Helion


Szczegóły ebooka

Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych

Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych

Sławomir Sitek

Monografia przeznaczona jest dla specjalistów zajmujących się rozwojem lokalnym  ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych. Praca ma charakter interdyscyplinarny i korzysta z dorobku wielu nauk tj. geografia, ekonomia czy socjologia. Wypełnia lukę wiedzy w zakresie specyfiki uwarunkowań rozwoju lokalnego polskich obszarów przygranicznych, szczególnie w kontekście przemian granicy, które nastąpiły w ostaniem ćwierćwieczu. Wnioski z pracy mogą być interesującą wskazówka w zakresie kształtowania rozwoju lokalnego na obszarach peryferyjnych. Książka oprócz wymiaru naukowego i teoretycznego, może być pomocna w praktyce zarządzania procesami rozwoju terytorialnego, w tym w procesie budowania strategii rozwoju. Z tego powodu oprócz naukowców, studentów i pasjonatów tematów lokalnych, dedykowana jest osobom reprezentującym samorząd terytorialny oraz euroregiony.

Wstęp / 7

 

Rozdział 1. Założenia teoretyczne pracy / 11

1.1. Przedmiot i cel pracy / 11

1.2. Zakres przestrzenny i czasowy / 16

1.3. Metodologia badań/ 25

 

Rozdział 2. Problematyka rozwoju jako przedmiot badań / 29

2.1. Rozwój i jego rodzaje / 29

2.2. Pojęcie i specyfika rozwoju lokalnego /36

2.3. Czynniki i bariery rozwoju lokalnego / 45

2.4. Rozwój lokalny jako element działania władz publicznych / 52

2.5. Specyfika rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych / 58

2.5.1. Obszary przygraniczne na świecie / 58

2.5.2. Polskie obszary przygraniczne / 64

 

Rozdział 3. Teorie bazowe dla koncepcji rozwoju lokalnego / 69

3.1. Teorie rozwoju społecznego / 71

3.2. Teorie rozwoju gospodarczego / 78

3.3. Teorie rozwoju przestrzennego / 87

Rozdział 4. Granica i jej wpływ na procesy rozwoju / 91

4.1. Rodzaje i funkcje granicy / 91

4.2. Zmiany funkcji granic Polski i warunków funkcjonowania pograniczy / 97

4.3. Postrzeganie granicy i stosunek do niej / 107

Rozdział 5. Identyfikacja uwarunkowań rozwoju lokalnego obszarów przygranicznych w Polsce / 113

5.1. Potencjał i pozycja obszarów przygranicznych na tle kraju / 113

5.1.1. Wymiar ludnościowy / 113

5.1.2. Wymiar gospodarczy / 115

5.1.3. Wymiar przestrzenny / 125

5.2. Poziom rozwoju lokalnego obszarów przygranicznych / 126

5.3. Makroekonomiczne uwarunkowania transgraniczne / 133

5.3.1. Poziom wydatków transgranicznych / 139

5.3.2. Indywidulane i zbiorowe korzyści z handlu / 144

5.3.3. Dochody gmin z tytułu opłaty targowej / 147

5.4. Rynek pracy i rynek nieruchomości w układzie transgranicznym / 151

5.4.1. Rynek pracy / 151

5.4.2. Rynek nieruchomości / 158

5.5. Specyfika społeczna pogranicza / 161

5.5.1. Wielokulturowość – mniejszości narodowe i etniczne / 161

5.5.2. Kapitał społeczny pograniczy / 166

5.5.2.1. Frekwencja w wyborach i wskaźnik reprezentacji / 167

5.5.2.2. Transgraniczny kapitał społeczny / 171

5.5.2.3. Aktywność społeczna / 175

5.6. Turystyka jako czynnik rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych /177

5.7. Wsparcie współpracy transgranicznej środkami finansowymi UE / 178

Rozdział 6. Klasyfikacja procesów rozwojowych na obszarach przygranicznych / 181

6.1. Synteza uwarunkowań rozwoju badanych obszarów przygranicznych / 181

6.2. Ocena warunków dla rozwoju lokalnego na pograniczach Polski / 184

 

Rozdział 7. Teorie rozwoju lokalnego a rozwój obszarów przygranicznych / 187

7.1. Sekwencja procesów rozwoju na obszarach przygranicznych / 187

7.2. Przydatność teorii do praktyki rozwoju lokalnego obszarów przygranicznych / 189

 

Zakończenie / 197

Literatura / 205

Summary / 229

Spis tabel / 231

Spis rycin / 233

  • Tytuł: Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych
  • Autor: Sławomir Sitek
  • ISBN Ebooka: 978-8-3226-3081-5, 9788322630815
  • Data wydania ebooka: 2017-07-17
  • Identyfikator pozycji: e_0lmv
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego