Helion


Szczegóły ebooka

Imperceptywność w języku macedońskim i polskim

Imperceptywność w języku macedońskim i polskim


Monografia stanowi podsumowanie stanu badań nad kategorią imperceptywności. Adresowana jest do slawistów i językoznawców, a także translatologów – dydaktyków języka macedońskiego. W pracy zawarta jest charakterystyka kategorii imperceptywności pod względem semantycznym, a także opis poszczególnych przypadków gramatykalizacji tej kategorii oraz leksykalnych sposobów jej wyrażania. Analiza kategorii imperceptywności we współczesnym języku macedońskim i polskim  ma charakter ujęcia synchronicznego i  zarazem kontrastywno - konfrontatywnego. Jako że badana problematyka językowa pozostaje w znacznej dysproporcji w zakresie wyrazistości czyli stopnia  gramatykalizacji tej kategorii – na korzyść języka macedońskiego, sytuacja taka znajduje także odbicie  ilościowe w całej monografii, język macedoński jest traktowany nieprzypadkowo jako wyjściowy w opisie i analizie, a język polski  stawiany na drugim planie ze względu na brak gramatykalizacji  rozpatrywanej kategorii.

Spis treści

 

Wstęp / 7

 

Rozdział I

Semantyczna kategoria imperceptywności / 15

  • Miejsce imperceptywności w ramach kategorii / 15
  • O naturze kategorii imperceptywności / 17


System temporalny języka macedońskiego / 27

 

Rozdział II

Wykładniki imperceptywności w języku macedońskim / 41

Wykładniki imperceptywności w języku polskim / 54

Morfologiczne wykładniki kategorii świadka w języku macedońskim / 65

 

Rozdział III

Realizacja kategorii świadka w dialektach języka macedońskiego / 75

 

Rozdział IV

Cechy macedońskiego i polskiego zdania nacechowanego imperceptywnie / 85

Zdanie imperceptywne a tekst / 95

 

Rozdział V

Realizacja kategorii świadka w różnych stylach języka macedońskiego / 101

  • Realizacja kategorii świadka w gatunkach stylu publicystycznego w języku macedońskim / 105
  • Kategoria świadka w przekładzie prozy macedońskiej na język polski / 128

 

Zakończenie / 141

 

Wykaz źródeł / 145

Bibliografia / 147

 

Summary / 155

Резиме / 159

Резюме / 165