Szczegóły ebooka

Analiza statystyczna w Excelu dla bystrzaków. Wydanie IV

Analiza statystyczna w Excelu dla bystrzaków. Wydanie IV

Joseph Schmuller

Ebook

Poznaj wszystkie narzędzia statystyczne Excela

Przetestuj swoje hipotezy i wyciągnij wnioski

Interpretuj dane za pomocą Excela

Interpretuj statystyki w Excelu

Analiza statystyczna w Excelu jest niezwykle przydatna, a dzięki tej książce przekonasz się, że może też być łatwa! Odkryjesz, jak używać perfekcyjnie zaprojektowanych narzędzi Excela do analizowania i interpretowania danych, przewidywania trendów, podejmowania decyzji oraz wykonywania wielu innych zadań. Zmierz się z technicznymi aspektami Excela i zacznij go wykorzystywać do interpretacji swoich danych!

W książce:

 • W yciąganie wniosków z arkuszy kalkulacyjnych
 • Narzędzia analityczne
 • Stosowanie narzędzi szybkiej analizy
 • Tworzenie wykresów danych
 • Praca na prawdopodobieństwie
 • Wykorzystanie zmiennych losowych

O autorze 15

Podziękowania od autora 17

Wstęp 19

CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE DO ANALIZY STATYSTYCZNEJ W EXCELU: PARA Z NIEBA RODEM 25

Rozdział 1: Ocena danych w rzeczywistym świecie 27

 • Pojęcia statystyczne (i pokrewne), bez których ani rusz 27
  • Próby i populacje 28
  • Zmienne: zależne i niezależne 29
  • Rodzaje danych 30
  • Prawdopodobieństwo 31
 • Statystyka indukcyjna: testowanie hipotez 32
  • Hipoteza zerowa i alternatywna 33
  • Dwa rodzaje błędów 34
 • Co nowego w Excelu 2016? 35
 • Co się nie zmieniło w Excelu 2016? 36
 • Znajomość podstaw 41
  • Autowypełnianie komórek 41
  • Odwołania do komórek 44
 • Co nowego znajdziesz w tym wydaniu książki? 46

Rozdział 2: Funkcje statystyczne Excela 49

 • Zaczynamy 49
 • Przygotowanie do pracy statystycznej 52
  • Funkcje arkusza kalkulacyjnego w Excelu 2016 52
  • Szybki dostęp do funkcji statystycznych 55
  • Formuły tablicowe 58
  • Nazwy: cały zakres możliwości 60
  • Tworzenie własnych formuł tablicowych 68
  • Stosowanie narzędzi analizy danych 69
 • Korzystanie z często używanych funkcji 73

CZĘŚĆ II: OPISYWANIE DANYCH 75

Rozdział 3: Funkcje statystyczne Excela 77

 • Dlaczego warto korzystać z wykresów? 77
 • Podstawy 79
 • Funkcje graficzne Excela 79
  • Wstawianie wykresów 80
 • Wznoszenie kolumn 81
  • Kolumny skumulowane 85
 • Krojenie tortu 86
  • Wujek Dobra Rada 88
 • Kreślenie linii 89
 • Rozniecić iskrę 92
 • Wbijanie słupków 94
 • Zliczanie punktów 96
 • Inne zastosowanie wykresu punktowego 99
 • Puszczanie bąbelków 100
 • Gra na giełdzie 101
 • Przeczesywanie powierzchni 103
 • Odczytywanie radaru 104
 • Rysowanie mapy drzewa i wykresu pierścieniowego 105
 • Tworzenie histogramu 107
 • Porządkowanie kolumn: Pareto 108
 • Skrzynki i wąsy 109
 • Mapy 3D 110

Rozdział 4: Robić wszystko, nie robiąc nic 113

 • Średnia: wiedza o przeciętności 113
  • Obliczanie średniej 114
  • ŚREDNIA i ŚREDNIA.A 115
  • ŚREDNIA.JEŻELI i ŚREDNIA.WARUNKÓW 117
  • ŚREDNIA.WEWN 120
  • Inne typy średnich 122
 • Mediana: na samym środku 123
  • Znajdowanie mediany 124
  • MEDIANA 124
 • Moda na statystykę 125
  • Znajdowanie dominanty 125
  • WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART i WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL 126

Rozdział 5: Odchylenia od średniej 129

 • Pomiar wariancji 130
  • Uśrednianie odchylenia: wariancja i jej obliczanie 130
  • WARIANCJA.POP i WARIANCJA.POPUL.A 133
  • Wariancja próby 134
  • WARIANCJA.PRÓBKI i WARIANCJA.A 135
 • Odchylenie standardowe a pierwiastek 136
  • Odchylenie standardowe populacji 136
  • ODCH.STAND.POPUL i ODCH.STANDARD.POPUL.A 137
  • Odchylenie standardowe próby 137
  • ODCH.STANDARD.PRÓBKI i ODCH.STANDARDOWE.A 138
  • Brakujące funkcje: ODCH.STAND.JEŻELI i ODCH.STAND.WARUNKÓW 139
 • Powiązane funkcje 143
  • ODCH.KWADRATOWE 143
  • Odchylenie bezwzględne 143
  • ODCH.ŚREDNIE 144

Rozdział 6: Spełnianie standardów 147

 • Wyniki z 147
  • Właściwości wyników standaryzowanych 148
  • Barry Bonds kontra Babe Ruth 149
  • Wyniki egzaminów 150
  • NORMALIZUJ 151
 • Pozycja 152
  • POZYCJA.NAJW i POZYCJA.ŚR 153
  • MAX.K i MIN.K 155
  • PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK i PERCENTYL.PRZEDZ.OTW 155
  • PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK i PROC.POZ.PRZEDZ.OTW 158
  • Narzędzie analizy danych: Ranga i percentyl 160

Rozdział 7: Opisywanie danych 163

 • Zliczanie 163
  • ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH, LICZ.PUSTE, LICZ.JEŻELI, LICZ.WARUNKI 163
 • Wartości najwyższe i najniższe 166
  • MAX, MAX.A, MIN, MIN.A 166
 • Wiedza tajemna 167
  • SKOŚNOŚĆ i SKOŚNOŚĆ.P 168
  • KURTOZA 170
 • Częstość 171
  • CZĘSTOŚĆ 172
  • Narzędzie analizy danych: Histogram 174
 • Całościowy opis 176
  • Narzędzie analizy danych: Statystyka opisowa 176
 • Streszczaj się! 178
 • Statystyki błyskawiczne 180

Rozdział 8: Czym jest norma? 183

 • Krzywa dzwonowa 183
  • Rozkład normalny 184
  • Parametry rozkładu normalnego 185
  • ROZKŁ.NORMALNY 186
  • ROZKŁ.NORMALNY.ODWR 188
 • Najsłynniejszy rozkład 189
  • ROZKŁ.NORMALNY.S 190
  • ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR 191
  • FI i GAUSSA 192
 • Tworzenie wykresu standardowego rozkładu normalnego 192

CZĘŚĆ III: WYCIĄGANIE WNIOSKÓW Z DANYCH 195

Rozdział 9: Poziom ufności estymacji 197

 • Rozkład z próby 198
 • NIEZWYKLE ważne pojęcie: centralne twierdzenie graniczne 199
  • (Przybliżona) symulacja centralnego twierdzenia granicznego 201
 • Granice przedziału ufności 205
  • Znajdowanie granic przedziału ufności dla średniej 205
  • UFNOŚĆ.NORM 207
 • Rozkład t 208
  • UFNOŚĆ.T 209

Rozdział 10: Testowanie hipotezy dla jednej próby 211

 • Hipotezy, testy i błędy 211
 • Testy hipotez i rozkłady z próby 213
 • Wyniki standaryzowane raz jeszcze 215
  • Z.TEST 217
 • Rozkład t 218
  • ROZKŁ.T, ROZKŁ.T.PS i ROZKŁ.T.DS 219
  • ROZKŁ.T.ODWR i ROZKŁ.T.ODWR.DS 220
 • Wizualizacja rozkładu t 221
 • Testowanie wariancji 223
  • ROZKŁ.CHI i ROZKŁ.CHI.PS 224
  • ROZKŁ.CHI.ODWR i ROZKŁ.CHI.ODWR.PS 225
 • Wizualizacja rozkładu chi-kwadrat 227

Rozdział 11: Testowanie hipotezy dla dwóch prób 229

 • Hipotezy na dwie próby 229
 • Powtórka 230
  • Zastosowanie centralnego twierdzenia granicznego 231
  • Wyniki standaryzowane po raz kolejny 233
  • Narzędzie analizy danych Test z: z dwiema próbami dla średnich 234
 • Test t dla dwojga 236
  • Równe wariancje 237
  • Nierówne wariancje 238
  • T.TEST 239
  • Narzędzie analizy danych Test t: z dwiema próbami 240
 • Testowanie hipotez par skojarzonych 243
  • T.TEST dla par skojarzonych 245
  • Narzędzie analizy danych Test t: par skojarzonych z dwiema próbami dla średniej 246
 • Testowanie dwóch wariancji 248
  • Korzystanie z rozkładu F wraz z rozkładem t 250
  • F.TEST 251
  • ROZKŁ.F i ROZKŁ.F.PS 252
  • ROZKŁ.F.ODWR i ROZKŁ.F.ODWR.PS 253
  • Narzędzie analizy danych Test F: z dwiema próbami dla wariancji 254
 • Wizualizacja rozkładu F 256

Rozdział 12: Testowanie więcej niż dwóch prób 259

 • Testowanie więcej niż dwóch prób 259
  • Palący problem 260
  • Rozwiązanie 261
  • Znaczące relacje 265
  • Po teście F 266
  • Narzędzie analizy danych Analiza wariancji: jednoczynnikowa 269
  • Porównywanie średnich 271
 • Inny rodzaj hipotezy, inny rodzaj testu 273
  • Praca z ANOVA powtarzanych pomiarów 273
  • Trendy 276
  • Narzędzie analizy danych Analiza wariancji: dwuczynnikowa bez powtórzeń 277
  • Analiza trendu 281

Rozdział 13: Nieco bardziej złożone testy 283

 • Kombinacje 283
  • Rozkład wariancji 284
  • Narzędzie analizy danych Analiza wariancji: dwuczynnikowa bez powtórzeń 285
 • Kombinacje po raz wtóry 287
  • Wiersze i kolumny 288
  • Interakcje 289
  • Analiza 289
  • Narzędzie analizy danych Analiza wariancji: dwuczynnikowa z powtórzeniami 291
 • Dwa rodzaje zmiennych... jednocześnie 293
 • Schemat mieszany w Excelu 295
 • Tworzenie wykresu wyników 299
 • Po analizie wariancji 300

Rozdział 14: Regresja liniowa i wieloraka 303

 • Wykres punktowy 303
 • Kreślenie linii 305
 • Regresja: cóż za linia! 307
  • Regresja w prognozowaniu 309
  • Zróżnicowanie względem linii regresji 309
  • Testowanie hipotez o regresji 311
 • Funkcje arkusza do pracy z regresją 316
  • NACHYLENIE, ODCIĘTA, REGBŁSTD 316
  • REGLINX.LINIOWA 319
  • Funkcja tablicowa: REGLINW 319
  • Funkcja tablicowa: REGLINP 323
 • Narzędzie analizy danych Regresja 324
  • Wynik w tabeli 326
  • Wynik graficzny 328
 • Wiele zależności naraz: regresja wieloraka 329
 • Narzędzia Excela do pracy z regresją wieloraką 330
  • REGLINW raz jeszcze 330
  • REGLINP raz jeszcze 331
  • Narzędzie analizy danych Regresja raz jeszcze 334

Rozdział 15: Korelacja - wyszukiwanie zależności 337

 • Wykresy punktowe jeszcze raz 338
 • Wprowadzenie do korelacji 338
 • Korelacja i regresja 341
 • Testowanie hipotez o korelacji 343
  • Czy współczynnik korelacji jest większy od zera? 343
  • Czy dwa współczynniki korelacji różnią się od siebie? 344
 • Funkcje arkusza do pracy z korelacją 346
  • WSP.KORELACJI i PEARSON 346
  • R.KWADRAT 348
  • KOWARIANCJA.POPUL i KOWARIANCJA.PRÓBKI 348
 • Narzędzie analizy danych Korelacja 349
  • Wyniki tabelaryczne 350
 • Narzędzie analizy danych Kowariancja 353
 • Testowanie hipotez o korelacji 354
  • Funkcje arkusza ROZKŁAD.FISHER i ROZKŁAD.FISHER.ODW 354

Rozdział 16: Statystyka i czas 357

 • Szereg i jego składowe 357
 • Średnia ruchoma 358
  • Linia trendu 359
  • Narzędzie analizy danych Średnia ruchoma 360
 • Jak wygładzać wykładniczo 362
 • Prognozowanie za jednym kliknięciem 363

Rozdział 17: Statystyki nieparametryczne 369

 • Próby niezależne 370
  • Dwie próby - test Manna-Whitneya 370
  • Więcej niż dwie próby - jednoczynnikowa analiza wariancji Kruskala-Wallisa 372
 • Próby połączone 373
  • Dwie próby - test znakowanych rang Wilcoxona dla par 374
  • Więcej niż dwie próby - dwukierunkowa analiza wariancji Friedmana 376
  • Więcej niż dwie próby - test Q Cochrana 377
 • Współczynnik korelacji rang Spearmana 378
 • Dwie małe sprawy 380

CZĘŚĆ IV: PRAWDOPODOBIEŃSTWO 381

Rozdział 18: Wprowadzenie do prawdopodobieństwa 383

 • Czym jest prawdopodobieństwo? 383
  • Eksperymenty, próby, zdarzenia i przestrzenie zdarzeń 384
  • Przestrzenie zdarzeń i prawdopodobieństwo 384
 • Zdarzenia złożone 385
  • Suma i iloczyn 385
  • Jeszcze raz o części wspólnej 386
 • Prawdopodobieństwo warunkowe 387
  • Praca z prawdopodobieństwem 388
  • Podstawy testowania hipotez 388
 • Duże przestrzenie zdarzeń 388
  • Permutacje 389
  • Kombinacje 390
 • Funkcje arkusza 391
  • SILNIA 391
  • PERMUTACJE i PERMUTACJE.A 391
  • KOMBINACJE i KOMBINACJE.A 392
 • Zmienne losowe: skokowe i ciągłe 393
 • Rozkłady prawdopodobieństwa i funkcje gęstości 393
 • Rozkład dwumianowy 396
 • Funkcje arkusza 397
  • ROZKŁ.DWUM i ROZKŁ.DWUM.ZAKRES 397
  • ROZKŁ.DWUM.PRZEC 399
 • Testowanie hipotez z wykorzystaniem rozkładu dwumianowego 400
  • ROZKŁ.DWUM.ODWR 401
  • Nieco szerzej o testowaniu hipotez 402
 • Rozkład hipergeometryczny 403
  • ROZKŁ.HIPERGEOM 404

Rozdział 19: Prawdopodobieństwo pod lupą 407

 • Rozkład beta 407
  • ROZKŁ.BETA 409
  • ROZKŁ.BETA.ODWR 410
 • Rozkład Poissona 412
  • ROZKŁ.POISSON 413
 • Rozkład gamma 414
  • Funkcja gamma i funkcja GAMMA 414
  • Rozkład gamma i ROZKŁ.GAMMA 415
  • ROZKŁ.GAMMA.ODWR 417
 • Rozkład wykładniczy 418
  • ROZKŁ.EXP 418

Rozdział 20: Modelowanie 421

 • Modelowanie rozkładu 422
  • Rozkład Poissona 422
  • Wizualizacja rozkładu Poissona 423
  • Praca z rozkładem Poissona 424
  • ROZKŁ.POISSON ponownie 425
  • Testowanie dopasowania modelu 425
  • Parę słów o CHI.TEST 428
  • Model baseballowy 429
 • Symulacja 431
  • Metoda Monte Carlo 432
  • Obciążone kości 432
  • Symulacja centralnego twierdzenia granicznego 436

CZĘŚĆ V: DEKALOGI 441

Rozdział 21: Dziesięć porad i przestróg dotyczących statystyki i grafiki 443

 • Istotne nie znaczy ważne 444
 • Unikanie odrzucania hipotezy zerowej niesie wiele konsekwencji 444
 • Regresja nie zawsze jest liniowa 445
 • Ekstrapolowanie poza wykres rozrzutu próby to zły pomysł 445
 • Przyglądaj się zmienności wokół linii regresji 445
 • Próba może być zbyt duża 446
 • Konsumencie! Patrz na osie 446
 • Tworzenie wykresu zmiennej kategoryzowanej tak, jakby była zmienną ilościową, jest po prostu błędem 446
 • Informuj na wykresie o zmienności, kiedy to tylko stosowne 447
 • Uważnie odnoś do Excela pojęcia z podręczników do statystyki 448

Rozdział 22: Dziesięć (a właściwie dwanaście) rzeczy, które nie pasowały do pozostałych rozdziałów 449

 • Tworzenie wykresu błędu standardowego średniej 450
 • Prawdopodobieństwo i rozkład 452
  • PRAWDPD 452
  • ROZKŁ.WEIBULL 454
 • Próbkowanie 454
 • Testowanie niezależności: prawdziwe zastosowanie CHI.TEST 456
 • Tajemnicze logarytmy 458
  • Czym jest logarytm? 458
  • Czym jest liczba e? 460
  • ROZKŁ.LOG 463
  • ROZKŁ.LOG.ODWR 464
  • Funkcja tablicowa: REGEXPP 464
  • Funkcja tablicowa REGEXPW 468
  • Logarytmy gamma 471
 • Sortowanie danych 471

CZĘŚĆ VI: DODATKI 475

Dodatek A: Kiedy arkusz jest bazą danych 477

 • Wprowadzenie do baz danych w Excelu 477
  • Baza danych Satelity 478
  • Zakres kryteriów 479
  • Format funkcji bazy danych 480
 • Zliczanie i zwracanie 481
  • BD.ILE.REKORDÓW i BD.ILE.REKORDÓW.A 481
  • BD.POLE 482
 • Funkcje arytmetyczne 483
  • BD.MAX i BD.MIN 483
  • BD.SUMA 483
  • BD.ILOCZYN 484
 • Statystyki 484
  • BD.ŚREDNIA 484
  • BD.WARIANCJA i BD.WARIANCJA.POPUL 484
  • BD.ODCH.STANDARD i BD.ODCH.STANDARD.POPUL 485
  • Formularz 485
 • Tabele przestawne 486

Dodatek B: Analiza kowariancji 491

 • Kowariancja z bliska 491
 • Dlaczego analizuje się kowariancję 492
 • Jak analizować kowariancję? 493
 • Analiza kowariancji w Excelu 494
  • Metoda 1. Analiza wariancji 495
  • Metoda 2. Regresja 499
  • Po analizie kowariancji 502
 • Jeszcze jedna sprawa 503

Dodatek C: Kiedy dane są gdzieś indziej 505

 • Dane z sieci 506
 • Dane z Accessa 507
 • Dane z tekstu 509
 • Dane z dokumentów PDF 512

Dodatek D: Wskazówki dla wykładowców (i studentów) 517

 • Rozszerzone analizy 518
  • Zrozumieć ANOVA 518
  • Regresja po raz wtóry 520
 • Symulowane dane 522
 • Kiedy dostępny jest sam wykres 523
 • Tytuł: Analiza statystyczna w Excelu dla bystrzaków. Wydanie IV
 • Autor: Joseph Schmuller
 • Tytuł oryginału: Statistical Analysis with Excel For Dummies, 4th Edition
 • Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski
 • ISBN: 978-83-283-6038-9, 9788328360389
 • Data wydania: 2020-02-25
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: aseby4
 • Wydawca: Dla bystrzaków