Helion


Szczegóły ebooka

"Chowanna" 2015. T. 2 (45): Kultura wizualna - konteksty edukacyjne

"Chowanna" 2015. T. 2 (45): Kultura wizualna - konteksty edukacyjne


Red. naczelna Ewa Syrek, redaktor części monograficznej Beata Mazepa-Domagała

 

Kierując się myślą, iż kultura wizualna nie opiera się na samych obrazach, lecz na nowoczesnej skłonności do obrazowania lub wizualizowania egzystencji, a poddanie naukowemu rozpoznaniu wszelkich obrazów znajdujących się w przestrzeni społecznej oraz wszelkich widzialnych przejawów życia społecznego, gdzie obrazy stanowią okno poprzez które odkrywamy różne społeczne konteksty, stanowi swoistą interpretację tego co wizualne, w kategoriach życia codziennego, oddajemy do rąk czytelnika publikację, w której zgromadzony w części monograficznej materiał, ukazuje wieloaspektowość relacji kultury wizualnej w światoobrazie współczesności, a zgromadzone studia teoretyczne opisujące zjawiska i procesy zachodzące w obszarze kultury wizualnej oraz badania empiryczne przedstawiają zagadnienia, które w odniesieniu do tytułowej problematyki wydają się interesujące, godne ukazania i mogą stanowić wkład do naukowego rozpoznania, analizy i interpretacji zarówno fundamentów jak i kontekstów kultury wizualnej oraz służyć pogłębianiu i rozwijaniu świadomości wizualnej.

Prezentowana pozycja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: badaczy, teoretyków, pedagogów, studentów i wszystkich zainteresowanych zjawiskami-składnikami kultury wizualnej, w tym relacjami pomiędzy polem wizualnym a polem społecznym, odbiorem i interpretowaniem zjawisk kultury współczesnej oraz przemianami w ponowoczesnej filozofii podmiotu.

Spis treści

 

Od Redakcji / 9

 

Część monograficzna

Kultura wizualna – konteksty edukacyjne (pod redakcją Beaty Mazepy-Domagały)

 

Człowiek – edukacja – wartości w dobie kultury wizualnej. Przedmowa (Beata Mazepa-Domagała) / 15

 

Stanisław Juszczyk: Kultura wizualna – wybrane studia teoretyczne oraz badania empiryczne / 17

 

Joanna Maria Garbula: Życie codzienne zapisane w fotografiach. Analiza fotografii jako materiału empirycznego / 31

 

Ewa Wysocka: Jakość życia młodego pokolenia w kulturze imagologicznej – refleksja pedagoga / 47

 

Beata Pituła, Wiesława A. Sacher: Między obrazem a dźwiękiem. Nauczyciel wobec współczesnej kultury medialnej / 71

 

Beata Mazepa-Domagała, Teresa Wilk: Edukacja w zakresie sztuk wizualnych, czyli o przygotowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym do odbioru i kreowania otaczającej je ikonosfery / 89

 

Alicja Ungeheuer-Gołąb: Obrazek na całe życie. O roli pierwszych obrazów/ilustracji w życiu dziecka na przykładzie autodoświadczania / 105

 

Anna Brosch: Wpływ przekazów medialnych na kształtowanie wzorca kobiecości u dzieci w wieku przedszkolnym (na przykładzie animowanych filmów Walta Disneya) / 119

 

Katarzyna Krasoń: Pomaluj mnie na czerwono-niebiesko. O barwach w optyce dziecięcej / 133

 

Michalina Ilska, Hanna Przybyła-Basista: Kultura wizualna a kształtowanie się rodzicielstwa w prenatalnym okresie rozwoju dziecka / 161

 

Studia i rozprawy

 

Karina Leksy: Ciało w kulturze wizualnej – wybrane konteksty / 185

 

Magdalena Hyla: Wybrane aspekty kultury wizualnej a obraz i akceptacja ciała. Implikacje behawioralne / 199

 

Sylwia Polcyn-Matuszewska: Edukacja seksualna w doświadczeniach nastoletnich matek. Studium przypadku / 219

 

Magdalena Woynarowska-Sołdan: Projekt Promocja zdrowia pracowników szkoły. Podstawy teoretyczne i koncepcja / 239

 

Anita Stefańska: Theater Therapy for Young People with Intellectual Disabilities / 261

 

Monika Noszczyk-Bernasiewicz: Juvenile Delinquency in Poland. Dimensions and Selected Forms of Response / 275

 

Agnieszka Lewicka-Zelent: Sprawiedliwość naprawcza w poglądach osób pozbawionych wolności / 293

 

Recenzje, komunikaty, polemiki

 

Teresa Wilk: Obecność sztuki teatralnej w codzienności życia społecznego. Nowe obszary zainteresowań pedagogiki społecznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, 278 s., ISBN 978-83-8012-368-7 (Halina Guzy-

-Steinke) / 317

 

Agnieszka Majewska-Kafarowska: Narracje biograficzne kobiet a poczucie tożsamości. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010, 288 s., ISBN 978-83-226-1954-4 (Łukasz Michalski) / 325