Szczegóły ebooka

Pamiętnik Commonitorium. Rozprawa Pielgrzyma o starożytności i powszechności wiary katolickiej przeciw niezbożnym nowościom wszystkich kacerzy

Pamiętnik Commonitorium. Rozprawa Pielgrzyma o starożytności i powszechności wiary katolickiej przeciw niezbożnym nowościom wszystkich kacerzy

św. Wincenty z Lerynu

Ebook

Św. Wincenty z Lerynu: Pamiętnik (Commonitorium). Rozprawa Pielgrzyma o starożytności i powszechności wiary katolickiej przeciw niezbożnym nowościom wszystkich kacerzy to dzieło, którego napisanie sam autor sam tak uzasadnił: Według słów i upomnienia Pisma: Pytaj ojców twoich i oznajmią tobie, starszych twoich i powiedzą ci i: Nakłoń ucha twego a słuchaj słów mądrych, i jeszcze: Synu mój, nie zapominaj mów tych, a słów moich niech strzeże serce twoje, zda mi się, najmniejszemu ze sług Bożych, pielgrzymowi, że przy Boskiej pomocy pożyteczną rzeczą będzie, jeśli spiszę to, co przejąłem wiernie od świętych Ojców, co najmniej nieodzowną dla własnej słabości umysłu, gdyż mieć będę pod ręką środek zaradzenia nieudolnej mej pamięci przez ustawiczne czytanie. Do tej roboty zachęca mnie nie tylko pożytek takiej pracy, lecz i uwaga na czas. Czas dlatego, że jak on wszystkie rzeczy ludzkie z sobą unosi, tak my też wzajem z niego wynieść winniśmy cokolwiek zasługującego na żywot wieczny, zwłaszcza gdy i straszliwe jakieś oczekiwanie zbliżającego się sądu Bożego wymaga gruntowniejszego poznawania religii, i nowych kacerzy przewrotność nakazuje wiele starania i baczności. W Imię Boże do pracy przystępuję, bym podania przodków u siebie przechowane opisał raczej z wiernością sprawozdawcy, niż zarozumiałością autora, z zachowaniem tego w pisaniu prawidła, że bynajmniej nie wszystko, lecz tylko rzeczy konieczne zamieszczę, ani pięknym i wyszukanym stylem, ale w łatwej i zwykłej mowie, wielu rzeczy dotykając raczej niż wykładając takowe.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Pamiętnik św. Wincentego Leryneńskiego ( 450)
  • Rozdział I. Powód napisania tego pamiętnika.
  • Rozdział II. Zasada ogólna rozeznawania prawdy wiary katolickiej od fałszu kacerskiej nieprawości.
  • Rozdział III. Co czynić na wypadek różności zdań jednego lub wielu?
  • Rozdział IV. Przykład przewrotności donatystów i arian jawnym jest dowodem, ile nieszczęść sprowadza narzucenie nowego dogmatu.
  • Rozdział V. Winniśmy naśladować męczenników, których żadna przemoc nie mogła odwieść od obrony wiary ojców.
  • Rozdział VI. Im kto więcej przywiązanym jest do wiary, ten skwapliwiej opiera się nowym wymysłom. Dlatego papież Stefan św. z wielką stanowczością wystąpił przeciw powtarzaniu chrztu.
  • Rozdział VII. Kacerze jak synowie Chama wyjawiają chętnie błędy mężów świętych i przywodzą na swą obronę ciemne ich wyrażenia. Pilnie strzec się należy takich, którzy śmią odmieniać wiarę.
  • Rozdział VIII. Wykład słów św. Pawła do Galatów, 8 w. I rozdz.
  • Rozdział IX. Do wszystkich się odnosi to, co św. Paweł zalecił Galatom.
  • Rozdział X. Czemu często z dopuszczenia Bożego wielcy mężowie stają się sprawcami nowości w Kościele?
  • Rozdział XI. Przykłady z dziejów kościelnych stwierdzają prawdziwość słów Mojżeszowych.
  • Rozdział XII. Wykład błędów Fotyna, Apolinarego i Nestoriusza.
  • Rozdział XIII. Jasny wykład nauki katolickiej o Trójcy Świętej i Wcieleniu.
  • Rozdział XIV. Jezus Chrystus jest prawdziwym nie pozornym tylko człowiekiem.
  • Rozdział XV. Połączenie Słowa z naturą ludzką dokonało się w chwili dziewiczego poczęcia, dlatego Najświętszą Maryję Pannę prawdziwie Bogarodzicą wyznawać należy.
  • Rozdział XVI. Streszczenie powyższych wywodów o wierze katolickiej i różnych kacerstwach.
  • Rozdział XVII. Jako błąd Orygenesa był wielkim kuszeniem dla Kościoła.
  • Rozdział XVIII. I Tertulian również był sprawcą wielkiego kuszenia w Kościele.
  • Rozdział XIX. Czego się mamy uczyć z tych przykładów?
  • Rozdział XX. Kto jest prawdziwym katolikiem, i jako za powstaniem kacerskiej nowości wnet można poznać ważkie zboże a liche plewy.
  • Rozdział XXI. Wykład słów Pawłowych: "O Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono".
  • Rozdział XXII. Wykład szczegółowy tychże słów św. Pawła do Tymoteusza.
  • Rozdział XXIII. O postępie w wierze, jaki bywa w Kościele uwzględniany.
  • Rozdział XXIV. Objaśnia dalej słowa Apostoła z I listu do Tym. VI, 20.
  • Rozdział XXV. Dla łatwiejszego oszukania kacerze używają świadectw Pisma św.
  • Rozdział XXVI. W powoływaniu się na Pismo św. kacerze naśladują diabła.
  • Rozdział XXVII. Jakiego trzymać się prawidła w tłumaczeniu Pisma św.?
  • Rozdział XXVIII. Jakim sposobem rozpoznane i potępione być mogą nowości kacerskie po przywiedzeniu zdań dawnych Ojców, zgadzających się ze sobą?
  • Rozdział XXIX. Streszczenie tego, co wyżej powiedziano.
  • Rozdział XXX. O Soborze Efeskim.
  • Rozdział XXXI. Stałość Ojców efeskich w zbijaniu nowości i w starożytności obronie.
  • Rozdział XXXII. Starania papieży Celestyna i Sykstusa około potępienia nowości.
  • Rozdział XXXIII. Synowie Kościoła katolickiego winni się trzymać wiary Ojców i przy niej zostawać.
 • Spis treści
 • Tytuł: Pamiętnik Commonitorium. Rozprawa Pielgrzyma o starożytności i powszechności wiary katolickiej przeciw niezbożnym nowościom wszystkich kacerzy
 • Autor: św. Wincenty z Lerynu
 • ISBN: 978-8-3795-0268-4, 9788379502684
 • Data wydania: 2021-11-08
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_27au
 • Wydawca: Armoryka