Helion


Szczegóły ebooka

Excel w obliczeniach naukowych i inżynierskich. Wydanie II

Excel w obliczeniach naukowych i inżynierskich. Wydanie II


Sprawdź, jak Excel może pomóc Ci w skomplikowanych obliczeniach!

 • Jak za pomocą arkusza rozwiązywać zaawansowane zadania matematyczne?
 • Jak opisać równaniem wynik doświadczenia?
 • Jak stworzyć prostą bazę danych w Excelu?
 • Jak zaprojektować wykres animowany?
 • Jak skorzystać z możliwości języka VBA?

Arkusz kalkulacyjny Excel to jedno z najbardziej cenionych narzędzi pakietu Microsoft Office. Liczba jego zastosowań jest wprost proporcjonalna do pomysłowości użytkowników. Jednak jego prawdziwą siłę można poznać wszędzie tam, gdzie konieczne jest żmudne przeliczanie wielu kolumn liczb lub wykonywanie skomplikowanych obliczeń matematycznych. Excel nigdy się nie nudzi, a do tego jest prawie nieomylny. Czas okiełznać te ogromne możliwości!

Właśnie dzięki tej książce szybko zapoznasz się z możliwościami narzędzia Microsoft Excel w zakresie wykonywania obliczeń naukowych i technicznych. Sprawdzisz, jak wydajnie rozwiązywać problemy o dowolnym stopniu złożoności. Nauczysz się obliczać całki oznaczone, rozwiązywać równania nieliniowe i różniczkowe oraz układy równań. Brzmi groźnie? Ale nie w Excelu! Przejrzyste przykłady oraz opisy "krok po kroku" sprawią, że rozwiązywanie tych i wielu innych problemów nie będzie dla Ciebie najmniejszym kłopotem. Książka ta świetnie sprawdzi się w rękach studentów, uczniów oraz pracowników naukowych.

 • Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel
 • Operowanie na tablicach
 • Prezentacja danych w formie graficznej
 • Różniczkowanie numeryczne
 • Obliczanie całek oznaczonych
 • Rozwiązywanie równań nieliniowych
 • Rozwiązywanie układów równań
 • Interpolacja danych
 • Opis matematyczny danych pomiarowych
 • Rozwiązywanie równań różniczkowych
 • Działania na liczbach zespolonych
 • Przygotowanie prostej bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym
 • Możliwości języka VBA

Wykorzystaj możliwości arkusza Excel w skomplikowanych działaniach matematycznych!

Rozdział 1. Wstęp (7)

 • Do kogo adresowana jest ta książka? (7)
 • Co jest, a czego nie ma w tej książce? (9)
 • Konwencje przyjęte w tekście (10)
 • Rozwój arkusza kalkulacyjnego (11)

Rozdział 2. Podstawowe operacje w arkuszu (13)

 • Typy danych występujących w arkuszu i ich identyfikacja (13)
 • Konstrukcja formuł (wyrażeń) w Excelu (16)
 • Edycja, kopiowanie i przesuwanie zawartości komórek (26)
 • Zasady interpretacji nazw i adresów w wyrażeniach w arkuszu i w formułach nazwanych (29)
 • Funkcje ułatwiające odczytywanie i wyliczanie adresów (33)

Rozdział 3. Operacje i funkcje tablicowe (37)

 • Podstawowe pojęcia dotyczące tablic i macierzy (37)
 • Operacje tablicowe zaimplementowane w Excelu (38)
 • Wprowadzanie i edycja formuł tablicowych (41)
 • Kopiowanie formuł tablicowych (43)
 • Odwołania do elementów lub fragmentów tablic (44)
  • Użycie funkcji INDEKS (44)
  • Użycie funkcji PRZESUNIĘCIE (47)
  • Bez użycia funkcji (48)
 • Łączenie tablic i tworzenie tablic mieszanych (48)
 • Dynamiczne generowanie tablic o zadanym rozmiarze (50)
 • Używanie tablic generowanych dynamicznie (54)
 • Zasady interpretacji nazw i adresów w wyrażeniach tablicowych w arkuszu i w formułach nazwanych (55)
 • Odwołania strukturalne w tabelach (57)
  • Reguły składni odwołań strukturalnych (58)
  • Elementy składowe tabeli (58)
  • Predefiniowane specyfikatory wierszy (59)
  • Operatory odwołania (59)
  • Odwołania strukturalne kwalifikowane i niekwalifikowane (59)
  • Przykłady użycia odwołań strukturalnych (60)
  • Praca z odwołaniami strukturalnymi (61)

Rozdział 4. Tablicowanie funkcji jednej i dwu zmiennych (65)

 • Funkcje jednej zmiennej (65)
 • Funkcja jednej zmiennej określona w sposób niejawny (uwikłany) (68)
 • Funkcje dwu zmiennych (69)

Rozdział 5. Graficzna prezentacja danych (75)

 • Rodzaje wykresów dostępnych w Excelu (75)
 • Przygotowanie danych do wykresu punktowego (76)
 • Wykonanie wykresu punktowego (77)
 • Dodawanie linii trendu (regresji) do wykresu (78)
 • Wykresy radarowe (80)
 • Wykresy powierzchniowe (83)
 • Wykresy dynamiczne (85)
 • Małe wykresy dostępne w Excelu 2010 (86)

Rozdział 6. Różniczkowanie numeryczne (89)

 • Pojęcie pochodnej (89)
 • Numeryczne obliczanie pochodnej funkcji danej wzorem (91)
 • Numeryczne różniczkowanie danych pomiarowych (92)
  • Bezpośrednie oszacowanie wartości pochodnych na podstawie danych pomiarowych (92)
  • Obliczenie pochodnej za pośrednictwem funkcji aproksymującej (93)

Rozdział 7. Obliczanie całek oznaczonych z wykorzystaniem ich interpretacji geometrycznej (97)

 • Pojęcie całki oznaczonej (97)
 • Sposoby obliczania całek metodą kwadratur (97)
 • Obliczenia całek w Excelu (99)
 • Wykorzystanie operacji tablicowych do skrócenia zapisu obliczeń (102)
 • Wykorzystanie iteracji i odwołań cyklicznych do obliczania całek (108)

Rozdział 8. Obliczanie całek niewłaściwych (111)

 • Pojęcie całki niewłaściwej (111)
 • Przykład obliczenia całki metodą ekstrapolacji (112)

Rozdział 9. Obliczanie górnej granicy całkowania (115)

 • Funkcja podcałkowa opisana wzorem (116)
 • Funkcja podcałkowa w postaci zbioru punktów pomiarowych (117)

Rozdział 10. Obliczanie całek oznaczonych z wykorzystaniem szeregów potęgowych (121)

 • Podstawowe pojęcia dotyczące ciągów i szeregów (121)
 • Obliczenia sum szeregów w Excelu (123)

Rozdział 11. Układy równań liniowych (131)

 • Zapis układu równań i jego rozwiązania w formie macierzowej (131)
 • Przebieg rozwiązania w Excelu (132)
 • Wykorzystanie Solvera do rozwiązywania układu równań liniowych (133)

Rozdział 12. Rozwiązywanie równań nieliniowych (135)

 • Równanie kwadratowe (135)
 • Graficzne oszacowanie pierwiastków (139)
 • Metoda iteracji prostej (140)
 • Metoda siecznych ("regula falsi") (143)
 • Przyspieszenie zbieżności metody siecznych (144)
 • Metoda stycznych (Newtona) (145)
 • Zmodyfikowana metoda stycznych (146)
 • Inny wariant metody siecznych (147)
 • Zamierzone użycie odwołań cyklicznych przy rozwiązywaniu równań (148)
 • Wykorzystanie narzędzi Szukaj wyniku i Solver (149)

Rozdział 13. Układy równań nieliniowych (153)

 • Układy złożone z dwóch równań (153)
 • Układy złożone z trzech i więcej równań (159)

Rozdział 14. Wyszukiwanie danych w tablicach i interpolacja (163)

 • Przeszukiwanie tablic funkcji jednej zmiennej (163)
 • Interpolacja liniowa (166)
 • Trend liniowy (169)
 • Interpolacja kubiczna (wielomianem 3. stopnia) (170)
 • Interpolacja liniowa w przypadku funkcji dwu zmiennych (171)
 • Interpolacja kubiczna w przypadku funkcji dwu zmiennych (174)

Rozdział 15. Regresja liniowa (177)

 • Zakres zastosowania regresji liniowej (177)
 • Ocena statystyczna jakości dopasowania równania regresji (179)
 • Regresja liniowa w Excelu (181)
 • Regresja liniowa w przypadku funkcji dwu zmiennych (188)

Rozdział 16. Regresja nieliniowa (193)

 • Zakres zastosowania regresji nieliniowej (193)
 • Ocena statystyczna jakości dopasowania równania regresji (195)
 • Regresja nieliniowa w Excelu z wykorzystaniem Solvera (196)
 • Korelacja liniowa i nieliniowa w Excelu (200)
  • Korelacja liniowa (201)
  • Korelacja nieliniowa w Excelu z wykorzystaniem Solvera (203)

Rozdział 17. Równania różniczkowe zwyczajne (207)

 • Pojęcie równania różniczkowego (207)
 • Rozwiązywanie zagadnienia początkowego metodą Eulera (208)
 • Modyfikacje metody Eulera (213)
 • Metoda Rungego-Kutty (217)
 • Porównanie dokładności metod całkowania równań różniczkowych (219)
 • Zagadnienie brzegowe równania różniczkowego zwyczajnego (220)
 • Metoda strzałów (221)
 • Metoda różnic skończonych (224)

Rozdział 18. Równania różniczkowe cząstkowe (227)

 • Przykłady równań różniczkowych cząstkowych (227)
 • Równania eliptyczne (228)
 • Równania paraboliczne (234)

Rozdział 19. Konwersja liczb i jednostek (243)

 • Konwersja liczb w różnych systemach pozycyjnych (243)
 • Konwersja jednostek miar (245)
  • Konwersja jednostek złożonych (247)

Rozdział 20. Liczby i funkcje zespolone (249)

 • Podstawowe wzory i definicje (250)
 • Interpretacja geometryczna liczby zespolonej i jej postać trygonometryczna (251)
 • Wzór Eulera i wykładnicza postać liczby zespolonej (252)
 • Równość liczb zespolonych (252)
 • Działania arytmetyczne na liczbach zespolonych (252)
 • Potęgowanie i pierwiastkowanie (253)
 • Funkcje elementarne z argumentem zespolonym (255)
 • Format wyświetlania liczb zespolonych (256)
 • Zastosowanie liczb zespolonych w elektrotechnice (257)

Rozdział 21. Proste bazy danych (261)

 • Sortowanie i filtrowanie (262)
 • Zakres kryteriów (266)
 • Użycie filtra zaawansowanego (269)
 • Użycie funkcji do odzyskiwania danych z tabeli lub listy (270)
 • Funkcje podsumowań (274)
 • Użycie funkcji z grupy bazy danych (278)

Rozdział 22. Elementy języka VBA (Visual Basic for Applications) (281)

 • Podstawowe informacje o języku programowania VBA (281)
 • Struktura podprogramów w VBA (284)
 • Makropolecenie utworzone w wyniku rejestracji (284)
 • Skoroszyt makr osobistych i folder AddIns (286)
 • Uruchamianie makropoleceń (286)
 • Wprowadzanie kodu VBA w edytorze (287)
 • Prosta funkcja w VBA (288)
 • Zmienne - typy i deklaracje (289)
 • Wyrażenia (291)
 • Obiekty, właściwości i metody (295)
 • Wymiana informacji między arkuszem a kodem VBA (298)
 • Użycie tablic w Visual Basicu (300)
 • Więcej o funkcjach definiowanych przez użytkownika (302)
 • Sterowanie wykonaniem kodu (305)
  • Instrukcje warunkowe i instrukcja wyboru (305)
  • Instrukcje pętli (308)
 • Stosowanie komentarzy (310)
 • Uruchamianie i testowanie makroinstrukcji i funkcji (310)
 • Przykłady funkcji i makroinstrukcji w VBA (312)
  • Obliczanie wartości wielomianu (312)
  • Obliczanie pierwiastków równania kwadratowego (313)
  • Wykorzystanie funkcji VBA w Excelu (314)
  • Całkowanie numeryczne (316)
  • Rozwiązywanie równań nieliniowych z wykorzystaniem metody GoalSeek (318)
  • Przekształcenie tablicy dwuwymiarowej w jednowymiarową (320)
  • Rozwiązanie równania różniczkowego metodą Rungego-Kutty (322)
  • Funkcje użytkownika podobne do funkcji standardowych (323)
  • Operacje na komórkach sformatowanych w określony sposób (326)
  • Wyświetlanie tekstów formuł w arkuszu (327)

Rozdział 23. Graficzne elementy sterujące (kontrolki ekranowe, formanty) (329)

 • Rodzaje graficznych elementów sterujących i ich przeznaczenie (329)
 • Dodawanie kontrolek (formantów) do arkusza (330)
  • Formanty formularza (333)
  • Formanty ActiveX (336)
  • Nieudokumentowane formanty pola tekstowego (341)
 • Makroinstrukcje przypisywane do formantów w arkuszu (343)
 • Przykład wykorzystania formantów w arkuszu (344)

Rozdział 24. Wybrane funkcje wbudowane w Excelu (347)

Dodatek A: Literatura cytowana i uzupełniająca (375)

Skorowidz (377)