Helion


Szczegóły ebooka

 
Architektura domów towarowych, a geneza wizualnej promocji na przykładach realizacji niemieckich przed 1939 rokiem

Architektura domów towarowych, a geneza wizualnej promocji na przykładach realizacji niemieckich przed 1939 rokiem


Handel jako jedna z najstarszych dziedzin gospodarki był niemalże od początku nierozerwalnie związany z promocją. Pierwotnie przyjmowała ona bardzo prymitywne formy i stosowana była dość nieświadomie. Uwagę klientów starano się przyciągnąć wystawionymi na straganach produktami, szyldami czy też głoszonymi hasłami. Z upływem setek lat, przemianami społeczno-gospodarczymi i pojawianiem się gospodarki wolnorynkowej działalność „marketingowa” ulegała coraz większym transformacjom i udoskonaleniom, by w połowie XIX wieku dać solidne ramy wizualnej promocji.

(z Wprowadzenia)

I – WPROWADZENIE
II – ROZWÓJ DOMÓW TOWAROWYCH W ASPEKCIE HISTORYCZNYM
    II-1. Ewolucja obiektów handlowych od starożytności do początku XXI wieku
    II-2. Czynniki wpływające na powstanie i rozwój domów towarowych
        II-2.1. Uwarunkowania techniczne
        II-2.2. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne
        II-2.3. Uwarunkowania wynikające ze specyfiki państwowej: geograficznopolitycznej (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, USA)
    II-3. Modele architektoniczne służące za wzorzec dla domów towarowych
    II-4. Zasady funkcjonowania domów towarowych w kontekście społecznoekonomicznym
    II-5. Tendencje w kształtowaniu domów towarowych na wybranych przykładach z terenów Francji, Wielkiej Brytanii i USA
III – MIĘDZY PAŁACEM A ŚWIĄTYNIĄ – RÓŻNORODNOŚĆ STYLISTYCZNA OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO RODZIN TIETZ, WERTHEIM I RUDOLPHA KARSTADTA. UWARUNKOWANIA PROJEKTOWE
    III-1. Różnorodność domów towarowych ze względu na zewnętrzne uwarunkowania stylistyczne architektury
    III-2. Dom towarowy utrzymany w stylistyce „pałacu handlu” opartej na wzorcach europejskich
        III-2.1. Elewacje z witrynami ograniczonymi do strefy parteru
        III-2.2. Elewacje z witrynami obejmującymi kilka kondygnacji
    III-3. Dom towarowy w konwencji klasycyzującej z elementami cech narodowych
        III-3.1. Elewacje z zastosowaniem szerokiego podziału wertykalnego
        III-3.2. Elewacje z zastosowaniem gęstego podziału wertykalnego
    III-4. Dom towarowy charakteryzujący się addycyjnością formy
    III-5. Dom towarowy w duchu modernizmu
IV – WIZUALNY MERCHANDISING JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY PRZESTRZEŃ WEWNĘTRZNĄ DOMÓW TOWAROWYCH. UWARUNKOWANIA PROJEKTOWE NIEZALEŻNE OD KONWENCJI STYLISTYCZNEJ ELEWACJI ZEWNĘTRZNYCH
    IV-1. Struktura i wyposażenie domów towarowych sieci Tietz, Wertheim i Rudolph Karstadt w latach 1890-1939
        IV-1.1. Układ konstrukcyjny
        IV-1.2. Organizacja przestrzeni – podział funkcjonalny
        IV-1.3. Wewnętrzny dziedziniec
        IV-1.4. Organizacja ruchu – paradna klatka schodowa i jej ewolucja
        IV-1.5. Detale architektoniczne
        IV-1.6. Wyposażenie przestrzeni handlowej i jego ewolucja – meble, oprawy oświetleniowe itp. Prezentacja towaru na stoiskach
    IV-2. Wizualny merchandising oraz sztuka w domach towarowych
        IV-2.1. Witryny sklepowe – projekty, realizacja i elementy rywalizacji między domami towarowymi
        IV-2.2. Przekształcanie wnętrz domów towarowych na potrzeby spektakli, wystaw i wydarzeń promocyjnych
        IV-2.3. Plakaty reklamowe, katalogi wysyłkowe
        IV-3. Współczesne narzędzia wizualnego merchandisingu w kontekście metod prezentacji towaru z przełomu XIX i XX wieku
V – PODSUMOWANIE
VI – SUMMARY
VII – ŹRÓDŁA ILUSTRACJI
VIII – BIBLIOGRAFIA