Helion


Szczegóły ebooka

O prawie własności i jego współczesnych funkcjach

O prawie własności i jego współczesnych funkcjach

Prace polskiego agrarysty i cywilisty Profesora Waleriana Pańki zachowują do dziś swoją aktualność i cieszą się nieustanym zainteresowaniem doktryny prawa rolnego i prawa cywilnego. Do fundamentalnych dzieł naukowych należą monografie: Własność gruntowa w planowej gospodarce przestrzennej. Studium prawne (1974) oraz O prawie własności i jego współczesnych funkcjach (1984). W prezentowanej publikacji przedrukowano tę ostatnią pozycję, którą wzbogacono o wstęp, wykaz publikacji Profesora oraz jego tekst: Ład przestrzenny i ekologiczny wsi i rolnictwa (tezy) (1993), a także komentarz tego tekstu autorstwa Teresy Kurowskiej.

„Monografia O prawie własności i jego współczesnych funkcjach jest owocem badań prawno-porównawczych, które umożliwił pobyt stypendialny w Instituto di Diritto Agrario we Florencji oraz pobyty w charakterze visiting profesor na uniwersytetach w Rzymie, Padwie, Mediolanie, Ferrarze. […] Profesor przedstawił w niej syntetyczne opracowanie teorii własności nawiązującej do realiów współczesności, co doprowadziło do przewartościowania wielu obiegowych pojęć w nauce prawa. […] Profesor Walerian Pańko podkreślał, że w prawie właściciela tkwi niezwykle ważny element, jakim jest monopol w zakresie władztwa nad konkretną rzeczą (konkretnym mieniem) zapewniający możliwość efektywnego gospodarowania, ale widział jednocześnie wiele ograniczeń wynikających z obowiązków właściciela wobec społeczeństwa. Wyrazem jego przemyśleń jest oryginalna koncepcja »domniemania generalnej kompetencji« (właściciela) jako istoty prawa własności”.

Spis treści

 

Profesor Walerian Pańko (Teresa Kurowska) / VII

Publikacje prac prof. dr. hab.Waleriana Pańki (Teresa Kurowska) / XVII

 

Wykaz skrótów / 7

Słowo wstępne / 9

Zagadnienia wprowadzające / 13

Własność jako kategoria ekonomiczna a prawo własności / 33

Spór o istotę i strukturę prawa własności / 54

Miejsce własności w systemie prawa / 79

O dekompozycji prawa własności / 97

Prawo własności a wolność i autonomia / 117

Prawo własności a proces produkcji / 139

Państwo wobec prawa własności / 158

Drogi uspołecznienia własności / 177

Współczesne funkcje prawa własności. Uwagi końcowe / 198

Resumé / 214

Summary / 215

 

Walerian Pańko — Ład przestrzenny i ekologiczny wsi i rolnictwa (tezy) / XXV

Komentarz (Teresa Kurowska) / XXXVII

  • Tytuł: O prawie własności i jego współczesnych funkcjach
  • Autor: Walerian Pańko, oprac. Teresa Kurowska
  • ISBN Ebooka: 978-8-3801-2877-4, 9788380128774
  • Data wydania ebooka: 2016-10-13
  • Identyfikator pozycji: e_09z6
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego