzny i polskości 297
Batkhishg Jugder − O sposobach wyrażania realiów mongolskich w języku polskim 309
Anna Ponikiewska − Kreatywność językowa a dyskredytacja. Na podstawie listów anonimowych przeciwko księżom z lat 60. XX wieku 319
Mateusz Król − Kreatywność w komunikacji queerowej na przykładzie polskiego aktywizmu społecznego 333
Zuzanna Kalicka-Karpowicz − Innowacje i neologizmy słowotwórcze jako problem poprawnościowy w pytaniach do internetowych poradni językowych 345

Sposoby rozwijania kreatywności

Joanna Antczak-Sokołowska − Wpływ terapii dyskursywnej na rozwój kreatywności językowej w komunikacji osób z autyzmem 362
Kamila Mrozek-Kochanek − Atrakcyjna klasyk@, czyli o wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu języka łacińskiego i kultury antycznej 375
Małgorzata Lewandowska − Moda, kuchnia i piłka nożna: kreatywność i kultura w nauczaniu języków obcych 389