Helion


Szczegóły ebooka

Wprowadzenie do publicznego zarządzania kryzysowego

Wprowadzenie do publicznego zarządzania kryzysowego


Autorami artykułów są: M. Kisilowski, G. Kunikowski, W. Skomra, M. Wiśniewski, J. Zawiła-Niedźwiecki

Treści podręcznika odnoszą się do zagadnień, które należą do zakresu (w kolejności hierarchicznego przypisania): zarządzania publicznego – logistyki społecznej – publicznego zarządzania kryzysowego. Zarządzanie publiczne jest bardzo dynamicznie rozwijającą się subdyscypliną nauk o zarządzaniu. Jej dynamika rozwoju jest z jednej strony oczywistą pochodną szybko rosnących oczekiwań społecznych wynikających z rozwoju cywilizacyjnego, ale z drugiej strony wynika z możliwości czerpania z dorobku nauk o zarządzaniu gromadzonego przez lata w subdyscyplinach zajmujących się zarządzaniem podmiotami gospodarczymi. Logistyka społeczna jest w zarządzaniu bardzo młodą koncepcją, wyodrębnioną przez podział logistyki ogólnej na militarną, biznesową i społeczną, z uwagi na odmienne spojrzenie w sferze zarządzania publicznego na kwestie relacji między postulatami skuteczności a efektywności usług publicznych. Z kolei publiczne zarządzanie kryzysowe, znane i rozwijane od dawna pod innymi nazwami (np. obrony cywilnej) w ramach zapewniania bezpieczeństwa publicznego, od niedawna jest kojarzone jako uzupełnienie logistyki społecznej, co wynika z rosnącego przenikania się zagadnień bezpieczeństwa i komfortu publicznego.

Taki obraz, w ujęciu ogólnym, pokazany został w tym podręczniku, który jest pierwszym z serii podręczników przedstawiających kompleks zagadnień składających się na publiczne zarządzanie kryzysowe. Czytelników odsyła się do pozycji naukowych wskazanych w bibliografii oraz do pozostałych podręczników, którymi na dzień wydania są:
• Anna Kosieradzka (red.), Urszula Kąkol, Grzegorz Kunikowski, Witold Skomra, Justyna Smagowicz, Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Planowanie cywilne – budowa planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
• Katarzyna Rostek (red.), Michał Wiśniewski, Radosław Zając, Zarządzanie komunikacją i wiedzą w planowaniu cywilnym oraz zarządzaniu kryzysowym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
• Michał Wiśniewski (red.), Justyna Smagowicz, Anna Uklańska, Repozytorium dobrych praktyk wykorzystywanych w planowaniu cywilnym i zarządzaniu kryzysowym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Wstęp 7

1. RYZYKO I RYZYKO OPERACYJNE 11

1.1. Niepewność 11

1.2. Ryzyko 13

1.3. Systematyka ryzyka 22

1.4. Ryzyko operacyjne i jego systematyka 26

1.5. Triada: ryzyko operacyjne – bezpieczeństwo zasobowe – ciągłość działania organizacji 33

1.6. Zarządzanie ryzykiem 35

1.7. Pytania 44

2. LOGISTYKA SPOŁECZNA I PUBLICZNE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 46

2.1. Zarządzanie publiczne 46

2.2. Logistyka społeczna 48

2.3. Usługa publiczna 49

2.4. Publiczne zarządzanie kryzysowe 51

2.5. Pytania 53

2.6. Zadania 54

3. PROCES I ZAKRES PUBLICZNEGO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 55

3.1. Kryzys, sytuacja kryzysowa i zarządzanie kryzysowe 55

3.2. Zarządzanie ryzykiem bezwarunkowym i warunkowym 57

3.3. Zarządzanie kryzysowe jako element logistyki 60

3.4. Procesy planistyczne w publicznym zarządzaniu kryzysowym 61

3.5. Struktura organizacyjna zarządzania kryzysowego 62

3.6. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w publicznym zarządzaniu kryzysowym 64

3.7. Pytania 67

4. POSTĘPOWANIE Z RYZYKIEM W PUBLICZNYM ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM 69

4.1. Metodyka oceny ryzyka 69

4.2. Wpływanie na ryzyko 76

4.3. Zapewnianie bezpieczeństwa wobec zagrożeń 79

4.4. Reagowanie na zakłócenia 82

5. PODSTAWY PRAWNE PUBLICZNEGO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I PLANOWANIA CYWILNEGO 87

5.1. Publiczne zarządzanie kryzysowe i planowanie cywilne w ujęciu systemowym 87

5.2. System prawny 88

5.3. Raportowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego 96

5.4. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności 97

Podsumowanie 100

Bibliografia 101