regulamin

korzystania z usługi BIBLIO ebookpoint

§1

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte w niej określenia oznaczają odpowiednio:

 1. Utwór lub książka - przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Publikacja - elektroniczna, audialna lub audiowizualna forma Utworu pozwalająca na jego wyświetlenie oraz przeczytanie, odsłuchanie lub odtworzenie na ekranie urządzenia końcowego lub za jego pośrednictwem w ramach e-platformy.
 3. e-platforma - elektroniczna platforma, której właścicielem i administratorem jest Helion, za pośrednictwem której Użytkownik może korzystać z zasobów BIBLIO ebookpoint.
 4. BIBLIO ebookpoint - Cyfrowa Biblioteka Internetowa – funkcjonujący w ramach biblio.ebookpoint.pl, administrowany przez Helion, zespół narzędzi technicznych, umożliwiający Helion zarządzanie procesem dostępu do platformy ebookpoint.pl.
 5. Klient - instytucje publiczne, szkoły, uczelnie, przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników, firmy szkoleniowe, z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zainteresowane odpłatnym dostępem do Publikacji z możliwością ich dalszego udostępniania Użytkownikom.
 6. Użytkownik - osoba korzystająca z zasobów BIBLIO ebookpoint a będąca pracownikiem naukowym, studentem, czytelnikiem biblioteki oraz inne osoby zatrudnione lub współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych z Klientem.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin.
 8. Administrator ("Helion"):
  • Helion.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027 lub
  • Helion B2B Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000334945, NIP 631-259-54-14, Regon 241267989, e-mail , telefon +48 32 230 98 63.
 9. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki współpracy Klienta i Helion w zakresie udostępniania Klientowi oraz Użytkownikom Publikacji oferowanych przez Helion za pośrednictwem e-platformy, a także warunki korzystania przez Użytkownika z zasobów e-platformy. Warunkiem korzystania z e-platformy jest posiadanie aktualnej i opłaconej subskrypcji zasobów e-platformy przez Klienta oraz akceptacja postanowień mniejszego Regulaminu.
 2. Do korzystania z e-platformy jest wymagane połączenie z siecią Internet.
 3. Do poprawnego korzystania z e-platformy przez Użytkownika wymagane jest posiadanie urządzenia końcowego z zainstalowaną przeglądarką internetową pozwalającą wyświetlać HTML (np. Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome) karta dźwiękowa oraz głośniki lub słuchawki lub dedykowanego odtwarzacza treści audiowizualnych.
 4. W przypadku, kiedy konkretna usługa będzie wymagała spełnienia dodatkowych wymagań technicznych zostaną one szczegółowo określone w podstronie opisującej usługę.
 5. W celu zapewnienia wygodnego (brak potrzeby autoryzacji) i bezpiecznego dostępu do e-platformy, Klient określi zakres adresów IP, z których dostęp do systemu nie będzie wymagał autoryzacji.
 6. Dostępność do e-platformy może zostać rozszerzona, poza wewnętrzną sieć Klienta, po wcześniejszym uzgodnieniu z Helion sposobu autoryzacji.
 7. W razie utraty uprawnień Użytkownika do korzystania z e-platformy lub w razie jakichkolwiek nadużyć Klient zobowiązuje się dokonać natychmiastowej blokady Konta.
 8. Użytkownik nabywa dostęp do zasobów e-platformy wyłącznie za pośrednictwem Klienta, który odpowiedzialny jest za udostępnienie mu właściwych kodów lub narzędzi dostępowych do e-platformy. Helion nie przydziela indywidualnych dostępów do e-platformy na żądanie Użytkownika.

§3

 1. Helion gwarantuje dostęp do zamówionych przez Klienta kategorii Publikacji oraz wybranych publikacji z innych kategorii e-platformy, dla puli adresów IP określonych oraz Klientów korzystających z e-platformy poza wewnętrzną siecią Klienta po wcześniejszym ustaleniu warunków z Helion.
 2. W przypadku czasowej niedostępności Publikacji z wybranych przez Klienta kategorii lub wybranych publikacji z innych zamówionych kategorii, po zgłoszeniu zamówienia („zamów w bibliotece “) przez Użytkownika z jego konta na e-platformie w bibliotece BIBLIO - ebookpoint.pl, Helion udostępni Publikację.

§4

 1. Wszelkie treści cyfrowe, audialne, audiowizualne, w tym teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie udostępniane Użytkownikowi są własnością Helion, lub Helion posiada stosowne uprawnienia do korzystania z nich i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej.
 2. Klient i Użytkownik zobowiązują się do korzystania z e-platformy, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient zobowiązuje się, że nie będzie podejmował żadnych prób mających na celu naruszenie praw autorskich lub pokrewnych, dóbr osobistych oraz innych przepisów, w szczególności poprzez próby łamania zabezpieczeń, nieautoryzowanego dostępu do e-platformy lub dokonywania innych naruszeń. Powyższe zobowiązanie dotyczy Użytkowników, za których działania i zaniechania jak za swoje odpowiada Klient.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  1. modyfikowania, wypożyczania, wydzierżawiania, sprzedawania, dystrybuowania, dokonywania inżynierii lub asemblacji wstecznej lub dokonywania innych działań zmierzających do odkrywania kodu, ani tworzenia utworów zależnych na podstawie treści, chyba że zostało to wyraźnie dozwolone przez Helion albo osoby trzecie, lub mieści się w ramach dozwolonego użytku własnego,
  2. używania, kopiowania lub imitowania żadnego znaku towarowego, wzoru przemysłowego, firm przedsiębiorców ani nazw produktów, chyba że zostało to wyraźnie dozwolone przez Helion albo osoby trzecie, lub mieści się w ramach dozwolonego użytku własnego,
  3. usuwania, ukrywania lub zmieniania informacji o prawach autorskich oraz znaków towarowych należących do Helion lub innych firm.
 5. W przypadku powzięcia informacji, iż pomimo złożonych oświadczeń, doszło lub mogło dojść do naruszenia praw autorskich lub pokrewnych, dóbr osobistych lub innych przepisów prawa Helion ma prawo do zawieszenia możliwości korzystania z e-platformy, celem podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sytuacji. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot wynagrodzenia lub też inna forma odszkodowania.

§5

 1. Klient za udostępnienie i korzystanie z Publikacji, zobowiązuje się uiścić roczny abonament (za okres kolejnych 365 dni) lub wielokrotność rocznego abonamentu zależnego od wybranego czasu dostępu do e-platformy, liczby wybranych pojedynczych tytułów Publikacji i jednoczesnych dostępów do poszczególnych tytułów, przy czym wysokość rocznego abonamentu zostanie każdorazowo ustalona z Klientem na etapie składania zamówienia.
 2. Klient w każdym momencie trwania umowy może rozszerzyć zakres dostępnych kategorii Publikacji lub złożyć zamówienia na wybrane Publikacje, składając stosowne zamówienie rozszerzenia pakietu lub zamówienie Publikacji, po każdorazowym indywidualnym ustaleniu opłaty.

§6

Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji dostępu do e-platformy. Reklamacje powinna być zgłaszane bezpośrednio do Klienta.

§7

 1. Użytkownik korzystając z e-platformy podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, dane IP w formularzu rejestracyjnym e-platformy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 2. e-platforma przetwarza również dane Użytkowników:
  1. w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w e-platformie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności,
  2. w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw,
  3. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.
 3. Administratorem danych osobowych jest Administrator (zgodnie z definicją w komparycji). Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych które zostaną wydane w jego wykonaniu.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych.
 5. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz data urodzenia dla celów marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w e-platformie w tym zwłaszcza w formie Newsletteru. Użytkownik w każdym czasie może wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przesłanie przez e-platformę wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o recenzję zakupionych Towarów. Użytkownik w każdej chwili zgodę tę może wycofać. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Aby ułatwić korzystanie z e-platformy, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje są zapisywane przez serwer e-platformy na komputerze użytkownika.

  Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających e-platformę ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z e-platformy. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 10. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika:
  1. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika,
  2. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
  3. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
 11. Szczegóły ochrony danych Użytkownika znajdują się w Polityce prywatności.

§8

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Helion zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu. Nowy Regulamin wchodzi w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu publikacji.

§9

W sprawach spornych oraz nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego, Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

W razie wątpliwości lub kwestii spornych zapisy Regulaminu w języku polskim, jako obowiązującym języku urzędowym na terenie Polski, są nadrzędne a jej zapisy wiążące w stosunku do powyższej wersji językowej.


Gliwice, dn. 01 kwietnia 2020 roku