Szczegóły ebooka

Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Strategia zarządzanie pomiar

Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Strategia zarządzanie pomiar

Piotr Kuraś

Ebook

Procesy internacjonalizacji i globalizacji nie są zjawiskami nowymi. Właściwie ich początków można się doszukiwać od momentu, kiedy ludzie tworzyli pierwsze systemy wytwórcze, a następnie zaczęli się przemieszczać w celu pozyskiwania potrzebnych surowców i innych zasobów oraz ich wymiany. Z czasem, stopniowo, w celu ułatwienia takiej ekspansji zaczęto tworzyć różne udogodnienia, na przykład infrastrukturalne, które z jednej strony ją umożliwiały, a z drugiej strony stawały się jej akceleratorem.

Procesy te przybrały na sile, na niespotykaną dotąd skalę, w latach 80. XX w. Stały się wówczas przedmiotem zainteresowania zarówno praktyków, jak i teoretyków zarządzania.

Celem monografii jest rekapitulacja dorobku naukowego (zewnętrznego oraz badań własnych) w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz chęć ukazania złożoności i wielowymiarowości tego procesu, jego przyczyn i konsekwencji oraz zalet i wad. Nowatorstwo podejścia badawczego zastosowanego w pracy polega na rozpatrywaniu internacjonalizacji przedsiębiorstwa w perspektywie trzech wymiarów w zintegrowanym układzie. Do tych wymiarów zaliczone zostały:

  • strategia,
  • zarządzanie,
  • pomiar.

Internacjonalizacja rozpatrywana jest w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw (korporacji) produkcyjnych. Zagadnienia teoretyczne ilustrowane są licznymi przykładami z sektora samochodowego (samochodów osobowych). Praca w założeniu miała mieć charakter uniwersalny i raczej opisywać wielowymiarowy i złożony proces internacjonalizacji przedsiębiorstw produkcyjnych, aniżeli stanowić diagnozę sektora samochodowego.

Wprowadzenie

Rozdział 1.

Istota internacjonalizacji przedsiębiorstwa

1.1. Internacjonalizacja i globalizacja – definiowanie pojęć

1.1.1. Przedsiębiorstwo jako podmiot internacjonalizacji

1.1.2. Dualny charakter procesów internacjonalizacji i globalizacji

1.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstwa na gruncie teoretycznym

1.3. Akceleratory internacjonalizacji przedsiębiorstwa

1.3.1. Czynniki polityczne

1.3.2. Czynniki rynkowe

1.3.3. Czynniki kosztowe

1.3.4. Czynniki konkurencyjne

1.4. Zmiany w międzynarodowym otoczeniu

1.4.1. Trendy strukturalne w sektorach produkcyjnych

1.4.2. Najważniejsze kierunki zmian w międzynarodowej polityce handlowej i inwestycyjnej

 

Rozdział 2.

Strategia internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa

2.1. Rodzaje strategii internacjonalizacji

2.2. Formy internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa

2.2.1. Eksport

2.2.2. Kooperacja kontraktowa

2.2.3. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie

2.2.4. Fuzje i przejęcia

2.2.5. Alianse strategiczne

2.3. Wybór strategii i formy wejścia na rynek zagraniczny

 

Rozdział 3.

Zarządzanie w przedsiębiorstwach o zasięgu globalnym – wybrane aspekty

3.1. Wybrane aspekty zarządzania produkcją

3.1.1. Dywersyfikacja i specjalizacja – podstawowe drogi rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych

3.1.2. Zarządzanie rozwojem produktu

3.2. Konkurowanie na bazie przewagi czasowej

3.3. Zarządzanie relacjami dostawca-producent

3.4. Unifikacja i standaryzacja jako instrumenty projektowania produktu globalnego

3.5. Problemy decyzyjne w zakresie lokalizacji ogniw łańcucha wartości

3.6. Marketing globalny

3.7. Globalne posunięcia konkurencyjne

 

Rozdział 4.

Pomiar globalizacji rynków i sektorów oraz internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa

4.1. Pomiar globalizacji gospodarek narodowych

4.2. Pomiar globalizacji sektorów

4.3. Pomiar globalizacji strategii

4.4. Pomiar zagranicznego zaangażowania przedsiębiorstwa

4.4.1. Pomiar globalizacji organizacji

4.4.2. Pomiar stopnia internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa

4.4.2.1. Założenia wstępne

4.4.2.2. Wskaźniki analityczne

4.4.2.3. Wskaźniki zagregowane

4.4.2.4. Profile internacjonalizacji

Zakończenie

Spis tabel

Spis rysunków

Bibliografia

  • Tytuł: Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Strategia zarządzanie pomiar
  • Autor: Piotr Kuraś
  • ISBN: 978-83-7193-918-1, 9788371939181
  • Data wydania: 2023-06-07
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_3bsr
  • Wydawca: Politechnika Częstochowska