Helion


Szczegóły ebooka

 
Kodeks pracy 2022 Przepisy dla praktyków. Planowane zmiany

Kodeks pracy 2022 Przepisy dla praktyków. Planowane zmiany


Kodeks pracy stanowi podstawowy akt prawny, który w swojej praktyce na co dzień zobowiązani są stosować pracodawcy. W niniejszym opracowaniu Czytelnik odnajdzie ujedonoliconą treść przepisów KP (wg. stanu prawnego na sierpień 2022 r.) wraz praktycznym omówieniem ostatnich i planowanych zmian w przepisach. Zbiór przepisów dedykowany jest przede wszystkim pracodawcom, menedżerom HR oraz specjalistom zatrudnionym w działach kadrowo-płacowych. Może przydać się również prawnikom i innym osobom na co dzień zawodowo zajmującym się prawem pracy.

 • I. ZMIANY KODEKSU PRACY WPROWADZONE W 2022 ROKU
  • URLOP WYPOCZYNKOWY PRACOWNIKÓW ŻOŁNIERZY
   • Nieobecności związane ze służbą proporcjonalne ustalenie wymiaru urlopu
   • Przerwanie lub przesunięcie terminu urlopu
 • II. PRZEGLĄD PLANOWANYCH ZMIAN W KODEKSIE PRACY
  • WDROŻENIE DYREKTYW UNIJNYCH
   • Ochrona przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu
   • Zmiany w zakresie umów o pracę na okres próbny
   • Umowy terminowe: obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia
   • Więcej danych w informacji o warunkach zatrudnienia
   • Wniosek o zmianę formy pracy
   • Szkolenia pracowników
   • Nowe uprawnienie: urlop opiekuńczy
   • Dodatkowe zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych
   • Dłuższy urlop rodzicielski i mniej czasu na urlop ojcowski
   • Elastyczna organizacja pracy dla rodziców i opiekunów
  • KODEKSOWA REGULACJA ZASAD PRACY ZDALNEJ
   • Polecenie pracy zdalnej
   • Praca zdalna na wniosek pracownika
   • Okazjonalna praca zdalna
   • Cofnięcie pracy zdalnej
   • Obowiązki pracodawcy w związku z pracą zdalną
  • KONTROLA TRZEŹWOŚCI PRZEZ PRACODAWCĘ
   • Podstawy niedopuszczenia do pracy
   • Badanie przeprowadzi pracodawca
   • Na żądanie: badanie przez uprawniony organ
   • Kto i kiedy będzie badany określą przepisy zakładowe
   • Przetwarzanie danych z kontroli trzeźwości
    • Ustawa
    • z 26 czerwca 1974 r.
    • Kodeks pracy
    • Preambuła (skreślona)
    • DZIAŁ PIERWSZY
    • Przepisy ogólne
    • Rozdział I
    • Przepisy wstępne
    • Rozdział II
    • Podstawowe zasady prawa pracy
    • Rozdział IIa
    • Równe traktowanie w zatrudnieniu
    • Rozdział IIb
    • Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
    • Rozdział III
    • (uchylony)
    • DZIAŁ DRUGI
    • Stosunek pracy
    • Rozdział I
    • Przepisy ogólne
    • Rozdział II
    • Umowa o pracę
    • Oddział 1
    • Zawarcie umowy o pracę
    • Oddział 2
    • Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę
    • Oddział 3
    • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
    • Oddział 4
    • Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
    • Oddział 5
    • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
    • Oddział 6
    • Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
    • Oddział 6a
    • Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
    • Oddział 7
    • Wygaśnięcie umowy o pracę
    • Rozdział IIa
    • (uchylony)
    • Rozdział IIb
    • Zatrudnianie pracowników w formie telepracy
    • Rozdział III
    • Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę
    • Oddział 1
    • Stosunek pracy na podstawie powołania
    • Oddział 2
    • Stosunek pracy na podstawie wyboru
    • Oddział 3
    • Stosunek pracy na podstawie mianowania
    • Oddział 4
    • Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę
    • DZIAŁ TRZECI
    • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
    • Rozdział I
    • Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
    • Rozdział Ia
    • Wynagrodzenie za pracę
    • Rozdział II
    • Ochrona wynagrodzenia za pracę
    • Rozdział III
    • Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy
    • Rozdział IIIa
    • Odprawa rentowa lub emerytalna
    • Rozdział IV
    • Odprawa pośmiertna
    • DZIAŁ CZWARTY
    • Obowiązki pracodawcy i pracownika
    • Rozdział I
    • Obowiązki pracodawcy
    • Rozdział II
    • Obowiązki pracownika
    • Rozdział IIa
    • Zakaz konkurencji
    • Rozdział III
    • Kwalifikacje zawodowe pracowników
    • Rozdział IV
    • Regulamin pracy
    • Rozdział V
    • Nagrody i wyróżnienia
    • Rozdział VI
    • Odpowiedzialność porządkowa pracowników
    • DZIAŁ PIĄTY
    • Odpowiedzialność materialna pracowników
    • Rozdział I
    • Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
    • Rozdział II
    • Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
    • DZIAŁ SZÓSTY
    • Czas pracy
    • Rozdział I
    • Przepisy ogólne
    • Rozdział II
    • Normy i ogólny wymiar czasu pracy
    • Rozdział III
    • Okresy odpoczynku
    • Rozdział IV
    • Systemy i rozkłady czasu pracy
    • Rozdział V
    • Praca w godzinach nadliczbowych
    • Rozdział VI
    • Praca w porze nocnej
    • Rozdział VII
    • Praca w niedziele i święta
    • DZIAŁ SIÓDMY
    • Urlopy pracownicze
    • Rozdział I
    • Urlopy wypoczynkowe
    • Rozdział II
    • Urlopy bezpłatne
    • DZIAŁ ÓSMY
    • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
    • DZIAŁ DZIEWIĄTY
    • Zatrudnianie młodocianych
    • Rozdział I
    • Przepisy ogólne
    • Rozdział II
    • Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego
    • Rozdział III
    • Dokształcanie
    • Rozdział IIIa
    • Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe
    • Rozdział IV
    • Szczególna ochrona zdrowia
    • Rozdział V
    • Urlopy wypoczynkowe
    • Rozdział VI
    • Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe
    • DZIAŁ DZIESIĄTY
    • Bezpieczeństwo i higiena pracy
    • Rozdział I
    • Podstawowe obowiązki pracodawcy
    • Rozdział II
    • Prawa i obowiązki pracownika
    • Rozdział III
    • Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
    • Rozdział IV
    • Maszyny i inne urządzenia techniczne
    • Rozdział V
    • Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia
    • Rozdział VI
    • Profilaktyczna ochrona zdrowia
    • Rozdział VII
    • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
    • Rozdział VIII
    • Szkolenie
    • Rozdział IX
    • Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
    • Rozdział X
    • Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
    • Rozdział XI
    • Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
    • Rozdział XII
    • Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi
    • Rozdział XIII
    • Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy
    • DZIAŁ JEDENASTY
    • Układy zbiorowe pracy
    • Rozdział I
    • Przepisy ogólne
    • Rozdział II
    • Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
    • Rozdział III
    • Zakładowy układ zbiorowy pracy
    • DZIAŁ DWUNASTY
    • Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
    • Rozdział I
    • Przepisy ogólne
    • Rozdział II
    • Postępowanie pojednawcze
    • Rozdział III
    • Sądy pracy
    • DZIAŁ TRZYNASTY
    • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
    • Rozdział II
    • (uchylony)
    • DZIAŁ CZTERNASTY
    • Przedawnienie roszczeń
    • DZIAŁ CZTERNASTYA
    • (uchylony)
    • DZIAŁ PIĘTNASTY
    • Przepisy końcowe