Helion


Szczegóły ebooka

Wybrane problemy współczesnego zarządzania organizacją

Wybrane problemy współczesnego zarządzania organizacją


Monografia „Wybrane problemy współczesnego zarządzania organizacją jest efektem teoretycznych i praktycznych badań wielu autorów z różnych ośrodków akademickich, których głównym celem w przedstawionych rozdziałach jest dostarczenie metod i porad dla rozwiązywania nowych wyzwań w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Zarządzanie to zestaw działań wykorzystujących posiadane zasoby dla osiągania zamierzonych rezultatów. Istotą funkcji zarządzania jako specyficznego rodzaju regulacji wykonywanych zbiorowo przez jednostki organizacyjne, jest w szczególności formułowanie celu działania, planowanie, organizowanie struktur i określanie procedur funkcjonowania oraz kontrolowanie realizacji zamierzonych celów. Poszczególne rozdziały stanowią zarówno teoretyczne, jak i praktyczne odniesienie do problematyki zarządzania, gdzie wspólnym obszarem zainteresowań jest współczesne zarządzanie organizacją.
Pierwszy rozdział omawia jedną z przyczyn współczesnych problemów w zarządzaniu organizacją, a mianowicie niedopasowanie na rynku pracy. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sytuacji absolwentów szkół wyższych na rynku pracy, z uwzględnieniem stawianych im wymagań oraz trudności wiążących się z poszukiwaniem zatrudnienia. Relacja systemu szkolnego i rynku pracy opiera się na zasadzie sprzężenia zwrotnego, a zatem oba te obszary są od siebie uzależnione i wzajemnie na siebie wpływają. Dlatego słabość gospodarki wpływa na obniżenie standardu kształcenia i odwrotna relacja również zachodzi. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest integralną częścią zarządzania organizacją i współcześnie odgrywa coraz ważniejszą rolę.
W związku z tym w kolejnym rozdziale przedstawiono różnorodne formy ułatwiające rozwój i doskonalenie zawodowe pracowników. Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi bardzo wyraźnie wskazuje na potrzebę różnorodnego procesu rozwoju pracowników. Organizacja procesu rozwoju personelu jest pochodną potrzeb kadrowych danego przedsiębiorstwa. Nowoczesne zarządzanie dąży do najlepszego wykorzystania potencjału kwalifikacyjnego pracowników. Konieczne jest wówczas zastosowanie indywidualnego podejścia do każdej osoby zatrudnionej w danej organizacji. Dlatego kluczowym działaniem dla organizacji staje się stworzenie w jej strukturach realnej szansy rozwoju oraz samorealizacji pracowników. Oczywiście nie mogło zabraknąć w tej dziedzinie również analiz dotyczących aspektów publicznego zarządzania. Dlatego w kolejnych dwóch rozdziałach przedstawiono współczesne wyzwania zarządzania organizacjami na przykładzie służby zdrowia. Z jednej strony ukazano wyzwania, jakie stoją przed menedżerami organizacji ochrony zdrowia w aspekcie zarządzania personelem medycznym, a z drugiej wskazano na aspekt wzrastających oczekiwań pacjentów. Kapitał ludzki stanowi najważniejszy zasób organizacji, co coraz częściej znajduje swoje odzwierciedlenie w sposobie traktowania pracowników. W następnym rozdziale skupiono uwagę na metodzie coachingu, która usprawni zarządzanie w organizacji. W ramach tego opracowania przedstawiono istotną rolę efektywnego coachingu w banku jako elementu usprawniającego zarządzanie i powodującego ograniczenie ryzyka. Współczesne organizacje stanęły w obliczu nowych realiów gospodarowania, które zmodyfikowały sposób zarządzania i podejście menedżera, zarówno do dynamicznie zmieniającego się otoczenia, jak i do coraz bardziej wymagających pracowników. Wraz z pojawieniem się na rynku pracy przedstawicieli młodej generacji, kadra menedżerska stanęła przed wyzwaniem międzypokoleniowego zarządzania, polegającego na stworzeniu efektywnego klimatu współpracy, w którym wszyscy wspólnie dążą do wyznaczonego celu bez względu na występujące różnice. W ten sposób dobór problematyki stanowi też nawiązanie do przyszłych problemów społeczno – gospodarczych. Obecna globalizacja zmusza podmioty gospodarcze do modyfikacji dotychczas wykorzystywanych koncepcji zarządzania lub utworzenie jej na nowo według obowiązujących norm, zasad, a nawet trendów na rynku. Przykładem jest artykuł w którym przedstawiono najczęściej wykorzystywane narzędzi w marketingu internetowym przez organizacje funkcjonujące w e-biznesie na polskim rynku reklamy online oraz wydatki jakie reklamodawca musi ponieść, aby w pełni realizować założone cele. Również w monografii odnaleźć można prace dotyczące chorób cywilizacyjnych i ich wpływów na występowanie wyzwań zarządczych w organizacjach. Bowiem zwiększająca się częstość występowania nadwagi i otyłości jest także niekorzystna z ekonomicznego punktu widzenia. Wynika to ze wzrostu kosztów wydawanych na leczenie osób otyłych i ma wpływ na dalsze konsekwencje, którymi są absencje w pracy i niezdolność wykonywania niektórych czynności w miejscach zatrudnienia, co bezpośrednio wpływa na produktywność i gospodarkę. Kolejny rozdział przedstawia innowacyjną metodę pozwalającą organizacji funkcjonować w sposób efektywny i konkurencyjny w obszarze usług, który dominuje we współczesnej gospodarce. Design service dotyczy kompleksowego procesu obsługi klienta, dzięki czemu stara się wyszukać i rozwiązywać obszary problemowe w tym zakresie. W ramach ostatniego rozdziału przedstawiono wielokryterialne metody wspomagania decyzji, które mogą być wykorzystane do rozwiązywania wybranych problemów w zarządzaniu organizacjami.

SPIS TREŚCI
PRZEDMOWA (7)
I.Kompetencje młodych Polaków a wymogi i oczekiwania polskiej
gospodarki, czyli o niedopasowaniu na rynku pracy (11)
Wstęp (11)
1.Ogólna charakterystyka grupy absolwentów szkół wyższych (12)
2.Wybory młodych a potrzeby rynku pracy (13)
3.Kompetencje i kwalifikacje cenione przez współczesnych pracodawców (15)
4.Straty wynikające z wykształcenia absolwentów nie pasujących do obecnego rynku zatrudnienia (18)
5.Rodzaje zmian rekomendowanych przez przedsiębiorców (20)
Zakończenie (22)
Bibliografia (23)
Netnografia (24)
II.ZNACZENIE ROZWOJU I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW DLA FIRMY (25)
Wstęp (25)
1. Definiowanie rozwoju i doskonalenia zawodowego pracowników (25)
1.1. Pojęcie rozwoju zawodowego (26)
1.2.Pojęcie doskonalenia zawodowego (26)
2. Porównanie stosowanych form rozwoju i doskonalenia (27)
3. Wybór najlepszej metody rozwoju i doskonalenia zawodowego
na podstawie analizy badań oraz raportu Deloitte Trendy HR 2015 (31)
Zakończenie (33)
Bibliografia (34)
Netnografia (35)
BOŻENA FREUND, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (36)
III.Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami
ochrony zdrowia w dobie wzrastających oczekiwań pacjentów (36)
Wstęp (36)
1.Zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia (36)
1.1.Organizacja i zarządzanie (37)
1.2.Specyfika zarządzania organizacjami ochrony zdrowia (38)
2.Wyzwania zarządzania jednostkami ochrony zdrowia
w dobie wzrastających oczekiwań społecznych (39)
2.1.Pacjent jako podopieczny i pacjent jako klient (39)
2.2.Wizerunek organizacji ochrony zdrowia (42)
Zakończenie (44)
Bibliografia (45)
BOŻENA FREUND, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (46)
IV. Wyzwania zarządzania personelem medycznym (46)
Perspektywa humanistyczno-społeczna (46)
Wstęp (46)
1.Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji (46)
1.1.Specyfika zarządzania ludźmi w organizacji (48)
2.Wyzwania zarządzania personelem medycznym (49)
2.1.Ustawiczne kształcenie (50)
2.2. Minimalizacja stresu i zapobieganie wypaleniu zawodowemu (52)
2.3.Motywowanie (54)
2.4.Tworzenie zespołu (56)
2.5.Budowanie trwałej relacji zawodowej – utrzymanie wybitnych
specjalistów (57)
Zakończenie (57)
Bibliografia (59)
V.COACHING Jako JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW
USPRAWNIAJACYCH ZARZĄDZANIE W ORGANIZACJI (60)
Wprowadzenie (60)
1.Rola coachingu i jego znaczenie w bankowości (60)
1.1. Efektywność coachingu (62)
2.2.Korzyści indywidualne przy stosowaniu coachingu
dla pracowników bankowych (62)
2.3. Korzyści stosowania coachingu dla organizacji (62)
2.4. Rodzaje coachingu (65)
3.Ryzyko w zarządzaniu, a wpływ coachingu (65)
4.Analiza stosowania coachingu w bankach (66)
4.1. Badanie ankietowe na przykładzie przedsiębiorstwa
bankowego. studium przypadku (66)
4.2 Wyniki z obserwacji uczestniczącej
w badanym banku komercyjnym (70)
Zakończenie (71)
Bibliografia (72)
ARTUR SAWICKI, POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA (73)
VI.NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE
W MARKETINGU ONLINE (73)
Wstęp (73)
1.Marketing online (74)
2.Narzędzia marketingu internetowego (77)
Zakończenie (83)
Bibliografia (84)
Netnografia (84)
NATALIA GRZEBISZ, AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (85)
VII. Charakterystyka otyłości jako choroby cywilizacyjnej
i strategie jej zapobiegania (85)
Wstęp (85)
1.Skala zjawiska na świecie i w Polsce (86)
2.Główne przyczyny występowania otyłości (87)
2.1.Czynniki genetyczne (88)
2.2. Czynniki środowiskowe (89)
3.Dieta, jako sposób żywienia w profilaktyce i leczeniu otyłości (89)
4.Wysiłek fizyczny a otyłość (90)
Zakończenie (92)
Bibliografia (93)
Netnografia (94)
VIII. Rozpoznanie zasad stosowania service design w podmiotach
uzdrowiskowych (95)
1.Design thinkig i organizational design w przedsiębiorstwie (96)
2.Specyfika rynku uzdrowiskowego (97)
3.Jakość usług zdrowotnych (98)
4.Service design i rozpoznanie zasad procesu (99)
5.Service design w sektorze uzdrowiskowym (103)
6.Wnioski z badania (106)
Zakończenie (106)
Bibliografia (107)
KRZYSZTOF MICIUŁA, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI (109)
XIX.METODY WIELOKRYTERIALNE OPARTE
NA FUNKCJI UŻYTECZNOŚCI (109)
Wprowadzenie (109)
1.Budowa modelu w celu podejmowania decyzji (110)
2.Metody wielokryterialnego wspomagania decyzji (112)
3.Metody wielokryterialne oparte na funkcji użyteczności (114)
Zakończenie (133)
Bibliografia (135)