Helion


Szczegóły ebooka

"Studia Etnologiczne i Antropologiczne" 2014. T. 14: Globalizacja jako wyzwanie dla zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej

"Studia Etnologiczne i Antropologiczne" 2014. T. 14: Globalizacja jako wyzwanie dla zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej


Wiedza o procesie globalizacji, jego kierunkach i skutkach jest niespójna, rozproszona, a sam termin globalizacja różnie rozumiany i interpretowany. Nie jest zatem łatwo połączyć ze sobą globalizację oraz dziedzictwo kulturowe, jednak autorzy przyczynków zawartych w kolejnym tomie „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych” postanowili tę trudność pokonać. Globalizacja jest poważnym wyzwaniem dla dziedzictwa kulturowego. Jeden aspekt tego wyzwania to oczywiste zagrożenie w postaci najważniejszego mechanizmu globalizacji, czyli homogenizacji, powszechnej dążności do ujednolicenia i uproszczenia wszelkich treści, w tym treści z zakresu kultury. Drugi aspekt to szansa na wprowadzenie dziedzictwa kulturowego – narodowego i lokalnego – w globalny obieg wiedzy o świecie, a więc w obieg dający niepowtarzalną możliwość zaistnienia na skalę ogólnoświatową. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do etnologów, socjologów, kulturoznawców, ale także osób zajmujących cię na co dzień upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego. W pracy podjęta została m.in. tematyka wpływu globalizacji na tożsamość człowieka, przedstawiono rolę upowszechniania dziedzictwa kulturowego w globalnej rzeczywistości oraz ukazano przemiany jakie dotykają dziedzictwo kulturowe w dobie globalizacji.

Wstęp (Halina Rusek) 9

<b>DZIEDZICTWO KULTUROWE W PROCESIE PRZEMIAN — OD SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DO WSPÓLNOTY PONADNARODOWEJ</b>

Anna Kwaśniewska: Naukowe, polityczne i gospodarcze aspekty zainteresowania dziedzictwem kulturowym Kaszubów 15

Dorota Świtała-Trybek: Dziedzictwo kulinarne w kontekście europejskiego ruchu turystycznego 28

Ewa Tomaszewska: Polski, czeski i słowacki teatr lalek — przenikanie wpływów 44

Bartłomiej Sury: Znak Dziedzictwa Europejskiego jako narzędzie konstruowania dziedzictwa 58

<b>UPOWSZECHNIANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W GLOBALNEJ RZECZYWISTOŚCI</b>

Stanisław Węglarz: Zadania samorządu terytorialnego w zachowywaniu i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego. Doświadczenia powiatu nowosądeckiego 69

Marek Rembierz: O kulturowym dziedzictwie wypasania owiec i symbolice pasterskiej oraz o kunszcie kucharskim i dobrym smaku 82

Irena Kotowicz-Borowy: Edukacja kulturalna i regionalna instrumentem podtrzymującym tradycję i poczucie ukorzenienia w globalnej rzeczywistości 109

Karolina Buczkowska: Udany powrót etosu szlacheckiego na turystyczne szlaki Wielkopolski 118

Mikołaj Góralik: Promocja kulturowego dziedzictwa na przykładzie projektu Sci-fEAST: Filmowe science-fiction w Europie Środkowo-Wschodniej 131

<b>NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE</b>

Katarzyna Kraczoń: Rola współczesnych jarmarków miejskich w upowszechnianiu niematerialnego dziedzictwa kulturowego (na przykładzie Jarmarku Jagiellońskiego w Lublinie) 143

Małgorzata Kłych: Nowa muzyka góralska w dobie globalizacji — na przykładzie kapeli „Trebunie-Tutki” 154

Aleksandra Wojciechowska: Realia poznawania języków obcych przez licealistów w dobie zjednoczonej Europy 162

Paweł Rutkiewicz: Globalizacja a wartościowanie — na przykładzie Literackiej Nagrody „Angelus” 173

<b>GLOBALIZACJA — PRZESTRZEŃ — MIASTO</b>

Jolana Darulová: Kultúrne dedičstvo v kontexte zaniknutého baníctva v meste Banská Štiavnica 187

Katarína Koštialová: Kultúrne dedičstvo a globalne / lokalne prejavy v súčasnom malom meste 197

Grzegorz Odoj: Postindustrialne dziedzictwo kultury materialnej w procesie rewitalizacji (na przykładzie górnośląskich osiedli patronackich) 210

<b>TOŻSAMOŚĆ W DOBIE GLOBALIZACJI</b>

Liliana Węgrzyn-Odzioba: Kształtowanie się tożsamości wielopoziomowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku — zagadnienia teoretyczne 225

Halina Szymańska: Globalizacja a zagubione poczucie tożsamości i dziedzictwo kulturowe 240
Radosław Sagan: Tożsamość śląska i jej przemiany pod wpływem globalizacji 253