Helion


Szczegóły ebooka

 
Laboratorium spalania

Laboratorium spalania


Skrypt zawiera treści będące przedmiotem nauczania w ramach Laboratorium Spalania prowadzonego na Wydziale Mechaniki Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Książka zawiera się z 7 rozdziałów, z których każdy dotyczy odrębnego ćwiczenia realizowanego przez studentów podczas zajęć. Zekres merytoryczny skryptu obejmuje: diagnostykę oraz wizualizację procesów spalania, gazowe płomienie dyfuzyjne i kinetyczne, stabilizację płomienia, temperaturę zapłonu cieczy, ciśnienie wybuchu paliw gazowych i ciekłych, propagancję płomienia pyłowego oraz temperaturowe granice palności cieczy palnych.

1. Diagnostyka i wizualizacja procesów spalania 7

1.1. Pomiar stężenia 9

1.2. Pomiar temperatury 10

1.3. Pomiar ciśnienia 12

1.4. Pomiar obecności i prędkości płomienia 14

1.5. Wizualizacja spalania za pomocą interferometru Macha-Zehndera 14

1.6. Wizualizacja spalania za pomocą interferometru Michelsona 16

1.7. Wizualizacja spalania za pomocą komputerowej tomografii pojemnościowej 17

1.8. Wizualizacja spalania za pomocą tomografii emisyjnej 18

1.9. Wizualizacja spalania za pomocą techniki smugowej i cieniowej 19

1.10. Wizualizacja spalania za pomocą anemometrii obrazowej 24

1.11. Wizualizacja spalania za pomocą fluorescencji laserowej 29

2. Płomienie kinetyczne i dyfuzyjne 42

2.1. Wprowadzenie 42

2.2. Cel ćwiczenia 43

2.3. Stanowisko badawcze 43

2.4. Przebieg ćwiczenia 44

2.5. Opracowanie wyników 49

2.6. Pytania kontrolne 49

3. Stabilizacja płomienia 50

3.1. Wprowadzenie 50

3.2. Cel ćwiczenia 50

3.3. Metody stabilizacji płomienia w przepływie 51

3.3.1. Stabilizacja płomienia za pomocą warstwy przyściennej lub granicznej 51

3.3.2. Stabilizacja płomienia przez doprowadzenie energii na zewnątrz 55

3.3.3. Stabilizacja płomienia za pomocą recyrkulacji termicznej 55

3.3.4. Stabilizacja płomienia za pomocą cyrkulacji aerodynamicznej 56

3.3.4.1. Stabilizacja płomienia za pomocą ciała nieopływowego 56

3.3.4.2. Stabilizacja płomienia za pomocą zawirowywania strumienia 57

3.4. Badanie i pomiar zakresu stabilności spalania za ciałem nieopływowym 59

3.5. Opracowanie wyników 62

3.6. Pytania kontrolne 62

4. Temperatura zapłonu cieczy 63

4.1. Wprowadzenie 63

4.2. Cel ćwiczenia 67

4.3. Stanowisko badawcze 68

4.4. Przebieg ćwiczenia 69

4.5. Opracowanie wyników 70

4.6. Pytania kontrolne 70

5. Zapłon mieszanin pyłowych 71

5.1. Wprowadzenie 71

5.2. Cel ćwiczenia 75

5.3. Stanowisko badawcze 75

5.4. Przebieg ćwiczenia 76

5.5. Opracowanie wyników 77

5.6. Pytania kontrolne 77

6. Ciśnienie wybuchu paliw gazowych 78

6.1. Wprowadzenie 78

6.2. Cel ćwiczenia 80

6.3. Stanowisko badawcze 81

6.4. Przebieg ćwiczenia 82

6.5. Opracowanie wyników 83

6.6. Pytania kontrolne 83

7. Temperaturowe granice palności cieczy palnych 84

7.1. Wprowadzenie 84

7.2. Cel ćwiczenia 86

7.3. Stanowisko badawcze 86

7.4. Przebieg ćwiczenia 88

7.5. Opracowanie wyników 89

7.6. Pytania kontrolne 90

Bibliografia 91

Spis rysunków 92

Spis tabel 94

Załącznik 95