Helion


Szczegóły ebooka

"Chowanna" 2016. T. 1 (46): Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego

"Chowanna" 2016. T. 1 (46): Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego


Red. naczelna Ewa Syrek, redaktor części monograficznej Alicja Żywczok
 

Intencją redaktora części monograficznej (Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego, red. Alicja Żywczok) było włączenie się w dyskusję dotyczącą funkcji oraz przedmiotu badań etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego w obecnych warunkach społecznych, kulturowych, cywilizacyjnych i ekonomicznych, z nadzieją, że dyskusja zainspiruje odbiorców kultury do refleksji nad tradycyjnymi i nowoczesnymi zasobami kultury etycznej, wzorcami postępowania, jakością życia moralnego i stylem wychowania moralnego. Część ta tworzona była z przekonaniem o istotnej funkcji etyki w konstruktywnej zmianie obyczajów, poprawie relacji międzyludzkich, samokontroli i samodoskonaleniu. Strukturę części tworzy siedem artykułów przedstawicieli różnych nauk (pedagogiki, psychologii, filozofii) i ośrodków uniwersyteckich, zarówno naukowców znanych w kraju, jak i młodszych pracowników naukowych, jednak mających już w swej dziedzinie pewne osiągnięcia. Zastosowanie dedukcyjnego układu treści pozwala czytelnikowi przeanalizować w pierwszej kolejności artykuły o dużym znaczeniu teoretycznym, by następnie zwrócić uwagę na szczegółowe kwestie pedagogiczne przydatne zwłaszcza nauczycielom, wychowawcom, opiekunom i pedagogom; treść zainteresować również przedstawicieli nauk pokrewnych pedagogiki: filozofów, antropologów, socjologów i psychologów.

Tematyka części tekstów tematycznie rozproszonych tomu oscyluje wokół takich zagadnień, jak: młodzież i kara pozbawienia wolności, wykorzystanie metafory stołu dla poszerzania myślenia andragogicznego, kategoria duchowości w pedagogice kontemplatywnej, percepcja wsparcia społecznego pacjentów z zaburzeniami odżywiania, psychologiczne mechanizmy moralności czy sens życia jako wyznacznik zdrowia oraz kategoria badawcza.

Spis treści

 

Stanisław Juszczyk: Jubileusz czterdziestolecia Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (1976–2016). Rodowód – instytucjonalizacja – rozwój – zamierzenia / 9

 

Część monograficzna

Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego

(pod redakcją Alicji Żywczok)

 

Wstęp (Alicja Żywczok) / 57

 

Alicja Żywczok: Moralne i edukacyjne konsekwencje intelektualizmu etycznego / 69

 

Rafał Godoń: Etyka i kształcenie. O integralności doświadczenia pedagogicznego / 89

 

Beata Ecler-Nocoń: Etyczne dylematy związane ze zmianą dotyczącą postrzegania ról płciowych podejmowanych przez kobiety i mężczyzn w rodzinie / 101

 

Ewa Szadzińska: Edukacyjne przygotowanie do etycznego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju / 117

 

Edyta Widawska: Etyka pedagogiczna podstawą edukacji włączającej. Studium przypadku / 133

 

Małgorzata Kitlińska-Król: Preferencje aksjologiczne studentów pedagogiki / 153

 

Joanna Góźdź: Ściąganie w szkole – pomiędzy etyką a społeczną / 175

 

Studia i rozprawy

 

Marta Znaniecka: Kategoria duchowości w pedagogice kontemplatywnej / 195

 

Monika Sulik: W poszukiwaniu wiedzy przy stole, na stole, a może pod stołem – konteksty andragogiczne / 213

 

Krystyna Buszman, Hanna Przybyła-Basista: Percepcja wsparcia społecznego pacjentów z zaburzeniami odżywiania w perspektywie pacjentów, ich rodziców i przyjaciół / 227

 

Agata Chudzicka-Czupała, Lidia Baran: Skłonność do moralnego dystansowania się studentów a ich intencje nieuczciwego zachowania się i reakcji na nieuczciwość akademicką innych / 251

 

Petr Juříček: Specifika institucionálního zacházení s mladými dospělými v podmínkách výkonu trestu odnětí svobody / 273

 

Jolanta Spętana: Sens życia jako wyznacznik zdrowia oraz kategoria badawcza w obszarze nauk społecznych / 301

 

Małgorzata Bereźnicka: Sources of Knowledge about Parenting and Causes of Lack Thereof at the Birth of a First Child from Parents’ Perspective / 319

 

Recenzje, komunikaty, polemiki

 

Barbara Ostafińska-Molik: Postrzeganie siebie i własnego zachowania w kontekście zaburzeń adaptacyjnych młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, 368 s., ISBN 978-83-233-3768-3 (Barbara Adamczyk) / 341

 

Jedzenie jako sytuacja edukacyjna i społeczna. Red. naukowa Barbara Juraś-Krawczyk, Elżbieta Woźnicka. Łódź:  Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2015, 196 s., ISBN 978-83-7405-630-4 (Monika Sulik) / 345

 

Gregory Bateson w Polsce. Sprawozdanie z I Sympozjum Batesonowskiego pt. Niewidzialne środowisko: ekologia jako dyskurs w humanistyce (Dąbrowa Górnicza, 13–15 maja 2016 r.) (Sławomir Pasikowski) / 349

 

Kronika

 

Wspomnienie. Stephen Walker (1944–2015) (Andrzej Radziewicz-Winnicki) / 359

 

Smutek i żal. Pożegnanie z moim Przyjacielem (Andrzej Radziewicz-Winnicki) / 367