Helion


Szczegóły ebooka

Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej

Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej


Logopedia to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która bardzo szybko rozwinęła się w ostatnim dziesięcioleciu. Jej intensywny rozwój jest związany ze wzrostem zapotrzebowania społecznego wynikającego ze zwiększenia świadomości i wiedzy na temat zaburzeń mowy. W procesie diagnostyczno-terapeutycznym mowy najważniejsza jest rola logopedy, jednak najczęściej pełny sukces terapeutyczny osiąga się dopiero przy współpracy wielu specjalistów. Dlatego tak istotna w rozwoju myśli logopedycznej jest kooperacja wielu dziedzin nauki, świadcząca o interdyscyplinarności logopedii.

Tom zawiera teoretyczne rozważania oraz wyniki badań własnych naukowców i praktyków, którzy reprezentują ośrodki naukowe, placówki oświatowe oraz terapeutyczne z całej Polski. Ukazali oni logopedię jako dziedzinę o interdyscyplinarnych podstawach, a także przyczynili się do kontynuacji dyskusji oraz współpracy specjalistów zajmujących się pomocą dzieciom i dorosłym z zaburzeniami mowy i języka. W monografii znajdują się rozważania specjalistów z różnych dziedzin – logopedii, neurologopedii, surdologopedii, onkologopedii, oligofrenopedagogiki, psychologii, ortodoncji, językoznawstwa, glottodydaktyki – co umożliwia wieloaspektowe spojrzenie na skomplikowane zagadnienie, jakim jest szeroko pojęta komunikacja.

Ze Słowa wstępnego

SŁOWO WSTĘPNE (Ewelina Zając, Mateusz Szurek)        9

 

CZĘŚĆ I. INTERDYSCYPLINARNOŚĆ TERAPII ZABURZEŃ MOWY OSÓB DOROSŁYCH         13

 

Justyna Antczak-Kujawin, O METODACH DIAGNOZOWANIA ANOMII W OTĘPIENIU ALZHEIMEROWSKIM / About methods of diagnosing anomy in Alzheimer’s dementia  15

Renata Gliwa, OCENA KOMPETENCJI I SPRAWNOŚCI INTERAKCYJNYCH, KOMUNIKACYJNYCH I JĘZYKOWYCH PACJENTKI Z POSTĘPUJĄCĄ AFAZJĄ NIEPŁYNNĄ / Diagnosis of competences and interactive, communication and language skills of a patient with progressive nonfluent aphasia              29

Agnieszka Hamerlińska, MOWA PRZETOKOWA – STANDARD POSTĘPOWANIA LOGOPEDYCZNEGO U OSÓB PO IMPLANTACJI ZASTAWKI TCHAWICZO­PRZEŁYKOWEJ / Speech with voice prosthesis after removal of the larynx – standard of speech therapy       53

Magdalena Kokot, ZABURZENIA WIDZENIA U OSÓB PO UDARZE MÓZGU A MOŻLIWOŚCI ADAPTACJI MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH DLA OSÓB Z AFAZJĄ / Visual disturbances in people after stroke and the possibility of adaptation of printed materials for people with aphasia     63

Justyna Żulewska, Karolina Pożoga, WYPALENIE ZAWODOWE JAKO ZAGROŻENIE W PRACY LOGOPEDY NA ODDZIAŁACH NEUROLOGII I REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ / Burnout as a threat at the speech therapist’s work in the departments of neurology and neurological rehabilitation         73

 

CZĘŚĆ II. LOGOPEDIA I GLOTTODYDAKTYKA – WSPÓLNE CELE I METODY            89

 

Michalina Biernacka, WIEDZA GLOTTODYDAKTYCZNA W SŁUŻBIE LOGOPEDII MIĘDZYKULTUROWEJ / Knowledge of teaching polish as a foreign language in the service of intercultural speech-language therapy     91

Małgorzata Rocławska-Daniluk, Weronika Kisiel, PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA GLOTTODYDAKTYKI BRONISŁAWA ROCŁAWSKIEGO I JEJ INTERDYSCYPLINARNE ZASTOSOWANIE W NAUCZANIU POCZĄTKOWYM I LOGOPEDII – PRZEGLĄD LITERATURY PRZEDMIOTOWEJ / The basic assumptions of Bronisław Rocławski’s glottodidactics and its interdisciplinary application in primary education and speech therapy: a review of literature on the topic          105

Joanna Zawadka, Marlena Kurowska, Elżbieta Sadowska, ROZPOZNAWANIE SYTUACJI JĘZYKOWEJ DZIECKA DWU­ I WIELOJĘZYCZNEGO Z WYKORZYSTANIEM LOGOPEDYCZNEGO KWESTIONARIUSZA ROZPOZNANIA SYTUACJI JĘZYKOWEJ DZIECKA W PERSPEKTYWIE WIELOJĘZYCZNOŚCI I WIELOKULTUROWOŚCI / Recognizing of the language situation of a bilingual and multilingual child using the speech therapy questionnaire for recognizing a child’s language situation in the perspective of multilingualism and multiculturalism   115

 

CZĘŚĆ III. INTERDYSCYPLINARNOŚĆ W DIAGNOZIE I TERAPII ZABURZEŃ MOWY ZWIĄZANYCH Z NIEWYKSZTAŁCONĄ KOMPETENCJĄ JĘZYKOWĄ        127

 

Alicja Chilińska-Pułkowska, SPRAWNOŚĆ KOMUNIKACYJNA OSÓB Z GŁĘBOKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ / The communication efficiency of persons with profound intellectual disabilities             129

Renata Marciniak-Firadza, TERAPIA LOGOPEDYCZNA DZIECKA Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM – STYMULACJA DOTYKOWA / Logopaedic therapy of children with cerebral palsy – tactile stimulation  141

Natalia Siudzińska, WIELOSPECJALISTYCZNE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU DZIECKA Z ZESPOŁEM VAN DER WOUDE / Multispecialized proceedings in the case of a child with van der Waude syndrome        155

Tomasz Wiech, TERAPIA ZABURZEŃ MOWY I JĘZYKA CHŁOPCÓW Z ZESPOŁEM KRUCHEGO CHROMOSOMU X. STUDIUM PRZYPADKU / Speech and language intervention for boys with fragile x syndrome. Case study               165

 

CZĘŚĆ IV. INTERDYSCYPLINARNOŚĆ W DIAGNOZIE I TERAPII ZABURZEŃ MOWY DZIECI              179

 

Izabela Ejsmunt-Wieczorek, POLISEMANTYZMY WERBALNE W ZASOBIE LEKSYKALNYM DZIECI PRZEDSZKOLNYCH / Verbal polisemanisms in the lexical resource of kindergarten-age children       181

Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska, ZASTOSOWANIE MODELU PODATNOŚĆ–STRES W TERAPII JĄKANIA U DZIECI / Application of the diathesis–stress model in therapy of children who stutter    189

Justyna Kackieło-Tomulewicz, Karolina Milewska, ANALIZA WYPOWIEDZI NARRACYJNYCH DZIECI PIĘCIOLETNICH PO ZAPOZNANIU SIĘ Z MATERIAŁEM AUDIOWIZUALNYM / The narrative reports’ analysis of 5 year old children after getting aquaired with audiovisual material         195

Anna Karowicz, KOMPLEKSOWA DIAGNOZA I TERAPIA JAKO WARUNKI SKUTECZNOŚCI TERAPII LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA Z OPÓŹNIONYM ROZWOJEM MOWY / Comprehensive diagnosis and therapy as a condition of speech therapy efficacy of child diagnosed with delayed speech development                211

Ewa Arleta Kos, SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA DZIECKA Z MUTYZMEM WYBIÓRCZYM W ŚRODOWISKU POZARODZINNYM / The specificity of the functioning of a child with selective mutism in an educational environment       227

Magdalena Olempska-Wysocka, WCZESNA DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA DZIECKA Z ALALIĄ I NIEDOKSZTAŁCENIEM MOWY O TYPIE AFAZJI / Early speech therapy diagnosis of a child with apraxia and childhood aphasia 245

Aleksandra Szczygieł, CYWILIZACYJNE ZAGROŻENIA ROZWOJU SYSTEMU ODBIORU STYMULACJI PRZEDSIONKOWEJ I INTEGRACJI SENSORYCZNEJ ORAZ ICH POTENCJALNY WPŁYW NA ZABURZENIA ROZWOJU MOWY / Civilization threats to vestibular stimulation reception and sensory integration system development and their potential impact on speech development disorders         253

 

CZĘŚĆ V. VARIA                271

 

Anna Herud, Grażyna Śmiech-Słomkowska, CZYNNOŚCI FIZJOLOGICZNE JAMY USTNEJ / Physiological functions of oral cavity    273

Helena Liwo, INTERDYSCYPLINARNOŚĆ JAKO KONIECZNOŚĆ W TEORII I PRAKTYCE SURDOLOGOPEDYCZNEJ / Interdisciplinarity as a necessity in theory and practice of surdologopaedics      277