Helion


Szczegóły ebooka

Informacje poufne w spółce publicznej

Informacje poufne w spółce publicznej


Monografia stanowi jedyne dostępne obecnie na rynku tak kompleksowe opracowanie w zakresie tematyki informacji poufnych w spółce publicznej. Publikacja ma nie tylko naukowy ale również praktyczny charakter, gdyż poruszone w niej zagadnienia znajdują bezpośrednie zastosowanie w działalności spółek publicznych funkcjonujących na rynku kapitałowym. W pracy w sposób nowatorski został wyznaczony zakres definicji legalnej informacji poufnej, poprzez badanie znaczenia poszczególnych jej cech konstytutywnych oraz wyznaczenie desygnatów ich treści. Wyodrębniono oraz autorsko usystematyzowano kategorie podmiotów, które mogą taką informację posiadać oraz przeanalizowano sytuacje w jakich może dojść do bezprawnego wykorzystywania lub ujawniania informacji poufnej oraz udzielania niedozwolonych rekomendacji dokonania określonych transakcji na instrumentach finansowych. W opracowaniu szczegółowo omówione zostały obowiązki informacyjne spółek publicznych związane z informacją poufną, w tym zakres, tryb oraz sposób ich wykonywania. Zwrócono również uwagę na obowiązki innych podmiotów zobowiązanych do notyfikowania organom administracji publicznej określonych zdarzeń związanych z informacją poufną. W końcowej części pracy określono ramy odpowiedzialności administracyjnej oraz cywilnej podmiotów naruszających regulacje prawne w zakresie informacji poufnych.

Praca skierowana jest do osób zajmujących się zawodowo lub naukowo rynkiem kapitałowym, w tym zarządzających, członków organów nadzoru oraz pracowników spółek publicznych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, pracowników administracji publicznej, studentów prawa oraz ekonomii, a także inwestorów indywidualnych.

Spis treści

 

Wykaz skrótów / 9

Wstęp / 13

 

Rozdział pierwszy: Pojęcie informacji poufnej / 17

1. Informacje ogólne / 17

2. Definicja legalna informacji poufnej / 21

2.1. Precyzyjność informacji poufnej / 21

2.1.1. Analiza pojęcia precyzyjności / 21

2.1.2. Przykłady informacji precyzyjnych / 28

2.2. Odniesienie do emitenta instrumentów finansowych / 33

2.2.1. Typ powiązania / 33

2.2.2. Ocena emitenta / 37

2.2.3. Lista osób mających dostęp do określonych informacji poufnych / 39

2.2.3.1. Treść i zakres obowiązku / 39

2.2.3.2. Zawartość listy insiderów oraz zasady jej prowadzenia / 41

2.3. Odniesienie do instrumentów finansowych / 45

2.4. Brak uprzedniego przekazania informacji do publicznej wiadomości / 46

2.5. Istotność wpływu informacji na cenę lub wartość / 52

2.5.1. Przesłanka istotności / 53

2.5.2. Model racjonalnego inwestora / 57

2.6. Informacje dotyczące dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych / 60

 

Rozdział drugi: Zakresy związania informacją poufną / 63

1. Informacje ogólne / 63

2. Zakres podmiotowy / 66

2.1. Insiderzy pierwotni (tzw. primary insiders) / 66

2.1.1. Insiderzy pierwotni — charakter więzi z emitentem / 66

2.1.2. Insiderzy pierwotni sensu stricto / 67

2.1.3. Insiderzy pierwotni sensu largo / 71

2.2. Insiderzy wtórni (tzw. secondary insiders) / 77

2.2.1. Podmioty posiadające informację w wyniku popełnienia przestępstwa (tzw. criminal insiders) / 77

2.2.2. Podmioty uzyskujące informacje w inny sposób / 79

2.2.2.1. Osoby powiadomione (tzw. tippees) / 81

2.2.2.2. Przypadkowi insiderzy (tzw. accidental insiders) / 82

2.2.2.3. Zręczni inwestorzy (tzw. astute investors) / 82

3. Zakres przedmiotowy / 85

3.1. Wykorzystywanie informacji poufnej / 85

3.1.1. Charakter zachowań podlegających zakazowi / 85

3.1.2. Przypadki wykorzystywania informacji poufnej / 89

3.1.3. Wykorzystywanie informacji poufnej a osiągnięcie korzyści / 91

3.1.4. Zasięg obowiązywania zakazu wykorzystywania informacji poufnej / 93

3.1.5. Wyłączenia spod zakazu wykorzystania informacji poufnej / 95

3.2. Ujawnianie informacji poufnej / 98

3.2.1. Istota i charakter zakazu / 98

3.2.2. Przypadki ujawniania informacji poufnej / 99

3.2.3. Zasięg obowiązywania zakazu ujawnienia informacji poufnej / 105

3.2.4. Wyłączenia spod zakazu ujawniania informacji / 105

3.3. Udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych / 109

3.3.1. Udzielanie rekomendacji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych / 109

3.3.2. Nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych / 113

3.3.3. Wyłączenia spod zakazu udzielania rekomendacji lub nakłaniania /113

4. Zakres temporalny / 114

4.1. Okresy zamknięte / 114

4.1.1. Istota okresów zamkniętych / 114

4.1.2. Rodzaje okresów zamkniętych / 115

4.1.3. Przedmiot zakazu / 118

4.1.4. Podmioty objęte zakazem / 119

4.1.5. Wyłączenia spod zakazu dokonywania transakcji w okresach zamkniętych / 120

4.2. Zakaz obrotu papierami wartościowymi emitenta / 124

4.2.1. Istota i charakter zakazu / 124

4.2.2. Zakres podmiotowy zakazu / 125

4.2.3. Wyłączenie stosowania regulacji Kodeksu spółek handlowych / 126

4.2.4. Wyjątek od zakazu nabywania i zbywania papierów wartościowych emitenta / 127

5. Zakres terytorialny oraz miejsce transakcji / 128

5.1. Odesłanie do manipulacji instrumentem finansowym / 128

5.2. Dodatkowy reżim prawny dla papierów wartościowych / 133

 

Rozdział trzeci: Obowiązki informacyjne związane z informacją poufną / 135

1. Informacje ogólne / 135

2. Zakres podmiotowy obowiązku przekazania informacji poufnej do publicznej wiadomości / 136

3. Zakres przedmiotowy obowiązku przekazania informacji poufnej do publicznej wiadomości / 140

3.1. Rodzaje informacji poufnych podlegających przekazaniu w wykonaniu obowiązku informacyjnego / 140

3.2. Treść informacji poufnych podlegających przekazaniu w wykonaniu obowiązku informacyjnego / 143

4. Działania emitenta poprzedzające wykonanie obowiązku informacyjnego / 145

5. Tryb przekazania informacji poufnych / 146

6. Sposób przekazania informacji poufnych / 149

7. Obowiązek przekazania informacji poufnej / 151

7.1. Termin przekazania informacji poufnych / 151

7.2. Opóźnienie upublicznienia informacji poufnych / 155

7.2.1. Istota instytucji opóźnienia wykonania obowiązków informacyjnych w zakresie informacji poufnych / 155

7.2.2. Naruszenie słusznego interesu emitenta / 158

7.2.2.1. Potencjalność naruszenia słusznego interesu emitenta / 158

7.2.2.2. Rodzaje informacji mogących naruszyć słuszny interes emitenta / 158

7.2.3. Obowiązek zachowania poufności informacji / 160

7.2.4. Wprowadzenie w błąd opinii publicznej / 164

7.2.5. Przekazanie informacji o opóźnieniu do Komisji Nadzoru Finansowego / 165

7.2.6. Termin wykonania obowiązku informacyjnego / 166

8. Zamieszczanie informacji poufnych na stronie internetowej emitenta / 167

9. Zakaz kryptoreklamy / 168

10. Ujawnienie informacji poufnej osobie nieuprawnionej / 171

10.1. Istota regulacji / 172

10.2. Tak zwane chińskie mury / 172

10.3. Charakter ujawnienia informacji poufnej osobie nieuprawnionej i jego konsekwencje / 174

11. Notyfikacja transakcji menedżerskich / 176

11.1. Istota obowiązku / 178

11.2. Zakres podmiotowy obowiązku zgłaszania transakcji menedżerskich / 178

11.3. Zakres przedmiotowy obowiązku zgłaszania transakcji menedżerskich / 180

11.4. Treść obowiązku notyfikacyjnego / 188

11.5. Wyłączenia spod obowiązku notyfikacyjnego / 191

12. Notyfikacja podejrzanych transakcji / 192

12.1. Zakres podmiotowy / 193

12.2. Treść i zakres obowiązku / 193

13. Przekazywanie informacji poufnych w odpowiednim reżimie prawnym / 196

 

Rozdział czwarty: Odpowiedzialność związana z informacją poufną — zagadnienia wybrane / 203

1. Informacje ogólne / 203

2. Odpowiedzialność administracyjna / 206

2.1. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków informacyjnych / 206

2.1.1. Zakresy odpowiedzialności / 206

2.1.2. Sankcje administracyjnoprawne / 210

2.1.2.1. Rodzaje sankcji / 210

2.1.2.2. Termin / 213

2.1.2.3. Charakter decyzji o nałożeniu kary administracyjnej / 214

2.1.3. Dodatkowe uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego / 215

2.1.3.1. Dodatkowe elementy decyzji administracyjnej / 215

2.1.3.2. Przekazanie treści decyzji administracyjnej do publicznej wiadomości / 216

2.2. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych ze zjawiskiem insider trading / 217

3. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie obowiązków informacyjnych / 220

3.1. Zakres podmiotowy / 220

3.1.1. Podmioty odpowiedzialne w zakresie stałych obowiązków informacyjnych / 220

3.1.2. Podmioty odpowiedzialne w zakresie prospektowych obowiązków informacyjnych / 226

3.2. Zakres przedmiotowy / 228

3.3. Reżim odpowiedzialności / 229

3.4. Zasady odpowiedzialności / 231

3.5. Przesłanki odpowiedzialności / 234

3.6. Sposób naprawienia szkody wynikłej z naruszenia obowiązku informacyjnego / 238

 

Zakończenie / 241

Bibliografia / 245

Summary / 261

Zusammenfassung / 262