Szczegóły ebooka

Kodeks pracy w placówkach oświatowych

Kodeks pracy w placówkach oświatowych

Praca zbiorowa

Ebook

Zarówno Karta Nauczyciela, jak i przepisy o pracownikach samorządowych, nie określają w pełni regulacji w zakresie stosunku pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w placówkach oświatowych. Ustawodawca przyjął regułę, zgodnie z którą w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach stosuje się przepisy Kodeksu pracy. Rozwiązanie takie rodzi jednak dla dyrektorów wiele problemów, które wbrew pozorom, nie ograniczają się one tylko do teoretycznych rozważań, ale mają wpływ na codzienne funkcjonowanie szkół i przedszkoli.

 • Rozdział 1. Stosunek pracy pracowników oświaty
  • Karta Nauczyciela czy Kodeks pracy które przepisy stosować względem nauczycieli
  • Zastosowanie Kodeksu pracy zasada ogólna
   • Zwolnienie nauczyciela treść i forma
   • Roszczenia pracownika stosujemy Kodeks pracy
   • Zwolnienie lekarskie a rozwiązanie stosunku pracy
   • Modyfikacja wymiaru zajęć i stanowiska pracy
   • Wynagrodzenie za godziny nieprzepracowane według Kodeksu pracy
   • Dobowa norma czasu pracy
   • Ewidencjonowanie czasu pracy
   • Problem zakończenia urlopu wychowawczego
  • Pracownicy niepedagogiczni w jednostkach samorządowych
   • Podstawy zatrudnienia pracownika samorządowego
   • Kto może być pracownikiem samorządowym
   • Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu pracy
   • Zawieranie umów o pracę z pracownikami samorządowymi
   • Forma i treść umowy o pracę z pracownikiem samorządowym
   • Informacja o warunkach zatrudnienia
   • Tryby rozwiązania umowy o pracę
 • Rozdział 2. Zakładowa kontrola trzeźwości w szkole lub przedszkolu
  • Decyzja o wprowadzeniu kontroli należy do dyrektora
  • Wskazanie grup pracowników objętych kontrolą
  • Ustalenie w regulaminie zasad prowadzenia kontroli
  • Odmowa poddania się badaniu przez pracownika
  • Obowiązek niedopuszczenia pracownika do pracy
  • Co dzieje się po przeprowadzeniu badania
  • Część E w aktach osobowych pracowników
 • Rozdział 3. Praca zdalna
  • Uregulowanie zasad pracy zdalnej
  • Uzgodnienie wykonywania pracy zdalnej
  • Zapewnienie odpowiednich warunków pracy zdalnej
  • Kontrola wykonywania pracy zdalnej
  • Zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej
  • Okazjonalna praca zdalna
 • Rozdział 4. Odpowiedzialność porządkowa pracownika
  • Podstawowe obowiązki pracownika
  • Rodzaje kar porządkowych
  • Maksymalny wymiar kary pieniężnej
  • Stosowanie kar porządkowych podstawowe zasady
  • Przesłanki nałożenia kary porządkowej
  • Sprzeciw pracownika od nałożonej kary
  • Zatarcie nałożonej kary porządkowej
 • Rozdział 5. Odpowiedzialność materialna pracowników oświaty
  • Przesłanki odpowiedzialności materialnej
  • Limity odszkodowania
  • Formalne powierzenie mienia z korzyścią dla szkoły
  • Umowa o wspólne powierzenie mienia
  • Potrącenie z wynagrodzenia tylko za zgodą
  • Sprawa sądowa o odszkodowanie
   • ważne
 • Rozdział 6. Czas pracy pracowników niepedagogicznych
  • Normy czasu pracy pracowników samorządowych
  • Systemy czasu pracy
  • Praca w godzinach nadliczbowych
  • Co z limitem godzin ponadwymiarowych
  • Praca w soboty, niedziele i święta
 • Rozdział 7. Kodeksowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
  • Okresy wliczane do stażu urlopowego
  • Osiągnięcie wyższego stażu urlopowego
  • Urlop wypoczynkowy pracownika niepełnoetatowego
  • Wymiar urlopu proporcjonalny do okresu zatrudnienia
  • Przeliczenie wymiaru urlopu na godziny
  • Zasada udzielania urlopu na dzień pracy
  • Urlop na część dnia pracy
  • Urlop na żądanie
  • Termin wykorzystania urlopu zaległego
  • Przedawnienie prawa do urlopu
 • Rozdział 8. Urlopy związane z rodzicielstwem
  • Urlop macierzyński
   • Wymiar urlopu macierzyńskiego
   • Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego po 14 tygodniach
   • Szczególne zasady dotyczące urlopu macierzyńskiego
  • Urlop rodzicielski
   • Wymiar urlopu rodzicielskiego
   • Wniosek o urlop rodzicielski bezpośrednio po urlopie macierzyńskim
   • Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego
   • Łączenie pracy z korzystaniem z urlopu rodzicielskiego
  • Urlopy rodziców adopcyjnych
  • Urlop ojcowski
  • Urlop wychowawczy
   • Wymiar i zasady udzielania urlopu wychowawczego
   • Obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie urlopu wychowawczego
 • Rozdział 9. Obowiązki w zakresie bhp pracowników oświaty
  • Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
  • Obowiązek przestrzegania przepisów bhp przez pracownika szkoły
  • Ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego
  • Choroby zawodowe
   • Procedura postępowania o stwierdzenie choroby zawodowej
   • Obowiązek zapobiegania chorobom zawodowym
   • Stres szkolny
  • Wypadek przy pracy pracownika
   • Zakwalifikowanie zdarzenia jako wypadek przy pracy
   • Zabezpieczenie miejsca wypadku
   • Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym
   • Zawiadomienie odpowiednich organów o wypadku przy pracy
   • Powołanie zespołu powypadkowego
   • Ustalenie okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy pracownika
   • Sporządzenie protokołu powypadkowego
   • Zatwierdzenie i doręczanie protokołu powypadkowego
   • Wpisanie wypadku do rejestru wypadków pracowników
   • Środki zapobiegające wypadkom pracowników
  • Badania lekarskie pracowników
   • Badania wstępne
   • Okresowe badania lekarskie
   • Skierowanie na badania
   • Ważność badań lekarskich wraz z zakończeniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego
   • Badania w godzinach pracy
   • Orzeczenie lekarskie
  • Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
  • Szkolenia pracowników w zakresie bhp
   • Obowiązek prowadzenia szkoleń bhp
   • Formy szkoleń bhp
   • Rodzaje szkoleń bhp
   • Okres ważności szkoleń w związku z okresem pandemii COVID-19
  • Przydzielanie odzieży ochronnej pracownikom oświaty
   • Zakaz obciążania pracownika kosztami zakupu
   • Zwrot przekazanych środków
   • Zakup odzieży i obuwia roboczego przez pracownika
   • Ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej
   • Ekwiwalent za pranie i konserwacje
   • Bez odzieży i obuwia roboczego nie można dopuścić do pracy
 • Tytuł: Kodeks pracy w placówkach oświatowych
 • Autor: Praca zbiorowa
 • ISBN: 978-83-8344-208-2, 9788383442082
 • Data wydania: 2024-04-18
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_3s1i
 • Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka