Szczegóły ebooka

Bezpieczeństwo lotnisk wojskowych (Force Protection)

Bezpieczeństwo lotnisk wojskowych (Force Protection)

Bogdan Grenda

Ebook

Lotnisko wojskowe jest jednym z najważniejszych obiektów militarnych, zapewniającym utrzymanie potencjału bojowego (statków powietrznych) w odpowiedniej sprawności i gotowości bojowej w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Z uwagi na swoje znaczenie dla systemu obronnego państwa, lotnisko stanowić będzie główne źródło oddziaływania grup przestępczych, terrorystycznych oraz przeciwnika militarnego. Dlatego też w dniu dzisiejszym ochrona i obrona baz lotniczych nabiera istotnego znaczenia szczególnie. Ważnym również argumentem przemawiającym za działaniem w tym kierunku jest fakt, że w ocenach NATO, w kontekście wykorzystania naszych lotnisk dla potrzeb sił Sojuszu, wskazuje się na zagrożenia związane z ich położeniem w strefie rażenia taktycznych, ofensywnych środków walki, a niektórych z nich w bezpośredniej styczności strefy rażenia przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Stąd w opinii Sojuszu, w kontekście ograniczonej swobody działania, istotnego znaczenia nabiera podjęcie działań, zmierzających do pozyskania zdolności obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz lotniczych środków rażenia klasy „stand-off”.

Celem monografii było wskazanie możliwych zmian w systemie ochrony i obrony lotniska wojskowego w aspekcie proceduralnym, organizacyjnym i technicznym.

Główny problem badawczy został sformułowany   poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jak powinien być zorganizowany system ochrony i obrony lotniska wojskowego, aby sprostał współczesnym zagrożeniom militarnym?

WSTĘP ……………………………………………………
WYKAZ SKRÓTÓW …………………………………………
ROZDZIAŁ 1
IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ DLA LOTNISK WOJSKOWYCH …….
1.1. Lotnisko wojskowe pojęcie i istota ……………………………
1.2. Charakterystyka lotnisk wojskowych ………………………….
1.3. Typologia zagrożeń dla lotnisk wojskowych …………………….
1.3.1. Zagrożenia militarne lotnisk wojskowych …………………
1.3.2. Zagrożenia niemilitarne lotnisk wojskowych ………………
1.3.3. Zagrożenia terrorystyczne lotnisk wojskowych …………….
1.4. Lotniska wojskowe jako obiekt ataku ………………………….
1.5. Podsumowanie …………………………………………..
ROZDZIAŁ 2
OCHRONA LOTNISKA WOJSKOWEGO ………………………..
2.1. Definicje podstawowych pojęć z zakresu ochrony ………………..
2.2. System ochrony lotniska wojskowego ………………………….
2.3. Planowanie działań ochronnych lotniska wojskowego …………….
2.4. Podsumowanie …………………………………………..
ROZDZIAŁ 3
SYSTEM OBRONY LOTNISKA WOJSKOWEGO ………………….
3.1 Obrona naziemna ………………………………………..
3.2. Obrona pasywna lotniska wojskowego …………………………
Spis treści
3.3. Obrona przeciwlotnicza lotniska ……………………………..
3.4. Odzyskiwanie zdolności operacyjnej ………………………….
3.5. Podsumowanie …………………………………………..
ROZDZIAŁ 4
DOSKONALENIE SYSTEMU OCHRONY I OBRONY LOTNISKA WOJSKOWEGO
4.1. Doskonalenie systemu ochrony i obrony lotniska w aspekcie
proceduralnym …………………………………………..
4.2. Doskonalenie systemu ochrony i obrony lotniska w aspekcie
organizacyjnym ………………………………………….
4.3. Doskonalenie systemu ochrony i obrony lotniska w aspekcie
technicznym …………………………………………….
4.4. Podsumowanie …………………………………………..
ZAKOŃCZENIE …………………………………………….
BIBLIOGRAFIA …………………………………………….
SPIS RYSUNKÓW I TABEL

  • Tytuł: Bezpieczeństwo lotnisk wojskowych (Force Protection)
  • Autor: Bogdan Grenda
  • ISBN: 978-83-656-9784-4, 9788365697844
  • Data wydania: 2020-11-27
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1vvb
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Silva RERUM