Helion


Szczegóły ebooka

Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka

Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka


Praca zawiera przegląd rozmaitych zagadnień dotyczących ochrony praw człowieka w relacji do norm konstytucyjnych. Stopień poszanowania praw człowieka niezmiennie stanowi istotne kryterium oceny zakresu ugruntowania struktur demokratycznych. Wskazana tematyka jest więc niezwykle ważna i aktualna w kontekście interesu społecznego i interesu indywidualnego jednostki. Autorzy poszczególnych opracowań skoncentrowali uwagę zarówno na problemach z zakresu prawa publicznego (konstytucyjnego, karnego, gospodarczego, finansowego) jak i prawa prywatnego (cywilnego), omawiając konkretne regulacje normatywne, a także przedstawiając rozważania o charakterze ogólnym i systemowym. Zeszyt naukowy jest skierowany do pracowników naukowych, studentów prawa i administracji, prawników praktyków: adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, notariusz.

Spis treści

 

Słowo wstępne (Radosław Koper) / 9

 

Społeczne i aksjologiczne podstawy ochrony praw człowieka

Konrad Kobyliński: Czy prawa człowieka są/powinny być uniwersalne? / 13

 

Konstytucyjne gwarancje ochrony praw człowieka

Krzysztof Bochnia: Prawo do sądu / 25

Izabela Kuc: Prawo petycji do organów władzy publicznej oraz organizacji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej / 33

Małgorzata Mędrala: Przepisy o ochronie sądowej w świetle prawa konstytucyjnego / 51

Sławomir Piekarczyk: Konstytucyjne podstawy ochrony wolności do dokonania czynności notarialnej / 67

Katarzyna Todos: Konstytucyjna pozycja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji a Rada Mediów Narodowych / 81

 

Konstytucyjna ochrona praw wybranych grup społecznych

Michalina Drózd-Żyła, Ksenia Pilarz: Ochrona praw dziecka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / 97

Aleksandra Kacała: Prawa internautów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / 109

 

Konstytucyjne podstawy prawa cywilnego

Tomasz Gruchała: Kryteria uzasadniające konstytucyjną dopuszczalność ograniczenia zasady

ochrony prawa własności / 123

Małgorzata Jadwiszczok: Swoboda wypowiedzi a prawo wyłączne ze znaków towarowych / 135

Michał Kotalczyk: Wolność religii a moralność. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o uboju rytualnym w świetle ekonomicznej analizy prawa / 145

Karina Kunc-Urbańczyk: Sprostowanie orzeczenia jako jedyny przysługujący powodowi środek modyfikacji nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym / 157

Maciej Przysucha: Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za niezgodne z prawem zaniechania w procedurze wyboru dyrektora szkoły / 169

Magdalena Wrońska: Obligatoryjne postępowanie ugodowe w ustawie Prawo geologiczne i górnicze a prawo do sądu / 185

Agnieszka Wróbel: Zasiedzenie służebności przesyłu a konstytucyjne podstawy ochrony prawa własności Konstytucyjne podstawy prawa gospodarczego i finansowego / 197

Kinga Karaś: Ingerencja państwa w wolność działalności gospodarczej w świetle Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie koncesji / 211

Łukasz Samojłowicz: Nullum tributum sine lege – konstytucyjna ochrona praw podatnika na przykładzie opodatkowania spółki komandytowo-akcyjnej / 221

 

Konstytucyjne podstawy prawa karnego

Sandra Gawron: Tryb ścigania przestępstwa zgwałcenia a ochrona prawa do prywatności / 235

Michał Prusek: Prawo do rzetelnego procesu a dopuszczalność dowodu uzyskanego z naruszeniem prawa w postępowaniu karnym / 249

Mateusz Świercz: Realizacja założeń zawartych w art. 42 ust. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu w stosunku do nieobecnych na gruncie Kodeksu karnego skarbowego / 261

Katarzyna Wałachowska: Bazy danych DNA a konstytucyjna ochrona prawa człowieka / 273

Adrian Wylężek: Klauzula generalna – stan wyższej konieczności / 285

Literatura / 299