Helion


Szczegóły ebooka

Κомиссивные речевые жанры. Cопоставительный русско-польский аспект [Komisywne gatunki mowy. Aspekt porównawczy rosyjsko-polski]

Κомиссивные речевые жанры. Cопоставительный русско-польский аспект [Komisywne gatunki mowy. Aspekt porównawczy rosyjsko-polski]


Niniejsza praca sytuuje się w nurcie badań genologicznych uwzględniającym w opisie gatunków zarówno kategorie pragmatyczno-semantyczne, jak też założenia stylistyki, dyskursu oraz aksjologii. Dynamika rozwoju form gatunkowych rozpatrywana jest więc w kontekście procesów historycznych, zmian technologicznych oraz uwarunkowań społeczno-kulturowych.

Celem opracowania jest porównanie komisywnych gatunków mowy zakorzenionych w rosyjskiej i polskiej przestrzeni komunikacyjnej. Prezentowane są typologie gatunków z uwzględnieniem różnych ich aspektów, m.in. intencjonalnego, retorycznego, funkcjonalnego. Zróżnicowanie parametrów gatunkowych interpretowane jest również z perspektywy kulturowej.

Zarysowane w książce spojrzenie na gatunki mowy pozwala odejść od tradycyjnych metod ich badania. Umożliwia to przede wszystkim osadzenie gatunku w kontekście sytuacyjnym oraz traktowanie go jako kategorii scalającej elementy strukturalne wypowiedzi z jej podmiotem wraz z wyznawanym przez niego systemem wartości. Taki kierunek badań daje możliwość uchwycenia dynamicznego modelu rozmaitych form komunikacji, w tym również komisywnych.

Publikacja adresowana jest do osób interesujących się problemami gatunków mowy, w tym w aspekcie porównawczym. 

Содерҗание

 

Введение / 7

 

Глава I: К вопросу о речевых җанрах

 

1. Жанр среди других речевых образований / 15

1.1. Основные параметры жанра как вида речевого общения / 15

1.2. Речевой жанр и речевой акт / 18

1.3. Ситуативный критерий в парадигме речевого жанра / 27

1.4. Положения коммуникативной грамматики в отношении к речевому жанру / 31

2. Типы речевых жанров / 37

2.1. Соотнесение форм речи с классификацией речевых жанров / 38

2.2. Прагмалингвистический инструментарий как принцип рече‑жанровой классификации / 41

2.3. Речежанровая типологизация в ракурсе стиля и дискурса / 47

3. Жанр в аспекте культуры / 51

3.1. Речежанровая организация: выражение своеобразия и взаимопро‑ никновения культур / 52

3.2. Жанровая специфика национальных культур в разных коммуникативных ситуациях / 58

3.3. Проявления культурной обусловленности жанров речи: исторические контексты, мировоззренческие установки и жанровое сознание / 65

3.4. Проблема переводимости номинаций жанров / 69

 

Глава II: Функциональнопрагматические параметры интенции комиссивности

1. Классификация жанров по интенциональному признаку / 77

2. Этимологический и словообразовательный срез наименований комиссивных жанров / 78

3. Перформативные единицы в ассертивных, комиссивных и декларативных речевых образованиях / 88

4. Перифрастические наименования с интенциональным характером комиссивности в аспекте проецируемых ими смыслов / 101

5. Невербальные актуализации намерения выполнения действия на фоне вербальных воплощений комиссивности / 110

 

Глава III Коммуникативное и культурное пространство комиссивных жанров

 

1. Речевая системность комиссивных речевых жанров / 127

2. Экспликации интенции комиссивности в повседневном общении / 153

3. Аксиологические ценности комиссивных жанров в культурно‑истори‑ческом контексте / 176

4. Интенции комиссивности в жанрах разных типов / 197

 

Заключение / 217

Источники / 223

Библиография / 227

Streszczenie / 239

Summary / 241