Helion


Szczegóły ebooka

Kształtowanie systemów w wybranych obszarach transportu i logistyki

Kształtowanie systemów w wybranych obszarach transportu i logistyki


Podręcznik dotyczy zagadnień kształtowania sieci transportowej w obszarze współdziałania środków transportu i organizacji sieci, w tym organizacji podmiotów recyklingu. Swym zakresem obejmuje problemy istotne z poznawczego i aplikacyjnego punktu widzenia. Dużym walorem podręcznika jest przedstawienie zastosowania aplikacji metod badawczych na danych rzeczywistych. Zaprezentowane narzędzia wspomagania podejmowania decyzji w wybranych obszarach mogą mieć zastosowanie nie tylko w działalności transportowej, ale także logistycznej.

Przedmowa 9

1. Wprowadzenie 11

1.1. Istota systemów transportowych i logistycznych 11

1.1.1. Podstawowe pojęcia 11

1.1.2. Powiązania między systemami transportowym i logistycznym 14

1.1.3. Problemy decyzyjne w zakresie kształtowania układów transportowo-logistycz­nich 19

1.2. Obszary kształtowania sieci transportowo-logistycznej 20

1.2.1. Konfiguracja sieci transportowo-logistycznej 20

1.2.2. Punkty węzłowe jako główne elementy sieci transportowo-logistycznej 22

1.2.3. Procesy komisjonowania w obiektach magazynowych sieci logistycznej 27

1.2.4. Terminowość dostaw w wieloszczeblowych systemach dystrybucji 30

1.2.5. Zagadnienia logistyki odzysku w aspekcie kształtowania sieci transportowo-logi­stycznej 33

1.3. Wybrane metody i narzędzia optymalizacji i oceny systemów transportowych i logi­stycznych 36

1.3.1. Cel procesu modelowania 36

1.3.2. Model matematyczny jako efekt procesu modelowania 37

1.3.3. Problematyka optymalizacji w systemach transportowych 41

1.3.4. Złożoność obliczeniowa stosowanych algorytmów 49

1.3.5. Metody wielokryterialnej oceny systemów i rozwiązań projektowych 51

Literatura 65

2. Konfiguracja sieci logistycznej na potrzeby obsługi przedsiębiorstw 69

2.1. Pojęcie sieci logistycznej 69

2.2. Metody konfiguracji sieci transportowo-logistycznej 72

2.2.1. Mierniki i kryteria wyboru lokalizacji obiektów magazynowych w sieci 72

2.2.2. Metody lokalizacji punktów węzłowych w sieci logistycznej 74

2.2.3. Metody projektowania obiektów magazynowych 84

2.3. Specyfika potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji 85

2.3.1. Problemy decyzyjne w sferze zaopatrzenia i dystrybucji 85

2.3.2. Sposoby obsługi logistycznej przedsiębiorstw 90

2.4. Model sieci logistycznej w funkcji potrzeb przedsiębiorstw 92

2.4.1. Założenia ogólne modelu 92

2.4.2. Struktura sieci logistycznej wraz z charakterystykami 95

2.4.3. Matematyczne sformułowanie problemu projektowania sieci logistycznej na po­trzeby obsługi przedsiębiorstw 97

2.5. Algorytm i implementacja komputerowa metody projektowania struktury sieci logi­stycznej 101

2.5.1. Algorytm projektowania sieci logistycznej 101

2.5.2. Program LogMND oraz zakres jego zastosowania 104

2.6. Przykłady zastosowania metody na danych rzeczywistych 107

2.6.1. Dane wejściowe 107

2.6.2. Analiza wyników w zakresie konfiguracji sieci logistycznej 110

Literatura 122

3. Lokalizacja podmiotu logistyki odzysku na przykładzie sieci recyklingu pojazdów 126

3.1. Istota funkcjonowania sieci recyklingu pojazdów 126

3.2. Problematyka modelowania sieci recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji 129

3.3. Modelowanie lokalizacji podmiotów sieci recyklingu 131

3.3.1. Zasady funkcjonowania sieci recyklingu pojazdów – założenia do modelowania 131

3.3.2. Struktura sieci recyklingu – identyfikacja elementów struktury 134

3.3.3. Parametryzacja elementów struktury sieci recyklingu 136

3.3.4. Zmienne decyzyjne w problemie lokalizacji podmiotów sieci recyklingu 140

3.3.5. Ograniczenia i warunki brzegowe lokalizacji podmiotów sieci recyklingu 143

3.3.6. Kryteria optymalizacji lokalizacji podmiotów sieci recyklingu 148

3.4. Modele matematyczne lokalizacji podmiotów sieci recyklingu 153

3.4.1. Założenia ogólne 153

3.4.2. Model lokalizacji podmiotów do przebudowy sieci recyklingu z kryterium mak­symalizacji rentowności 154

3.4.3. Model lokalizacji podmiotów do budowy sieci recyklingu z kryterium maksyma­lizacji rentowności 161

3.5. Algorytm i implementacja komputerowa metody rozwiązania modeli 167

3.6. Przykłady zastosowań modeli na danych rzeczywistych 175

3.6.1. Dane wejściowe dla rozwiązywanych wariantów 175

3.6.2. Przebudowa sieci dla kryterium maksymalizacji rentowności – wariant rynkowy 180

3.6.3. Budowa sieci dla kryterium maksymalizacji rentowności – wariant rynkowy181

Literatura 183

4. Wyznaczanie terminowych dostaw w wieloszczeblowym systemie dystrybucji 184

4.1. Problematyka terminowych dostaw 184

4.1.1. Dystrybucja towarów z ograniczeniami czasowymi 184

4.1.2. Terminowość dostaw w wieloszczeblowych systemach dystrybucji 186

4.1.3. Algorytmy rozwiązania zagadnienia terminowej dystrybucji towarów 188

4.2. Model wyznaczania terminowych dostaw w wieloszczeblowym systemie dystrybucji 194

4.2.1. Elementy struktury wieloszczeblowego systemu dystrybucji wraz z charaktery­stykami 194

4.2.2. Zadanie optymalizacyjne wyznaczania terminowych dostaw 197

        4.3. Metodyka rozwiązania zadania wyznaczania terminowych dostaw dla wieloszczeblo­wego systemu dystrybucji 206

4.3.1. Algorytmizacja problemu wyznaczania terminowych dostaw 206

4.3.2. Algorytm rozwiązywania zadania optymalizacyjnego wyznaczania terminowych dostaw 211

4.4. Implementacja komputerowa metody wyznaczania terminowych dostaw dla wielo­szczeblowego systemu dystrybucji 214

4.5. Przykład zastosowania metody terminowych dostaw na danych rzeczywistych 218

4.5.1. Identyfikacja zadania przewozowego 218

4.5.2. Identyfikacja czasowych i kosztowych charakterystyk systemu dystrybucji 224

4.5.3. Wyniki obliczeń 225

Literatura 237

5. Systemy i procesy komisjonowania w obiektach logistycznych 239

5.1. Problematyka systemów i procesów komisjonowania 239

5.1.1. Projektowanie i kształtowanie systemów komisjonowania 239

5.1.2. Układ strefy składowania/kompletacji ładunków 241

5.1.3. Problem przydziału asortymentu do lokalizacji 243

5.1.4. Problem grupowania i łączenia zleceń kompletacyjnych 246

5.1.5. Metody wyznaczania tras pracowników w strefie kompletacji 247

5.1.6. Problem kongestii i blokowania się pracowników podczas kompletacji 249

5.1.7. Estymacja czasu realizacji procesu kompletacji 252

5.2. Model systemu komisjonowania 254

5.2.1. Opis struktury strumieni ładunków i informacji 254

5.2.2. Parametryzacja elementów systemu komisjonowania 256

5.2.3. Organizacja systemu komisjonowania 260

3.2.4. Warunki i ograniczenia realizacji procesu komisjonowania 263

5.2.5. Kryteria oceny procesu komisjonowania 265

5.3. Procedury i algorytmy badania i analizy procesu komisjonowania 272

5.3.1. Procedura badania procesu komisjonowania 272

5.3.2. Procedura generowania list kompletacyjnych 275

5.3.3. Algorytmy rozmieszczana artykułów w strefie komisjonowania 276

5.3.4. Algorytm generowania tras pracowników podczas kompletacji 279

 5.4. Przykład zastosowania aplikacji SymPick na danych rzeczywistych 281

5.4.1. Funkcje i zadania aplikacji SymPick 281

5.4.2. Badanie wydajności procesu komisjonowania z zastosowaniem aplikacji Sym--Pick 282

Literatura 292