Helion


Szczegóły ebooka

Pomniki publiczne i dyskurs zasługi w dobie "wskrzeszonej" Polski lat 1807-1830

Pomniki publiczne i dyskurs zasługi w dobie "wskrzeszonej" Polski lat 1807-1830


Książka dotyczy pomników publicznych w Księstwie Warszawskim, Królestwie Polskim, Wolnym Mieście Krakowie i Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1807–1830, a więc w tych politycznych bytach na terenie dawnej Rzeczypospolitej, które na początku XIX wieku aspirowały do statusu „wskrzeszonej” Polski. Poddaje ona analizie ideologiczną wymowę pomnikowej komemoracji zasłużonych jednostek, będącej charakterystycznym zjawiskiem na tym obszarze w tym czasie. Pomniki publiczne promowały różne wizje osobowego ideału, na których określone grupy politycznego interesu chciały oprzeć „wskrzeszoną” wspólnotę narodową. Analiza pomników jako specyficznych obiektów artystycznych, uobecniających zagadnienie „wskrzeszonej” tożsamości Polaków w przestrzeni (a zatem i sferze) publicznej, unaocznia nam ścisłą zależność ich formy wizualno-przestrzennej od względów ideologicznych i potrzeby dostosowania propagandowego przekazu do spodziewanego odbiorcy. Niniejsza monografia pogłębia więc naszą wiedzę o polityczno-społecznym ugruntowaniu sztuki w tym szczególnym okresie, w którym na ziemiach polskich rodziła się artystyczna nowoczesność. Ta ostatnia była wyznaczana właśnie takimi specyficznymi zjawiskami jak pomniki publiczne, które zaprzęgały elitarne formy artystycznego wyrazu w służbę demokratyzującego się życia politycznego doby porozbiorowej. Jest to zarazem pierwsze opracowanie tematu ówczesnej ideologii „wskrzeszenia” w ogóle, dlatego też adresowane nie tylko do osób zainteresowanych historią sztuki, ale i również historią polityczną i społeczno-kulturową początku XIX wieku.    

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Informacje o serii
 • Strona redakcyjna
 • Wprowadzenie
 • ROZDZIAŁ 1. U genezy problemu: lata 17641807
  • 1.1. KULT ZASŁUGI W ZAMKU KRÓLA I RZECZYPOSPOLITEJ
  • 1.2. DYSKURS ZASŁUGI W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH
  • 1.3. DYSKURS ZASŁUGI W PUŁAWSKIEJ ŚWIĄTYNI SYBILLI
 • ROZDZIAŁ 2. Księstwo Warszawskie 18071813
  • 2.1. ZASŁUGA WSKRZESICIELA POLSKI
  • 2.2. ZASŁUGA WŁADCY WSKRZESZONEJ POLSKI
  • 2.3. ZASŁUGA WALCZĄCYCH ZA OJCZYZNĘ
  • 2.4. ZASŁUGA UCZONEGO
  • * * *
 • ROZDZIAŁ 3: Królestwo Polskie 18151830
  • 3.1. ZASŁUGA WSKRZESICIELA I KRÓLA POLSKI ZARAZEM
  • 3.2. ZASŁUGA MONARCHÓW HISTORYCZNYCH
  • 3.3. ZASŁUGA PRACUJĄCYCH NA RZECZ CYWILIZACYJNEGO POSTĘPU
  • 3.4. ZASŁUGA UCZONEGO
  • 3.5. ZASŁUGA WODZA WSKRZESZAJĄCEGO SIĘ NARODU
  • 3.6. ZASŁUGA MĘŻA STANU
  • 3.7. ZASŁUGA MENTORA ELITY WSKRZESZONEGO NARODU
  • * * *
 • ROZDZIAŁ 4. Wolne Miasto Kraków 18151830
  • 4.1. ZASŁUGA GODNA WAWELSKIEGO POCHÓWKU
  • 4.2. ZASŁUGA WODZA UPADŁEGO, ALE PRZEBUDZONEGO NARODU
  • 4.3. ZASŁUGA OPIEKUŃCZYCH, ALE OBCYCH MONARCHÓW
  • 4.4. ZASŁUGA UCZONEGO
  • * * *
 • ROZDZIAŁ 5. Wielkie Księstwo Poznańskie 18151830
  • 5.1. ZASŁUGA TWÓRCÓW POLSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI
 • Zakończenie
 • Lista skrótów używanych w publikacji
 • Bibliografia
  • ŹRÓDŁA RĘKOPIŚMIENNE
  • PRASA
  • ŹRÓDŁA DRUKOWANE
  • OPRACOWANIA
 • Spis ilustracji
 • Summary
 • Okładka