Szczegóły ebooka

Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny

Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny

Magdalena M. Stuss (red.), Joanna Krasodomska, Agnieszka Herdan

Ebook
Pojawiające się w ciągu kilku ostatnich lat liczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych świadczą o nieefektywnym sprawowaniu nadzoru korporacyjnego. W gospodarce rynkowej występuje wiele mechanizmów umożliwiających kontrolę działalności spółki. Kontrolę zewnętrzną sprawują najczęściej rynek kapitałowy, rynek produktów czy też rynek pracy, wewnętrzną zaś systemy kontroli wewnętrznej czy komórki audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny jest instrumentem, który w sposób aktywny, niezależny, profesjonalny i obiektywny ocenia efektywność systemu kontroli wewnętrznej i procesów zarządzania ryzykiem. Zapewnia on skuteczne prowadzenie wszystkich operacji i czynności organizacji, przynosi wartość dodaną dzięki ujawnieniu braków i słabości oraz wskazuje, w jaki sposób można uzyskać wyższą jakość i wydajność powierzonych zasobów.
SPIS TREŚCI

Wstęp 7

1. Istota i zakres nadzoru korporacyjnego 9
1.1. Istota nadzoru korporacyjnego 9
1.2. Definicja nadzoru korporacyjnego 12
1.3. Nadzór korporacyjny a nadzór właścicielski 16
1.4. Uwarunkowania prawne nadzoru właścicielskiego 18
1.5. Modele nadzoru właścicielskiego 22
1.6. Kodeksy Dobrych Praktyk 44

2. Specyfika audytu wewnętrznego 55
2.1. Historia audytu wewnętrznego 55
2.2. Definicja i rodzaje audytu wewnętrznego 58
2.3. Audyt wewnętrzny w odniesieniu do audytu zewnętrznego, kontroli wewnętrznej i controllingu 63
2.4. Zadania i funkcje audytu wewnętrznego 73
2.5. Regulacje prawne w zakresie audytu wewnętrznego na świecie 77
2.6. Regulacje prawne w zakresie audytu wewnętrznego w Polsce 85
2.7. Miejsce audytora wewnętrznego w strukturze organizacyjnej jednostki 89
2.8. Metodyka audytu wewnętrznego 93

3. Audyt wewnętrzny a nadzór korporacyjny 99
3.1. Kontrola wewnętrzna a nadzór korporacyjny 99
3.2. Audyt zewnętrzny a nadzór korporacyjny 102
3.3. Rola audytu wewnętrznego w systemie nadzoru korporacyjnego 104
3.4. Rola komitetu audytu w systemie nadzoru korporacyjnego 106
3.5. Rola niezależnych dyrektorów w systemie nadzoru korporacyjnego 108
3.6. Relacja pomiędzy komitetem audytu a funkcją audytu wewnętrznego 110
3.7. Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego w Wielkiej Brytanii 111

4. Analiza porównawcza praktyk w obszarze audytu wewnętrznego w brytyjskich i polskich spółkach giełdowych 113
4.1. Analiza jakościowa raportów rocznych spółek notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 113
4.2. Badania ankietowe przeprowadzone w spółkach brytyjskich 122
4.3. Analiza jakościowa raportów rocznych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 131
4.4. Badania ankietowe przeprowadzone w spółkach polskich 138

Zakończenie 145
Bibliografia 147
Spis rysunków 153
Spis tabel 155

  • Tytuł: Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny
  • Autor: Agnieszka Herdan, Joanna Krasodomska, Magdalena M. Stuss (red.)
  • ISBN: 978-8-3233-8359-8, 9788323383598
  • Data wydania: 2014-05-16
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0b0n
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego