Helion


Szczegóły ebooka

Praca - konsumpcja - przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia

Praca - konsumpcja - przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia


Poziom a także przebieg rozwoju gospodarczego i społecznego jest determinowany wieloma różnorakimi czynnikami, m.in. stanem rozwoju technologicznego czy też świadomością społeczną, którą współtworzy wiedza ekonomiczna młodego pokolenia, traktowana jako sposób myślenia i odnoszenia się młodych do rzeczywistości gospodarczej. Rozumienie procesów ekonomicznych, system wartości i aspiracje ekonomiczne, praca i przedsiębiorczość, stosunek do własności, stosunek do pieniędzy i oszczędzania, konsumpcja, determinanty sukcesu życiowego, to czynniki konstytuujące świadomość ekonomiczną.


Żyjąc w konkretnej rzeczywistości, młodzi ludzie nabywają wiedzy o otaczających ich procesach ekonomicznych. Wpływ na to mają zarówno czynniki zewnętrzne (zdarzenia i zjawiska ekonomiczne zachodzące w danym państwie i na świecie), jak i czynniki wewnętrzne: proces socjalizacji w rodzinie, obserwacja najbliższego otoczenia, podejmowanie codziennych decyzji ekonomicznych. W ten sposób kształtują się postawy, wartości i wiedza pokolenia, które w przyszłości będzie budowało gospodarkę.
Problemy te były przedmiotem wieloaspektowych analiz i rozważań na konferencji „Praca – Konsumpcja – Przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia państw Grupy Wyszehradzkiej”, która odbyła się w 2015 roku w Katowicach. Pokłosiem tamtego spotkania jest niniejsza monografia. Referaty dotyczyły nie tylko problematyki Grupy Wyszehradzkiej, ale całokształtu zagadnień związanych ze świadomością ekonomiczną młodego pokolenia. Monografia została podzielona na trzy części: Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia państw Grupy Wyszehradzkiej; Praca i przedsiębiorczość młodego pokolenia; Miejsce konsumpcji w życiu młodego pokolenia.

Spis treści

 

Wprowadzenie (Urszula Swadźba, Monika Żak, Rafał Cekiera) 9

 

Część I: Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia państw Grupy Wyszehradzkiej

Danuta Walczak-Duraj: Kształtowanie wiedzy ekonomicznej i postaw przedsiębiorczych młodzieży – podstawowe problemy / 21

Stanisław Swadźba: The economies of the Visegrad countries. A comparative analysis / 37

Monika Szudy: State vs. market in the economies of Visegrad countries. A comparative analysis / 51

Monika Štrbová, Viera Zozul’aková: Value system and material situation of Slovak university students / 65

Anna Dunay, Sergey Vinogradov, Csaba Bálint Illés: Entrepreneurial attitudes of university students. The Hungarian case study / 81

Urszula Swadźba: Work as a value in the minds of the young generation of Poles / 101

Rafał Cekiera: National and international mobility from the Polish students’ career perspectives / 117

Monika Żak: I buy, therefore I am? The consumption behaviour of Polish students / 131

 

Część II: Praca i przedsiębiorczość młodego pokolenia

Artur Puchta, Joanna Wyleżałek: Znaczenie wykształcenia w czasach neoliberalizmu – absolwenci SGGW na rynku pracy / 147

Łukasz Kutyło, Barbara Ober-Domagalska: Wpływ przemian gospodarczych na akumulację kapitału normatywnego i jego użytkowanie. Rozważania nad stosunkiem Polaków i Ukraińców do pracy / 165

Aleksandra Czarnecka, Anna Słocińska: Postawy pokolenia Y wobec pracy na przykładzie studentów pierwszego roku kierunku Zarządzanie / 183

Rafał Muster: Młodzież kończąca szkoły ponadgimnazjalne wobec wymagań pracodawców

na współczesnym rynku pracy. Próba analizy socjologicznej / 203

Maja Skiba, Agnieszka Kwiatek: Znaczenie wiedzy w kontekście przyszłej pracy zawodowej młodego pokolenia / 221

Aleksandra Czarnecka, Anna Słocińska: Wpływ kształcenia akademickiego na postawy wobec pracy na przykładzie studentów pierwszego roku kierunku Zarządzanie / 235

Tomasz Herudziński: Orientacje absolwentów szkół wyższych wobec pracy – oczekiwania

i preferencje uczestników warszawskiego rynku pracy / 253

Ewa Giermanowska: Zabezpieczenie emerytalne z perspektywy młodego pokolenia Polaków / 265

Elżbieta Robak: Elastyczny pracownik – uwarunkowania łączenia pracy z życiem osobistym / 281

Piotr Czakon: Światowy kryzys finansowy – naukowe rozumienie i rekonstrukcja głównych płaszczyzn analizy zjawiska / 295

 

Część III: Miejsce konsumpcji w życiu młodego pokolenia

Felicjan Bylok: Kompetencje konsumenckie pokolenia Y w Polsce /  311

Marcin Gacek: Wyborca jako konsument komunikacji politycznej. Analiza socjologiczna / 325

Anna Karczewska: Stereotypy ról społecznych kobiet w prasie kobiecej a ich zachowania

konsumpcyjne / 337

Sebastian Skolik: Instytucjonalizacja ruchu wolnej kultury na przykładzie projektów Wikimedia w przestrzeni Europy Środkowo-Wschodniej / 347

Paweł Kocoń: Rola utajnienia, tajemnicy i tajności w funkcjonowaniu instytucji publicznych

działających na rzecz bezpieczeństwa / 369

 

Streszczenie / 381

Summary / 383