Helion


Szczegóły ebooka

 
Trwałość i zmienność procesów starzenia się i starości

Trwałość i zmienność procesów starzenia się i starości


Truizmem jest mówienie o tym, że ludność świata coraz bardziej się starzeje. Na ulicy, w pracy, w bankach i w polityce coraz częściej spotykamy osoby starsze. Ale właściwie kogo mamy na myśli, używając tego pojęcia? Czy utarte przed wieloma laty określenie odnoszące się do osób, które z racji wieku usuwają się z życia społecznego, stają się mniej lub bardziej niesamodzielne, nazywane w mediach staruszkami, choć ukończyły dopiero 60 lat życia, pozostaje nadal aktualne? Jeśli tak, to w jakim zakresie, bo na procesy starzenia się człowieka nieco inaczej patrzy geriatra, psycholog, demograf czy polityk społeczny. Odzwierciedlenie naszego stosunku do starości i ludzi starszych znajdziemy w używanym języku, w polszczyźnie. Rozważaniom nad dylematami związanymi z definiowaniem człowieka starszego, tym instytucjonalnym i potocznym, jest poświęcona prezentowana monografia. Jest to pierwsza w polskim piśmiennictwie publikacja, w której autorzy, reprezentujący różne dziedziny nauki, próbują odnieść się do – z jednej strony – pewnych uniwersalnych cech procesów starzenia się człowieka, a z drugiej – wskazać na zachodzące współcześnie zmiany, które mają wpływ na weryfikację tradycyjnych ujęć w definiowaniu człowieka starszego. Książka jest adresowana przede wszystkim do tych, którzy w swojej pracy zawodowej stykają się z osobami starszymi jako klientami, współpracownikami, pacjentami, podopiecznymi. Składa się z sześciu rozdziałów, w których autorzy podejmują m.in. kwestie podwójnego starzenia się ludności, eufeminizowania starości i ageizmu.

Wstęp               7

Bibliografia            12

 

1. Graniczne progi starości              15

1.1. Wprowadzenie           15

1.2. Znaczne zróżnicowanie postrzegania progu starości          17

  1. Dowolność w określaniu granicznego progu starości w Polsce    21
  2. Przegląd encyklopedycznych i słownikowych interpretacji hasła senior 25
  3. Wiek prospektywny – poszukiwania nowego granicznego progu starości           31

1.6. Zakończenie                35

Bibliografia            36

 

 1. Podwójne starzenie się ludności – od kiedy zaczyna się późna starość?     41

2.1. Wprowadzenie           41

2.2. Podwójne starzenie się ludności     42

2.3. Od kiedy zaczyna się późna starość             44

  1. Od jakiego wieku zaczyna się funkcjonalnie późna starość? 47

2.5. Liczba osób najstarszych w przyszłości      53

2.6. Przestrzenna koncentracja osób bardzo starych   56

2.7. Zakończenie                58

Bibliografia            59

 

 1. Eufemizowanie starości we współczesnej polszczyźnie na tle innych tendencji językowego obrazowania starości   63

3.1. Wprowadzenie           63

3.2. Zarys stanu badań 64

3.3. Językowe profile starości i człowieka starego           70

3.4. Eufemizowanie starości       80

3.4.1. Eufemizowanie starości – uwarunkowania kulturowo-komunikacyjne    80

3.4.2. Eufemizacja z intencją pozytywną   81

3.4.3. Eufemizacja z intencją negatywną 87

3.5. Zakończenie                95

Bibliografia            96

 

 1. Przebieg starzenia się człowieka w ujęciu medycznym       101

4.1. Wprowadzenie            101

4.2. Proces starzenia i jego konsekwencje           103

4.3. Niejednorodność procesów starzenia            106

4.4. Niesprawność funkcjonalna              108

4.5. Narzędzia do określania stanu zdrowia       110

4.6. Potrzeby zdrowotne i ich znaczenie                116

4.7. Zakończenie               121

Bibliografia            124

 

 1. Psychologiczne aspekty starzenia się we współczesnym świecie 127

5.1. Wprowadzenie            127

5.2. Okres późnej dorosłości i jego specyfika      128

5.3. Wyzwania starości – realizacja zadań rozwojowych typowych dla wieku            130

5.4. Różne oblicza współczesnej starości              133

5.5. Wspieranie pomyślnego starzenia się          134

5.6. Zakończenie                137

Bibliografia            138

 

 1. Czym jest ageizm? Objawy, przyczyny, skutki            145

6.1. Wprowadzenie            145

6.2. Ewolucja pojęcia ageizmu    146

6.3. Przejawy ageizmu w życiu społecznym         153

6.4. Skala rozpowszechnienia ageizmu 159

6.5. Ageizm w pracy          161

6.6. Ageizm w opiece zdrowotnej               166

6.7. Pandemia COVID-19 i ludzie starsi               169

6.8. Skutki ageizmu         172

6.9. Zakończenie               176

Bibliografia            178

 

O autorach   187