Szczegóły ebooka

Zasady budowy składowisk odpadów

Zasady budowy składowisk odpadów

Lech Wysokiński

Ebook

W instrukcji opisano budowę i projektowanie czterech typów składowisk: odpadów niebezpiecznych, azbestu, odpadów obojętnych, odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne (przeważnie komunalnych). Budowa składowiska podlega procedurom prawa budowlanego na wszystkich etapach przygotowania i wykonania inwestycji. Musi być właściwie przeprowadzony proces lokalizacyjny, zaczynając od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga opracowania właściwego projektu budowlanego, którego realizacja powinna podlegać procedurom zapewnienia jakości. Informacje zawarte w poradniku bazują na wydanych już instrukcjach ITB oraz na doświadczeniach z wykonywania aprobat dla materiałów geosyntetycznych, na własnych doświadczeniach autora i obserwacjach składowisk w różnych krajach oraz szczegółowej obserwacji kilkunastu składowisk w Polsce.

Praca zawiera podstawowe zasady konieczne podczas projektowania składowiska oraz informacje, z których powinni korzystać projektanci przy programowaniu składowisk oraz władze budowlane i władze ochrony środowiska przy kontroli jakości wykonywanych robót i odbiorach inwestycji.

Przedmowa 7

1. Wprowadzenie 9

1.1. Informacje wstępne 9

1.2. Definicje 14

1.3. Symbole i oznaczenia 18

2. Lokalizacja składowiska 20

2.1. Informacje wstępne 20

2.2. Zespół uwarunkowań 21

2.3. Studia przedprojektowe 22

3. Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 27

3.1. Informacje wstępne 27

3.2. Opracowanie wstępnej koncepcji technicznej poprzedzającej wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania 31

4. Wybór lokalizacji składowiska 34

4.1. Informacje wstępne 34

4.2. Orientacyjne wymagania odległości składowiska od obiektów 35

4.3. Hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie warunki lokalizacji składowisk 38

4.4. Ukształtowanie składowisk 41

4.5. Bariera geologiczna 42

4.6. Badania do dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznej konieczne do wykonania projektu budowlanego 62

5. Typy składowisk 67

5.1. Informacje wstępne 67

5.2. Składowiska odpadów niebezpiecznych 67

5.3. Podziemne składowiska odpadów 78

5.4. Składowiska azbestu 84

5.5. Składowiska odpadów komunalnych 89

5.6. Składowiska odpadów obojętnych 97

6. Migracja zanieczyszczeń ze składowisk 99

6.1. Informacje wstępne 99

6.2. Procesy oczyszczania odcieku w warunkach naturalnych 103

7. Elementy konstrukcyjne składowisk 105

7.1. Informacje wstępne 105

7.2. Oddziaływania wpływające na konstrukcję składowiska 107

8. Uszczelnienia podstawy składowisk 110

8.1. Informacje wstępne 110

8.2. Składowiska odpadów niebezpiecznych 111

8.3. Składowiska odpadów komunalnych 116

8.4. Systemy drenażu 118

8.5. Uszczelnienia powierzchniowe (pokrywowe) 122

8.6. Uszczelnienie boczne 126

8.7. Uszczelnienie pośrednie 129

9. Osiadanie składowiska 131

9.1. Informacje wstępne 131

9.2. Prognoza osiadań 133

10. Stateczność skarp składowiska 136

10.1. Sytuacje projektowe 136

10.2. Przypisanie skarp do kategorii geotechnicznych 137

10.3. Dane do analizy stateczności 137

10.4. Parametry geotechniczne 138

10.5. Stateczność skarp z odpadów 141

10.6. Zapas bezpieczeństwa 142

11. Projektowanie z udziałem geosyntetyków 144

11.1. Informacje wstępne 144

11.2. Podział i charakterystyka geosyntetyków 145

11.3. Geotekstylia 147

11.4. Geomembrany 160

11.5. Geomaty 169

11.6. Maty bentonitowe 170

11.7. Geosiatki 176

11.8. Georuszty 177

11.9. Ocena geosyntetyków 179

11.10. Badania i wymagania stawiane geosyntetykom 185

12. Dobór materiału mineralnego na przesłonę 191

12.1. Informacje wstępne 191

12.2. Wymagania stawiane materiałom 191

13. Badania przydatności gruntów do budowy mineralnych przesłon izolacyjnych 194

13.1. Informacje wstępne 194

13.2. Szczegółowe badania gruntów w laboratorium 195

13.3. Badania gruntów na poletku doświadczalnym 197

13.4. Pobieranie próbek do badań 202

13.5. Ocena wyników badań 203

14. Kryteria przydatności gruntów do budowy mineralnych barier izolacyjnych 204

14.1. Informacje wstępne 204

14.2. Kryteria przydatności 204

14.3. Ocena przydatności gruntów do budowy mineralnych barier izolacyjnych 211

15. Charakterystyka gruntów spoistych występujących w Polsce wraz z oceną ich przydatności 215

16. Zasady wykonania mineralnych przesłon izolacyjnych 220

17. Eksploatacja składowiska odpadów jako etap jego budowy 225

17.1. Informacje wstępne 225

17.2. Gaz składowiskowy 228

17.3. Zagrożenia mikrobiologiczne 239

18. Obiekty na składowisku 242

19. Monitoring składowiska 251

19.1. Informacje wstępne 251

19.2. Monitoring wód 252

19.3. Monitoring powietrza 267

19.4. Pomiary bryły składowiska 267

20. Rekultywacja składowiska 270

20.1. Informacje wstępne 270

20.2. Rekultywacja biologiczna 275

21. Składowiskowe pozwolenia zintegrowane 280

21.1. Informacje wstępne 280

21.2. Ocena spełnienia przez składowisko wymagań BAT 281

21.3. Ocena stanu technicznego składowiska odpadów 282

21.4. Porównanie technologii 286

21.5. Wniosek o wydanie pozwolenia 288

22. Polskie doświadczenia w budowie składowisk 289

22.1. Informacje wstępne 289

22.2. Przykłady składowisk odpadów niebezpiecznych 289

23. Tereny skażone 357

23.1. Definicja terenu skażonego 357

23.2. Teren skażony jako potencjalny problem 358

24. Bibliografia 363

24.1. Akty prawne, normy, instrukcje 363

24.2. Literatura 366

  • Tytuł: Zasady budowy składowisk odpadów
  • Autor: Lech Wysokiński
  • ISBN: 978-83-249-2015-0, 9788324920150
  • Data wydania: 2021-12-22
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2aod
  • Wydawca: Instytut Techniki Budowlanej