Helion


Szczegóły ebooka

 
Europa XX-XXI wieku. Społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów

Europa XX-XXI wieku. Społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów


Publikacja adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, w skład którego wchodzą zarówno badacze historii najnowszej, osoby zajmujące się problemami polityki i ekonomii, jak i czytelnicy spoza sensu-stricto obszaru wskazanych nauk, a którzy kwestię kryzysów zgłębiają z przyczyn hobbystycznych. Treść pracy obejmuje zagadnienia genezy, przebiegu i skutków największych kryzysów nękających świat w XX i XXI wieku.

Spis treści

Wstęp / 7

 

Urszula Zagóra‑Jonszta – Przyczyny, przebieg i skutki wielkiego kryzysu gospodarczego / 11

Dagmara Bartnicka – Polska emigracja zarobkowa do Francji w latach 1900–1939. Dlaczego Polska chętnie pozbywała się swoich obywateli? / 23

Marek Białokur – Bezpośrednie następstwa kryzysu społeczno‑politycznego wywołanego zabójstwem prezydenta Gabriela Narutowicza w grudniu 1922 roku / 41

Arkadiusz Rzepkowski – Wpływ wielkiego kryzysu gospodarczego z lat 1929–1935 na stan zaludnienia i strukturę zawodową populacji II RP / 59

Mariusz Trąba – Kościół katolicki w Polsce wobec kryzysu społeczno‑ekonomicznego przełomu lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku (wybrane zagadnienia) / 69

Joanna Karabin – Społeczne skutki wielkiego kryzysu gospodarczego na Górnym Śląsku w świetle „Gościa Niedzielnego” / 97

Lech Krzyżanowski – Kryzys a sąd. Sytuacja ekonomiczna polskiego wymiaru sprawiedliwości w optyce międzywojennej prasy sędziowskiej / 111

Krystyna Sitarz – Wielki kryzys gospodarczy i jego wpływ na politykę penitencjarną w województwie śląskim / 127

Marcela Gruszczyk – Idea jedności słowiańskiej w aspekcie kryzysu jugosłowiańskiego na przykładzie zmian w funkcjonowaniu Komitetu Słowiańskiego w Polsce / 137

Kazimierz Miroszewski – Kryzysy w Polsce Ludowej a samorząd terytorialny / 151

Rafał Łatka – „Współdziałanie” z Kościołem jako metoda walki z kryzysem legitymizacji społecznej władz PRL w latach 80‑tych XX wieku i ocena jej efektów / 171

Zygmunt Woźniczka – Kryzysy w PRL w ocenie powojennej emigracji (zarys problemu) / 191

Dariusz Matelski – Kryzys zaufania w negocjacjach rewindykacyjnych III RP z sąsiadami odnośnie do utraconego dziedzictwa kultury w XX wieku w świetle prawa międzynarodowego / 215

Jarosław Tomasiewicz – Radykalizmy polityczne w Europie w okresie kryzysu gospodarczego (2007–2012) / 253

Zbigniew Klimiuk – Kryzys finansów publicznych w Polsce w okresie transformacji. Doświadczenia okresu 1991–2002 / 279

Stanisław Swadźba – Przyczyny i skutki kryzysu pierwszej dekady XXI wieku / 299

Marta Tomeczek, Artur Tomeczek – Instrumenty polityki gospodarczej w okresie kryzysu: studium teoretyczno‑empiryczne / 309

Waldemar Gajda – Społeczno‑ekonomiczne skutki kryzysu gospodarczego w latach 2008–2012 / 339

Jarosław Tomasiewicz – „Partyzanci przyjemności”. Insurekcjonizm: anarchizm wobec kryzysu czy kryzys anarchizmu? / 355

Marian Mitręga – Jakie państwo opiekuńcze? / 379

Natalia Stępień‑Lampa – Problemy społeczne poindustrialnych miast Górnego Śląska na przykładzie Siemianowic Śląskich / 393

Łukasz Zweiffel – Holendrzy wobec kryzysów. Społeczne i polityczne konsekwencje kryzysów przełomu XX/XXI wieku w Holandii / 407

Rafał Riedel – Kryzys gospodarczy w Europie i jego konsekwencje w postaci innowacji prawno‑instytucjonalnych / 425

Oleksii Lionchuk – Wpływ zjawisk kryzysowych na Ukrainie w latach 1991–2004 na aktywizację społeczeństwa oraz społeczno‑polityczne życie kraju. Aspekt wewnętrzny i zewnętrzny / 437

Katarzyna Cymbranowicz – Sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej w okresie kryzysu i spowolnienia gospodarczego – stan i perspektywy rozwoju / 453

 

Zakończenie / 485

Wykaz źródeł i literatury / 489

Summary / 517

Zusammenfassung / 519

Резюме / 521