Helion


Szczegóły ebooka

Zintegrowane podejście do dziedzictwa kulturowego w gospodarowaniu przestrzenią na przykładzie gminy Konstancin-Jeziorna

Zintegrowane podejście do dziedzictwa kulturowego w gospodarowaniu przestrzenią na przykładzie gminy Konstancin-Jeziorna


W monografii podjęto próbę analizy procesu integracji dziedzictwa z systemami planowania oraz oceny jego zaawansowania w Polsce. W pierwszej części zawarto opracowania dotyczące różnych wymiarów dziedzictwa, oparte na doświadczeniach różnych krajów. W tym celu omówiono m.in. rozwiązania stosowane we Francji, jako przykład dojrzałego zintegrowanego systemu planowania. Druga część pracy zawiera opracowanie omawianej problematyki na przykładzie Konstancina-Jeziorny, gdzie wiosną 2015 roku odbyły się II Międzynarodowe Akademickie Warsztaty Urbanistyczne prowadzone wspólnie przez wydziały trzech uczelni Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Paris 4 – Sorbonne, które kształcą na kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna. 
 

Autorzy mają nadzieję, że przedstawiona praca przyczyni się do ochrony i odpowiedzialnego gospodarowania dziedzictwem w przyszłości.

Wstęp (Anna Geppert, Alina Maciejewska) 7CZĘŚĆ I. Zintegrowane podejście do dziedzictwa kulturowego w gospodarowaniu przestrzenią 9

I.1. Współczesne podejście do tematyki dziedzictwa kulturowego (Adrianna Kupidura) 9

I.2. Integracja ochrony dziedzictwa z planowaniem przestrzennym we Francji (Anna Geppert, Alexandre Fruchart) 14

I.3. Zintegrowane podejście do dziedzictwa kulturowego w planowaniu przestrzennym w Polsce (Tomasz Majda) 28

      CZĘŚĆ II. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w kształtowaniu przestrzeni gminy Konstancin-Jeziorna36

II.1. Historia i położenie obszaru badan (Adrianna Kupidura, Agnieszka Wielqdek) 36

II.2.Ochrona dziedzictwa kulturowego i krajobrazu architektonicznego Konstancina-Jeziorny w miejscowych planach zagospodarowania przestrzen­nego (Wojciech Bartoszczuk) 44

II.3. Struktura własnościowa jako element dziedzictwa kulturowego (Anna Bielska, Alina Maciejewska) 59

II.4. Dziedzictwo kulturowe jako element zrównoważonego rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna (Anna Geppert, Alexandre Fruchart, Adrianna Kupidura, Agnieszka Wielądek) 70

II.4.1. Zabudowa willowa – dziedzictwo miejscowości letniskowej 71

II.4.2. Dolina Jeziorki – dziedzictwo przyrodnicze 75

II.4.3. Historyczna Kolejka Wilanowska – ślady dziedzictwa kulturowego 78

II.4.4. Dawna „Mirkowska Fabryka Papieru” – dziedzictwo poprzemysłowe Konstancina-Jeziorny 80