Helion


Szczegóły ebooka

Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku

Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku


„Kodeks postępowania administracyjnego stanowi swoisty „drogowskaz” dla działań administracji podejmowanych wobec obywateli i jednocześnie jest gwarantem praw jednostki w sferze prawa administracyjnego. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, wynikająca z ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, ma na celu przyspieszenie postępowania administracyjnego oraz jego uproszczenie, a także uporządkowanie sposobu oraz zasad nakładania kar administracyjnych. Niniejsza publikacja odnosi się do założeń nowelizacji, przedstawiając zmiany przepisów, które w jej wyniku nastąpiły. Monografia składa się z czterech części. Autorzy pierwszej z nich skoncentrowali się na zagadnieniach związanych z zasadami procedury administracyjnej, które do tej pory nie zostały expressis verbis wyrażone w przepisach, niemniej były w praktyce stosowane przez organy administracji publicznej.

W części drugiej zaprezentowano wybrane nowe instytucje procesowe regulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego, takie jak: ponaglenie, mediacja, posiedzenie w trybie współdziałania, milczące załatwienie sprawy czy postępowanie uproszczone.

Część trzecia dotyczy zmian w zakresie postępowania odwoławczego. Odniesiono się w niej do: zasady dwuinstancyjności, postępowania dowodowego prowadzonego przez organ drugoinstancyjny, decyzji kasacyjnej oraz omówiono nowe instytucje, tj. instytucję zrzeczenia się prawa do odwołania oraz sprzeciw od decyzji kasacyjnej.

Czwarta część publikacji traktuje o karach administracyjnych oraz europejskiej współpracy administracyjnej. Należy zauważyć, że mimo tak dużego zakresu nowelizacji procedury administracyjnej regulowanej w Kodeksie postępowania administracyjnego, nie jest ona kompleksowa, czego wyrazem są dalsze prace nad tym aktem normatywnym, wynikające z Druku nr 1499 Sejmu VIII kadencji w zakresie umorzenia zawieszonego postępowania administracyjnego (dodanie w art. 105 § 3 k.p.a.).

Niniejsza monografia stanowi próbę przedstawienia problematyki wybranych instytucji procesowych w znowelizowanym Kodeksie postępowania administracyjnego. Poglądy i tezy prezentowane w pracy wyrażają stanowisko poszczególnych autorów.” (Przedmowa)

Spis treści

 

Wykaz skrótów / 9

Przedmowa / 13

 

Wprowadzenie

Anna Gronkiewicz: Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego – uwagi wprowadzające /17

 

Zasady postępowania administracyjnego

Sandra Sekuła‑Barańska: Rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści normy prawnej na korzyść

strony / 33

Tomasz Kosicki: Zasada in dubio pro libertate w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania

Administracyjnego / 49

Jakub Bryła, Paweł Szala: Zasada równego traktowania w postępowaniu administracyjnym / 61

Magdalena Strożek‑Kucharska, Klaudia Grochol: Ugoda administracyjna w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 roku / 75

Alicja Drozd, Szymon Kittner: Zasada bezstronności w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego / 97

Jerzy Oppeln‑Bronikowski: Sytuacja prawna jednostki w kontekście proponowanych zmian zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 7a oraz art. 81a k.p.a. / 113

Ewa Śladkowska: Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.) / 127

 

Nowe instytucje procesowe w Kodeksie postępowania administracyjnego

Bartosz Gliwiński: Ponaglenie w systemie administracyjnoprawnych środków zaskarżenia / 147

Katarzyna Surmiak: Mediacja jako nowa instytucja w procedurze administracyjnej / 163

Agnieszka Kocot‑Łaszczyca, Grzegorz Łaszczyca: Dopuszczalność mediacji w ogólnym postępowaniu administracyjnym / 179

Tomasz Diduch, Paweł Milion: Usprawnienie współdziałania organów na przykładzie instytucji posiedzenia w trybie współdziałania z art. 106a k.p.a. / 193

Szymon Łajszczak: Posiedzenie w trybie współdziałania – uwagi krytyczne na tle prawnoporównawczym / 213

Anna Gronkiewicz: Milczące załatwienie sprawy jako nowa instytucja postępowania administracyjnego / 223

Paulina Zadykowicz: Instytucja administracyjnego postępowania uproszczonego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego / 243

Maciej Pleban: Prognozowane praktyczne aspekty administracyjnego postępowania uproszczonego / 257

 

Zmiany w procedurze odwoławczej w postępowaniu administracyjnym

Emilia Biel, Tomasz Mizioch: Dwuinstancyjność postępowania administracyjnego w świetle ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw / 271

Agnieszka Ciesielska: Wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy / 287

Piotr Boczkowski: Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej / 299

Agnieszka Ziółkowska: Decyzja kasacyjna powodująca przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji (art. 138 § 2 k.p.a. i art. 138 § 2a k.p.a.) w nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku / 313

Sylwia Łazuk: Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej / 333

 

Kary administracyjne i europejska współpraca

Mateusz Strączek: Kary administracyjne – analiza prawnoporównawcza stanu prawnego sprzed i po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 roku / 345

Lucyna Staniszewska: Dostosowanie administracyjnych kar pieniężnych do wymogów demokratycznego państwa prawnego / 361

Dawid Gregorczyk: Administracyjne kary pieniężne w nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego / 377

Dominik Styczyński: Tryb europejskiej współpracy administracyjnej jako nowa instytucja prawna w znowelizowanym Kodeksie postępowania administracyjnego / 391

 

Zakończenie / 405

Bibliografia / 407

Noty o Autorach / 435