Helion


Szczegóły ebooka

 Altermarksizm. Inny marksizm dla innego świata

Altermarksizm. Inny marksizm dla innego świata


Wbrew powszechnym dziś tendencjom do kompromisu i rezygnacji, autorzy postanowili napisać książkę zaangażowaną, która nie byłaby utopią, lecz ich wkładem w walkę rozgrywającą się na progu nowego stulecia.

 •          Odbudowa. Marks stworzył wielką utopię dwudziestego wieku.  Choć doznała ona wielu porażek, Marksowskie wyzwanie pozostaje aktualne. Autorzy starają się je zrekonstruować i oprzeć na stabilniejszych podstawach. Proponowana przez nich gruntowna przebudowa teoretyczna korzysta jednocześnie z narzędzi filozofii i ekonomii, czerpie z historii i socjologii.

•          Nowy marksizm. Współczesne społeczeństwa są podporządkowane dwóm społecznym siłom – jedna z nich wiąże się z  własnością kapitału, druga z organizacyjnymi i kulturowymi kompetencjami specjalistów. Autorzy wzywają do zawiązania sojuszu klas podporządkowanych ze specjalistami i wyeliminowania siły związanej z własnością kapitału. Walka powinna toczyć się równolegle na dwóch frontach i doprowadzić do zniesienia wszystkich przywilejów.

•          Dla nowego świata. Neoliberalizm doprowadził do końca proces tworzenia się systemu państw narodowych uporządkowanego według hierarchii imperialistycznej. Stopniowo zaczyna się w nim jednak pojawiać nowa logika rodzącego się państwa światowego, w którym dochodzi do globalnej symbiozy walki klas, walki o równość narodów oraz równość płci.

             Autorzy są członkami redakcji publikowanego przez Presses Universitaires de France periodyku Actuel Marx i organizatorami międzynarodowych konferencji na temat myśli Marksa - Congrès Marx International. Gérard Duménil jest ekonomistą, kierownikiem badań w Centre National de la Recherche Scientifique. Jacques Bidet jest filozofem, emerytowanym profesorem na Uniwersytecie Paris-X.


Książka ukazała się pod patronatem medialnym miesięcznika "Le Monde Diplomatique".

 • Spis ramek
 • Przedmowa
 • Wstęp
  • Marksizm Marksa
  • Marksizm w historii XX wieku
  • Kulturowy wymiar klasycznego marksizmu
  • Porażki projektów podejmowanych w imię marksizmu i domniemane powroty Marksa
  • Teza neomarksizmu
  • Pojęcie altermarksizmu
  • Polityczna stawka teoretycznej odnowy
 • CZĘŚĆ I MARKSIZM MARKSA
  • ROZDZIAŁ 1. Ekonomia polityczna w służbie rewolucji
   • Uwaga wstępna
   • Krytyka ekonomii politycznej
   • Ujawnienie wyzysku
   • Uzgadnianie wartości
   • Tendencje wewnątrz i na zewnątrz kapitalizmu
   • Sposoby produkcji
   • Nauka o historii: materializm historyczny
  • ROZDZIAŁ 2. Marksowska wielka narracja
   • Utopia Marksowska
   • Społeczeństwo rynkowe: prolog w niebie
   • Pojęcie (właściwie postawione) gospodarki rynkowej
   • Metastruktura struktury kapitalistycznej
   • Drugi, polityczno-prawny aspekt metastruktury
   • Kapitalizm jako wyzysk, alienacja i dominacja
   • Współczesne społeczeństwo jako społeczeństwo klasowe
   • Społeczeństwo dążące do rewolucyjnego kresu
 • CZĘŚĆ II REWANŻ ORGANIZACJI
  • ROZDZIAŁ 3. Narodziny i trwałość zorganizowanego kapitalizmu
   • Rewolucja końca XIX wieku
   • Kryzys 1929 roku i rewolucja makroekonomiczna
   • Zorganizowany kapitalizm: ocalenie i zagrożenie
   • Kompromis socjaldemokratyczny
   • Odpowiedź na zagrożenie: neoliberalizm
   • Przeznaczenie organizacji w neoliberalizmie
  • ROZDZIAŁ 4. Niedoszły sojusz organizacji i wyzwolenia
   • Od awangardy rewolucji do stabilizacji
   • Kompromis reakcyjny
   • Radykalizacja i normalizacja
   • Kierownicza klasa panująca
 • CZĘŚĆ III NEOMARKSIZM KAPITALIŚCI KADRY I SPECJALIŚCI KLASY FUNDAMENTALNE
  • ROZDZIAŁ 5. Drugi rodzaj stosunków klasowych: stosunki kadrowe
   • I. Marks jako teoretyk organizacji
    • Przedsiębiorstwo koordynowane poza rynkiem
    • Organizacja sfery finansowej
    • Organizacja a tendencje struktury klasowej
   • II. Niejasności w opisie organizacji w Kapitale
    • Pojawienie się organizacji
    • Projekt rewolucyjny
    • Bilans trudny, lecz konieczny
   • III. Kapitalizm i kadryzm
    • Stosunki kadrowe
    • Stosunki kadrowe w historii: kapito-kadryzm i czysty kadryzm
    • Formy hybrydalne
    • Specyficzne stosunki między kadrami a pracownikami w kapito-kadryzmie
    • Stosunki między kadrami a ukadrowionymi (encadrés)
   • IV. Logika kadryzmu powojennego
    • Rosnąca autonomia stosunków kadrowych a kompromis
    • Kompromis neoliberalny
   • V. Fiasko kadryzmu biurokratycznego
    • Rynek i demokracja
    • Biurokratyczny kadryzm wobec kompromisu socjaldemokratycznego i neoliberalizmu
    • Raczej Borys Jelcyn niż Michaił Gorbaczow
  • ROZDZIAŁ 6. Dwubiegunowe społeczeństwo klasowe
   • I. Dekonstrukcja marksowskiej analizy organizacji
    • Marks, wynalazca organizacji jako paradygmatu teoretycznego2
    • Funkcjonalny podział i dwa rodzaje stosunków władzy
    • Dwa czynniki klasowe połączone w kapitalistycznym stosunku klasowym3
    • Rynek i organizacja w najszerszym aspekcie
    • Rynek i organizacja: historyczne etapy czy wzajemnie implikujące się czynniki
    • Ambiwalencja: teoria kapitalizmu czy filozofia historii?
   • II. Rekonstrukcja nowoczesnej struktury klasowej
    • Wraz z Marksem zacząć od logicznego początku
    • Konieczność odnoszenia się do drugiego bieguna
    • Dwa bieguny klasy panującej
    • Trzy frakcje klasy fundamentalnej
    • Walka klasowa, jej strukturalne warunki
    • Ku kwestii politycznej
   • III. Historyczne doświadczenie kolektywizmu
 • CZĘŚĆ IV ALTERMARKSIZM IMPERIALIZM W RODZĄCEJ SIĘ PAŃSTWOWOŚCI ŚWIATOWEJ
  • ROZDZIAŁ 7. Imperializm i globalizacja neoliberalna
   • Drugi wymiar panowania i wyzysku: imperializm
   • Globalizacja neoliberalna
   • Nowy układ imperialistyczny ze Stanami Zjednoczonymi w roli hegemona
  • ROZDZIAŁ 8. Od państw narodowych do państwa światowego
   • I. Współczesny system światowy
    • Dlaczego państwo narodowe?
    • Dlaczego system?
    • Związek systemu i struktury
    • Historia kapitalistycznego systemu światowego
    • Wypaczenie państwa narodowego przez asymetrię systemową
   • II. Rodzące się państwo światowe
    • Dążenie do historycznego kresu
    • Trochę historii
    • Państwo światowe jako strukturyzacja w skali światowej
    • Korelacja i sprzeczność
    • Państwo światowe jako forma podmiotowości
 • CZĘŚĆ V ZMIENIĆ ŚWIAT
  • ROZDZIAŁ 9. Polityka neomarksistowska
   • I. Polityka związku: podmiot zbiorowy
    • Klasyczny marksizm i klasa robotnicza
    • Utrata centralnej roli przez klasę robotniczą
    • Pierwsza i druga sprzeczność
    • Kwestia ekologii
    • O wzajemnych wpływach sprzeczności społecznych w kapitalizmie
    • Klasyczny marksizm wobec drugiej sprzeczności i wobec wzajemnych wpływów sprzeczności społecznych
    • Jedność klas fundamentalnych: partie i ruchy
    • Władza, reformy, rewolucja
   • II. Kwestia hegemonii
    • Gramsciego analiza hegemonii: odczytanie neomarksistowskie
    • Dwie logiki hegemonii: kapitaliści/kadry i specjaliści
    • Powinowactwa z wyboru
    • Hegemonia kapitalistów i instrumentalizacja kadr
    • Prawdopodobieństwo i konieczność sojuszu
   • III. Kwestia sojuszu: prawica i lewica
    • Historyczne szlaki sojuszu
    • Prawica i lewica
    • Program sojuszu: walka na dwóch frontach
   • IV. Gospodarcze postacie sojuszu i jego przekroczenia
    • Socjalizm odwróceniem kapitalizmu?
    • Własność kapitalistyczna i znaczenie zniesienia jej
    • Bezużyteczność klasy właścicieli kapitału
    • Rynek jest niezbędny, ale w jakiej formie?
    • Ekonomiczna polityka reglamentacji
    • Kwestia własności w sojuszu
    • Walka klasowa w łonie sojuszu
  • ROZDZIAŁ 10. Polityki altermarksizmu
   • I. Polityka ludów
    • Od wymiaru lokalnego do narodowego
    • Od wymiaru narodowego do kontynentalnego
    • Splot klasy i ludów
   • II. Mgliste wyłanianie się ludu światowego (peuple-monde)
    • Niesłychana nowina: ludzkość przekształcająca się we wspólnotę polityczną
    • Perspektywa ultraliberalna: prawo bez państwa czy państwo bez prawa?
    • Perspektywa socjaldemokratyczna: uzupełniająca umowa społeczna
    • Jakie perspektywy ma lud światowy (le peuple-monde)?
    • Ekologia jako walka polityczna w skali światowej
    • Klasa pomnożona przez rasę
    • Rasa pomnożona przez płeć
   • III. Ku polityce ludzkości
    • Postacie i tożsamość dominacji
    • Nieskończona potęga społeczeństwa światowego
 • Glosariusz pojęć teorii metastrukturalnej