Szczegóły ebooka

C# 8.0. Kompletny przewodnik dla praktyków. Wydanie VII

C# 8.0. Kompletny przewodnik dla praktyków. Wydanie VII

Mark Michaelis

Ebook

C# jest jednym z najlepszych dzieł Microsoftu - cechuje go dojrzałość, prostota i nowoczesność. Został zaprojektowany jako język obiektowy i konsekwentnie jest rozwijany. Służy do tworzenia aplikacji sieciowych, mikrousług, aplikacji desktopowych, oprogramowania dla urządzeń mobilnych i internetu rzeczy. Ponadto C# jest językiem otwartym, pozwalającym na pisanie kodu bezpiecznego, przejrzystego, wydajnego i prostego w konserwacji. W wersji 8.0 pojawiły się funkcjonalności, które jeszcze bardziej usprawniają pracę programisty.

To siódme, zaktualizowane i uzupełnione wydanie jednego z najlepszych podręczników programowania, docenianego przez programistów na każdym poziomie zaawansowania. Poza znakomitym samouczkiem języka C# znalazły się tu informacje o poszczególnych metodykach programowania. Książka zawiera także omówienie nowości w C#: typów referencyjnych dopuszczających wartość null, indeksów, przedziałów, rozbudowanego dopasowywania do wzorca, strumieni asynchronicznych i innych. Treść jest uporządkowana i przejrzysta, co nadaje podręcznikowi przystępną formę, a zawarte w nim wskazówki pomagają w ograniczeniu liczby błędów w kodzie.

W książce między innymi:

 • istotne konstrukcje w C#
 • techniki programowania obiektowego w C#, w tym klasy, dziedziczenie i interfejsy
 • typy generyczne, delegaty, wyrażenia lambda oraz refleksje i atrybuty
 • strumienie asynchroniczne
 • przetwarzanie równoległe i wielowątkowość
 • współdziałanie z kodem niezarządzanym

C#. Praktyczne rozwiązania rzeczywistych problemów!


Spis rysunków 11

Spis tabel 13

Przedmowa 15

Wprowadzenie 17

O autorze 28

Podziękowania 29

1. Wprowadzenie do języka C# 31

 • Witaj, świecie 32
 • Podstawy składni języka C# 42
 • Korzystanie ze zmiennych 49
 • Dane wejściowe i wyjściowe w konsoli 52
 • Wykonywanie kodu w środowisku zarządzanym iplatforma CLI 59
 • Różne wersje platformy .NET 63
 • Podsumowanie 67

2. Typy danych 69

 • Podstawowe typy liczbowe 69
 • Inne podstawowe typy 77
 • Konwersje typów danych 91
 • Podsumowanie 97

3. Jeszcze o typach danych 99

 • Kategorie typów 99
 • Deklarowanie typów umożliwiających stosowanie wartości null 102
 • Zmienne lokalne z niejawnie określanym typem danych 106
 • Krotki 108
 • Tablice 114
 • Podsumowanie 130

4. Operatory i przepływ sterowania 131

 • Operatory 132
 • Zarządzanie przepływem sterowania 145
 • Bloki kodu ({}) 150
 • Bloki kodu, zasięgi i przestrzenie deklaracji 152
 • Wyrażenia logiczne 154
 • Programowanie z użyciem wartości null 158
 • Operatory bitowe (<<, >>, |, &, ^, ~) 164
 • Instrukcje związane z przepływem sterowania - ciąg dalszy 169
 • Instrukcje skoku 179
 • Dyrektywy preprocesora języka C# 184
 • Podsumowanie 191

5. Metody i parametry 193

 • Wywoływanie metody 194
 • Deklarowanie metody 199
 • Dyrektywa using 204
 • Zwracane wartości i parametry metody Main() 208
 • Zaawansowane parametry metod 211
 • Rekurencja 220
 • Przeciążanie metod 223
 • Parametry opcjonalne 226
 • Podstawowa obsługa błędów z wykorzystaniem wyjątków 229
 • Podsumowanie 241

6. Klasy 243

 • Deklarowanie klasy i tworzenie jej instancji 246
 • Pola instancji 249
 • Metody instancji 251
 • Stosowanie słowa kluczowego this 252
 • Modyfikatory dostępu 258
 • Właściwości 260
 • Konstruktory 274
 • Konstruktory a właściwości typów referencyjnych niedopuszczających wartości null 283
 • Atrybuty dopuszczające wartość null 286
 • Dekonstruktory 288
 • Składowe statyczne 290
 • Metody rozszerzające 298
 • Hermetyzacja danych 299
 • Klasy zagnieżdżone 302
 • Klasy częściowe 304
 • Podsumowanie 308

7. Dziedziczenie 309

 • Tworzenie klas pochodnych 310
 • Przesłanianie składowych z klas bazowych 318
 • Klasy abstrakcyjne 328
 • Wszystkie klasy są pochodne od System.Object 334
 • Dopasowanie do wzorca za pomocą operatora is 335
 • Dopasowanie do wzorca w wyrażeniu switch 340
 • Unikaj dopasowania do wzorca, gdy możliwy jest polimorfizm 341
 • Podsumowanie 343

8. Interfejsy 345

 • Wprowadzenie do interfejsów 346
 • Polimorfizm oparty na interfejsach 347
 • Implementacja interfejsu 351
 • Przekształcanie między klasą z implementacją i interfejsami 356
 • Dziedziczenie interfejsów 356
 • Dziedziczenie po wielu interfejsach 359
 • Metody rozszerzające i interfejsy 359
 • Zarządzanie wersjami 361
 • Metody rozszerzające a domyślne składowe interfejsu 374
 • Interfejsy a klasy abstrakcyjne 375
 • Interfejsy a atrybuty 377
 • Podsumowanie 377

9. Typy bezpośrednie 379

 • Struktury 383
 • Opakowywanie 388
 • Wyliczenia 395
 • Podsumowanie 405

10. Dobrze uformowane typy 407

 • Przesłanianie składowych z klasy object 407
 • Przeciążanie operatorów 418
 • Wskazywanie innych podzespołów 425
 • Hermetyzacja typów 431
 • Definiowanie przestrzeni nazw 433
 • Komentarze XML-owe 436
 • Odzyskiwanie pamięci 440
 • Porządkowanie zasobów 443
 • Leniwe inicjowanie 455
 • Podsumowanie 457

11. Obsługa wyjątków 459

 • Wiele typów wyjątków 459
 • Przechwytywanie wyjątków 462
 • Ponowne zgłaszanie przetwarzanego wyjątku 463
 • Ogólny blok catch 465
 • Wskazówki związane z obsługą wyjątków 466
 • Definiowanie niestandardowych wyjątków 469
 • Ponowne zgłaszanie opakowanego wyjątku 471
 • Podsumowanie 475

12. Typy generyczne 477

 • Język C# bez typów generycznych 478
 • Wprowadzenie do typów generycznych 482
 • Ograniczenia 493
 • Metody generyczne 507
 • Kowariancja i kontrawariancja 511
 • Wewnętrzne mechanizmy typów generycznych 517
 • Podsumowanie 521

13. Delegaty i wyrażenia lambda 523

 • Wprowadzenie do delegatów 524
 • Deklarowanie typu delegata 527
 • Wyrażenia lambda 534
 • Lambdy w postaci instrukcji 535
 • Metody anonimowe 539
 • Delegaty nie zapewniają równości strukturalnej 541
 • Zmienne zewnętrzne 543
 • Drzewo wyrażeń 547
 • Podsumowanie 553

14. Zdarzenia 555

 • Implementacja wzorca publikuj-subskrybuj za pomocą delegatów typu multicast 556
 • Zdarzenia 569
 • Podsumowanie 578

15. Interfejsy kolekcji ze standardowymi operatorami kwerend 579

 • Inicjatory kolekcji 580
 • Interfejs IEnumerablesprawia, że klasa staje się kolekcją 582
 • Standardowe operatory kwerend 587
 • Typy anonimowe w technologii LINQ 615
 • Podsumowanie 622

16. Technologia LINQ i wyrażenia z kwerendami 623

 • Wprowadzenie do wyrażeń z kwerendami 624
 • Wyrażenia z kwerendą to tylko wywołania metod 639
 • Podsumowanie 641

17. Tworzenie niestandardowych kolekcji 643

 • Inne interfejsy implementowane w kolekcjach 644
 • Podstawowe klasy kolekcji 646
 • Udostępnianie indeksera 661
 • Zwracanie wartości null lub pustej kolekcji 664
 • Iteratory 665
 • Podsumowanie 677

18. Refleksja, atrybuty i programowanie dynamiczne 679

 • Mechanizm refleksji 680
 • Operator nameof 689
 • Atrybuty 690
 • Programowanie z wykorzystaniem obiektów dynamicznych 705
 • Podsumowanie 714

19. Wprowadzenie do wielowątkowości 717

 • Podstawy wielowątkowości 719
 • Zadania asynchroniczne 724
 • Anulowanie zadania 741
 • Używanie przestrzeni nazw System.Threading 746
 • Podsumowanie 748

20. Programowanie z wykorzystaniem wzorca TAP 749

 • Synchroniczne wykonywanie operacji o wysokiej latencji 750
 • Asynchroniczne wywoływanie operacji o dużej latencji za pomocą biblioteki TPL 752
 • Asynchroniczność oparta na zadaniach oraz instrukcjach async i await 756
 • Dodanie możliwości zwracania typu ValueTaskw metodach asynchronicznych 761
 • Strumienie asynchroniczne 763
 • Interfejs IAsyncDisposable a deklaracje i instrukcje await using 766
 • Używanie technologii LINQ razem z interfejsem IAsyncEnumerable 767
 • Zwracanie wartości void w metodach asynchronicznych 769
 • Asynchroniczne lambdy i funkcje lokalne 772
 • Programy szeregujące zadania i kontekst synchronizacji 777
 • Modyfikatory async i await w programach z interfejsem użytkownika z systemu Windows 779
 • Podsumowanie 782

21. Równoległe iteracje 783

 • Równoległe wykonywanie iteracji pętli 783
 • Równoległe wykonywanie kwerend LINQ 791
 • Podsumowanie 796

22. Synchronizowanie wątków 797

 • Po co stosować synchronizację? 798
 • Zegary 822
 • Podsumowanie 823

23. Współdziałanie między platformami i niezabezpieczony kod 825

 • Mechanizm P/Invoke 826
 • Wskaźniki i adresy 837
 • Wykonywanie niezabezpieczonego kodu za pomocą delegata 845
 • Podsumowanie 846

24. Standard CLI 847

 • Definiowanie standardu CLI 847
 • Implementacje standardu CLI 848
 • Specyfikacja .NET Standard 851
 • Biblioteka BCL 851
 • Kompilacja kodu w języku C# na kod maszynowy 852
 • Środowisko uruchomieniowe 853
 • Podzespoły, manifesty i moduły 857
 • Język Common Intermediate Language 859
 • Common Type System 860
 • Common Language Specification 861
 • Metadane 861
 • Architektura .NET Native i kompilacja AOT 862
 • Podsumowanie 862
 • Tytuł: C# 8.0. Kompletny przewodnik dla praktyków. Wydanie VII
 • Autor: Mark Michaelis
 • Tytuł oryginału: Essential C# 8.0 (7th Edition) (Addison-Wesley Microsoft Technology Series)
 • Tłumaczenie: Tomasz Walczak
 • ISBN: 978-83-283-7568-0, 9788328375680
 • Data wydania: 2021-04-27
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: c8kpp7
 • Wydawca: Helion