Helion


Szczegóły ebooka

Poezye

Poezye


Poezye Szarzyńskiego (*? - 1581) ukazały się w druku dopiero po śmierci poety, staraniem brata jego Jakuba, podstolego ziemi lwowskiej, w roku 1601 (bez wymienienia miejsca). Że jednak już wcześniej zasłynęło imię Szarzyńskiego, jako poety, o tym świadczą i Paprocki w Herbach (1584) i Bielski w Kronice (1597). Paprocki przytacza nawet, mówiąc o Stanisławie Strusie, wiersz Szarzyńskiego, na jego cześć napisany (ob. wyd. niniejsze, 19), oczywiście z kopii rękopiśmiennej. Po śmierci Szarzyńskiego dostały się jego rękopisy i księgi do Stanisława Starzechowskiego, podkomorzego ziemi lwowskiej; ale ten wkrótce umarł, i spuścizna po Szarzyńskim tak się gdzieś zawieruszyła, że brat jego już się o nią dopytać nie mógł i tym sposobem ogłosił drukiem nie całą spuściznę, ale, jak mówi, tylko trochę pism.

 • PRZEDMOWA.
 • I.
  • NAPIS NA STATUĘ,
 • II.
  • SONET I.
   • O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego.
 • III.
  • SONET II.
   • Na one słowa Jopowe:
 • IV.
  • SONET III.
   • Do Naświętszej Panny.
 • V.
  • SONET IV.
   • O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem.
 • VI.
  • SONET V.
   • O nietrwałej miłości rzeczy świata tego.
 • VII.
  • SONET VI.
   • Do pana Mikołaja Tomickiego.
 • VIII.
  • PIEŚŃ I.
   • Na psalm Dawidów XIX.
  • IX.
  • PIEŚŃ II.
   • Na psalm Dawidów LII.
 • IX*
  • PSALM 52.
 • X.
  • PIEŚŃ III.
   • PSALMU LVI PARAPHRASIS.
 • XI.
  • PIEŚŃ IV.
   • Psalmu CXXVI paraphrasis.
 • XII.
  • PIEŚŃ V.
   • Nakształt psalmu LXX.
 • XIII.
  • PIEŚŃ VI.
   • Nakształt psalmu CXX.
 • XIV.
  • PIEŚŃ I.
   • O bożej opatrzności na świecie.
 • XV.
  • PIEŚŃ II.
   • O rządzie bożym na świecie.
 • XVI.
  • PIEŚŃ III.
   • O wielmożności bożej.
 • XVII.
  • PIEŚŃ IV.
   • O cnocie szlacheckiej.
 • XVII*.
  • Do jednego panięcia.
 • XVIII.
  • PIEŚŃ V.
   • O FRIDRUSZU,
 • XIX.
  • PIEŚŃ VI.
   • O STRUSIE,
 • XIX*.
  • O STRUSIE.
 • XX.
  • PIEŚŃ VII.
   • Stefanowi Batoremu, królowi polskiemu.
  • XXI.
  • PIEŚŃ VIII.
   • Iż rozum człowiekowi potrzebniejszy, niż skarby.
 • XXII.
  • PIEŚŃ IX.
   • Iż próżne człowiecze staranie bez Bożej pomocy.
 • XXIII.
  • O TEMŻE EPIGRAMMA,
   • abo napis krótki.
 • XXIII*.
  • FRASZKA.
 • XXIV*.
  • FRASZKA.
 • XXV*.
  • STATUTA KUPIDYNOWE.
 • XXVI*.
  • STATUTA FORTUNY.
 • Epitaphia, epigrammata, nagrobki, napisy krótkie i insze drobiazgi.
  • XXVII.
   • Nagrobek panu Janowi Starzechowskiemu, wojewodzie podolskiemu, staroście samborskiemu i drohobyckiemu.
 • XXVIII.
  • Nagrobek Marcinowi Starzechowskiemu, dziecięciu, jeno XXX. godzin żywemu.
 • XXIX.
  • DRUGI TEMUŻ.
 • Na śmierć paniej wojewodzinej sędomirskiej, Zofiej ze Sprowa Odrowążowny Kostczynej, która umarła anno Domini 1580. mense Iulio.
  • XXX.
   • PIERWSZY NAPIS.
  • XXXI.
   • INSZY TEJŻE.
  • XXXII.
   • INSZY TEJŻE.
  • XXXIII.
   • INSZY TEJŻE.
  • XXXIV.
   • INSZY TEJŻE.
 • Pannie Zofiej Kostczance, wojewodziance sędomirskiej, która, pierwej zachorzawszy, później trzema dnioma, niż macocha, umarła.
  • XXXV.
   • NAPIS PIERWSZY.
  • XXXVI.
   • WTÓRY.
  • XXXVII.
   • TRZECI.
 • XXXVIII*.
  • EPITAPHIUM
   • albo napis na grób pannie Annie Stawskiej.
 • XXXIX.
  • NAGROBEK JEDNEJ PANNIE.
 • XL.
  • EPITAPHIUM RZYMOWI.
 • XLI.
  • Pannie Jadwidze Tarłównie, (potym wojewodzinej ruskiej) kwoli.
 • XLII.
  • FRASZKA Z MARCYALISZA.
 • XLII*.
  • FRASZKA.
 • XLIII.
  • Z TEGOŻ FRASZKA.
 • XLIV*.
  • DO JEDNEGO.
 • XLV.
  • NA HERB PÓŁKOZA, ALIAS OŚLA GŁOWA.
 • XLVI.
  • NA HERB LELIWĘ.
 • XLVII.
  • NA HERB DĄBROWA.
 • XLVIII.
  • Na obraz Stefana Batorego, króla polskiego.
 • XLIX.
  • NA TEGOŻ DRUGI OBRAZ.
 • L.
  • PROŚBA DO BOGA,
 • LI.
  • Nagrobek Marcinowi Starzechowskiemu, dziecięciu jedno XXX godzin żywemu. Pana Koniecpolskiego.
  • LII.
   • TEMUŻ I TEGOŻ.
 • LIII.
  • PIEŚŃ.
 • LIV.
  • Epitaphium Boleslao Audaci, regi Poloniae.
 • LV.
  • NA OBRAZ Ś. MARYEJ MAGDALENY.
 • LVI.
  • NA OBRAZ HERODYADY Z GŁOWĄ Ś. JANA.
 • LVII.
  • Epitaphium d. Joanni Starechowski.
 • LVIII*.
  • FRASUNEK.
 • LIX*.
  • KOLĘDA DO ZOSIE.
 • LX*.
  • FRASZKA DO ZOSIE.
 • LXI*.
  • FRASZKA DO ZOSIE.
 • LXII*.
  • DO ZOSIE.
 • LXIII*.
  • [DO ZOSIE].
 • LXIV*.
  • DO ANUSIE.
 • LXV*.
  • DO ANUSIE.
 • LXVI*.
  • DO ANUSIE.
 • LXVII*.
  • FRASZKA DO ANUSI.
 • LXVIII*.
  • DO KASIE.
 • LXIX*.
  • DO KASIE.
 • LXX*.
  • DO KASIE.
 • LXXI*.
  • DO KASIE.
 • LXXII*.
  • DO KASIE.
 • LXXIII*.
  • FRASUNK.
 • LXXIV*.
  • FRASUNK. DO KASIE.
 • LXXV*.
  • FRASZKA DO KASIE.
 • LXXVI*.
  • DO KASIE.
 • LXXVII*.
  • FRASZKA O KASI I O ANUSI.
 • LXXVIII*.
  • O KASI I O PASIU FRASZKA.
 • SŁOWNICZEK