Helion


Szczegóły ebooka

Podstawy sterowania ruchem kolejowym. Funkcje, wymagania, zarys techniki

Podstawy sterowania ruchem kolejowym. Funkcje, wymagania, zarys techniki


Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunku Transport zajmujących się sterowaniem transportu kolejowego. Zawiera uogólnione opisy filozofii, funkcji i wymagań stawianych urządzeniom i systemom srk oraz zarys techniki w obszarach urządzeń stacyjnych i liniowych dla linii znaczenia ogólnego i metra. Uwzględniono urządzenia stosowane współcześnie oraz kierunki ich rozwoju na tle nowoczesnych potrzeb funkcjonalnych (tworzenie zintegrowanego transportu ogólnoeuropejskiego) i możliwości technicznych ( teleinformatyka). W skrypcie wspomniano o urządzeniach starszych typów, ponieważ z uwagi na stan kolejnictwa polskiego są one stosowane na wielu obiektach stacyjnych i liniowych.

Przedmowa 7

1. Wiadomości wstępne 9

1.1. Ogólny zarys i modele sterowania 9

1.2. Zarys struktury sieci kolejowej 15

1.3. Zarys organizacji ruchu kolejowego 18

1.4. Droga przebiegu i przebieg 20

1.5. Okręg sterowania i okręg nastawczy 24

1.6. Opis procesu sterowania 26

1.7. Zarys planu schematycznego i tablicy zależności31

1.8. Zarys opisu formalnego procesu sterowania 33

2. Klasyfikacja funkcjonalno-techniczna 41

2.1. Podział urządzeń według sposobu realizacji zależności 41

2.2. Podział urządzeń według przeznaczenia funkcjonalnego 44

3. Bezpieczeństwo, niezawodność, sprawność ruchu. Normy i zalecenia, wskaźniki oceny 49

3.1. Wiadomości podstawowe 49

3.2. Normy i zalecenia 54

3.3. Wybrane pojęcia dotyczące bezpieczeństwa systemów 58

3.4. Wskaźniki oceny niezawodności, bezpieczeństwa i gotowości 59

3.5. Metody prognozowania niezawodności eksploatacyjnej 64

4. Sygnalizacja kolejowa 69

4.1. Wiadomości ogólne 69

4.2. Sygnalizacja mechaniczna 71

4.3. Sygnalizacja świetlna 73

4.4. Rozmieszczenie sygnalizatorów przytorowych 78

4.5. Przekazywanie informacji do pojazdu bez pośrednictwa sygnalizatorów przy­torowych 80

5. Zarys urządzeń kluczowych 81

5.1. Nastawianie urządzeń zewnętrznych 81

5.2. Realizacja zależności 84

5.3. Plan schematyczny, szkic aparatury, tablica zależności 85

6. Zarys urządzeń pędniowych 89

6.1.Charakterystyka ogólna 89

6.2. Nastawianie zwrotnic i wykolejnic ora zryglowanie zwrotnic 89

6.3. Nastawianie sygnałów na sygnalizatorach mechanicznych 95

6.4. Nastawnica mechaniczna 97

6.5. Blokada stacyjna 103

6.6. Plan schematyczny, tablica zależności109

7. Półsamoczynna elektromechaniczna blokada liniowa 111

7.1. Zasady ogólne 111

7.2. Blokada dla torów szlakowych o ruchu jednokierunkowym 112

7.3. Blokada dla torów szlakowych o ruchu dwukierunkowym 115

8. Urządzenia przekaźnikowe na stacjach układy wykonawcze 119

8.1. Charakterystyka ogólna 119

8.2. Plan schematyczny i tablica zależności 120

8.3. Nastawianie zwrotnic 123

8.3.1. Podstawowe wymagania wobec napędów zwrotnicowych 123

8.3.2. Zarys konstrukcji elektrycznych napędów zwrotnicowych 124

8.3.3. Napędy zwrotnicowe typu EEA-4 i EEA-5 131

8.3.4. Zwrotnicowe obwody nastawcze 135

8.4. Sygnalizatory przytorowe 139

8.4.1. Podstawowe wymagania 139

8.4.2. Układ optyczny 140

8.4.3. Zarys konstrukcji 141

8.4.4. Obwody nastawcze sygnalizatorów świetlnych 142

8.5. Elektryczne obwody torowe 147

8.5.1. Wprowadzenie 147

8.5.2. Elementy odcinka izolowanego i otoczenia 151

8.5.3. Parametry elektryczne odcinka izolowanego 156

8.5.4. Czułość bocznikowania obwodu torowego 159

8.5.5. Klasyfikacja obwodów torowych 160

8.5.6. Podstawowe układy obwodów torowych 162

8.6.Obwody przewodowe (kablowe) 168

8.7. Czujniki szynowe 168

8.8. Elektro magnesy torowe 172

8.9. Sieć kablowa 174

8.10. Zasilanie urządzeń 175

9. Wyposażenie stanowiska operatora 177

9.1. Wymagania ogólne 177

9.2. Obrazowanie informacji 179

9.3. Pulpity kostkowe 181

9.4. Monitory ekranowe 183

9.5. Tabliczka graficzna, myszka, klawiatura 185

9.6. Stanowiska w centrach sterowania 187

10. Przekaźniki stykowe 189

10.1. Podstawowe parametry i wymagania wobec przekaźników srk 189

10.2. Zarys konstrukcji podstawowych przekaźników srk 192

10.3. Przekaźniki elektromagnetyczne polaryzowane 196

10.4. Przekaźniki w obwodach prądu przemiennego 197

10.5. Przekaźniki indukcyjne 198

10.6. Przekaźniki miniaturowe 200

11. Przekaźnikowe układy zależnościowe 201

11.1. Układy tworzone w strukturze przebiegowej 201

11.1.1.Wiadomości ogólne 201

11.1.2. Wymagania bezpiecznościowe i niezawodnościowe 202

11.1.3. Powiązanie obwodów według struktury przebiegowej 203

11.1.4. Zarys projektowania obwodów przekaźników sygnałowych i utwierdzają­cych 209

11.2. Przekaźnikowe urządzenia zblokowane 214

11.3. Komputeryzacja stanowiska operatorskiego 221

12. Komputerowe urządzenia nastawcze 223

12.1. Wprowadzenie 223

12.2. Nastawnica komputerowa typu Ebilock 225

12.3. Projektowanie nastawnicy komputerowej dla danej stacji 230

12.4. Uogólniony model nastawnicy komputerowej 230

13. Samoczynna blokada liniowa 233

13.1. Zasada działania 233

13.2. Klasyfikacja urządzeń 236

13.3. Założenia techniczno-ruchowe urządzeń blokady samoczynnej 242

13.4. Sposoby rozmieszczania sygnalizatorów 243

13.5. Przekaźnikowa blokada typu Eac 246

13.6. Blokada z czujnikami i licznikami osi 257

13.7. Blokada komputerowa typu SHL-1 260

13.8. Powiązanie urządzeń samoczynnej blokady liniowej z urządzeniami stacyjnymi 265

13.9. Blokada półsamoczynna typu Eap 266

14. Sygnalizacja przejazdowa 271

14.1.Organizacja pracy urządzeń 271

14.2. Klasyfikacja urządzeń sygnalizacji przejazdowej 274

14.3. Założenia techniczno-ruchowe sygnalizacji przejazdowej 275

14.4. Samoczynna sygnalizacja przejazdowa (SSP) z odcinkami izolowanymi 276

14.5. Samoczynna sygnalizacja przejazdowa z czujnikami 278

14.6.Komputerowa sygnalizacja przejazdowa 280

15. Zdalne sterowanie ruchem 287

15.1. Struktura ogólna urządzeń 287

15.2. Zasady i ogólne wymagania towarzyszące 289

15.3. Powiązanie urządzeń zdalnego sterowania z urządzeniami przekazywania infor­macji o pociągu 290

15.4. Zarys konfiguracji sprzętowej 290

15.5. Stanowisko obsługi urządzeń NZS wprowadzanie poleceń 292

15.6. Stanowisko obsługi urządzeń NZS zobrazowanie 296

15.7. Przykłady okręgów zdalnego sterowania 303

16. Przekazywanie informacji między torem i pojazdem 305

16.1. Zadania i organizacja pracy urządzeń przekazywania 305

16.2.Klasyfikacja urządzeń przekazywania 306

16.3. Zasada działania indukcyjno-rezonansowych urządzeń oddziaływania punktowego 310

16.4. System Ebicab punktowe przekazywanie zbioru informacji 317

16.5. Zasada ciągłego przekazywania informacji za pomocą obwodów szynowych 321

16.6. Urządzenia dla dużych prędkości na kolejach francuskich (pociągi TGV) 323

16.7. Zasada ciągłego przekazywania informacji za pomocą przewodowego obwodu między szynowego 326

16.8. Idea prowadzenia ruchu w odstępie ruchomym 333

16.9. Idea systemu automatycznego prowadzenia pojazdu na liniach metra między przy­stankami 335

16.10. System automatycznego ograniczania prędkości (SOP) 337

17. Radiowe sterowanie ruchem na liniach mało obciążonych 341

17.1. Uwagi ogólne 341

17.2. Zarys działania urządzeń Radio-Block 341

17.3. Zarys działania urządzeń Funk-Fahr-Betrieb 345

17.4. Mikrofalowe urządzenia kontroli końca pociągu 345

18. Europejski system sterowania pociągiem 347

19. Komputerowe wspomaganie kierowania ruchem 357

19.1.Wiadomości ogólne 357

19.2. Stanowisko dyspozytora podstawowe obrazy na monitorach 360

19.3. Raporty i obliczenia analityczne 364

19.4. Baza danych wejściowych i baza danych o ruchu rzeczywistym 367

19.5. Polecenia dyspozytora i obieg informacji w systemie 372

19.6. Urządzenia przekazywania informacji o pociągu 372

19.7. Wykorzystywanie informacji o ruchu gromadzonej w systemie 375

19.8. Relacja między systemem kierowania ruchem i systemem kierowania przewo­zami 376

19.9. Uwagi o rozwiązywaniu konfliktów 376

19.10. Kryteria stosowania komputerowych systemów kierowania ruchem 378

19.11. Analiza efektywności budowy komputerowych systemów kierowania 381

20. Automatyzacja rozrządu 385

Bibliografia 389