Helion


Szczegóły ebooka

"Chowanna" 2017. T. 1 (48): Niebezpieczna humanistyka - wywrotny wymiar pedagogiki i edukacji

"Chowanna" 2017. T. 1 (48): Niebezpieczna humanistyka - wywrotny wymiar pedagogiki i edukacji


Część monograficzna tomu 1/2017 „Chowanny” pod redakcją Krzysztofa Maliszewskiego zatytułowana Niebezpieczna humanistyka – wywrotny wymiar pedagogiki i edukacji to projekt pomyślany jako namysł nad optyką humanistyczną w pedagogice i jako próba wygenerowania w przestrzeni publicznej ważkich głosów o wywrotowym charakterze humanistyki w sytuacji, gdy ona sama zdaje się współcześnie nader wywrotna. Sugerowany w tytule subwersywny potencjał humanistyki poujmowany jest dwojako.

Po pierwsze, chodzi o niebezpieczeństwo stwarzane przez nauki humanistyczne i edukację humanistyczną dla – używając terminu Charlesa Taylora – imaginariów społecznych; rewitalizacja humanistyki grozi wywróceniem samooczywistości wielu praktyk współczesnych. Warto więc przemyśleć rebelię wpisaną w humanistykę, rozważać tezę Hansa-Georga Gadamera, że o naukowości humanistyki decyduje bardziej tradycja kształcenia niż nowoczesna metodyczność, ponownie (a dla wielu po raz pierwszy) zastanawiać się nad przełomem antypozytywistycznym oraz kontekstem relacji między naukami humanistycznymi i naukami społecznymi; wreszcie istotnie pomyśleć hermeneutykę, nie tyle jako jednego z narzędzi, jakie mamy do wyboru, ale jako źródła humanistyki (w tym pedagogiki).

Po drugie chodzi o niebezpieczeństwo, jakie humanistyka stanowi dla egzystencji, mogąc ją nagle (lub z wolna) wywrócić, podcinając dotychczasową pozycję jednostki, niekiedy jedną myślą, słowem, dźwiękiem, obrazem, dotknięciem… Tu ważnym staje się badanie biograficznej perspektywy uchwytywania komplikacji życia, rolą literatury i sztuki w poszerzaniu egzystencji czy dostrzeganie psychoanalitycznego potencjału humanistyki.

Część tekstów rozporoszonych tomu 1/2017 tematycznie odnosi się m.in. do statusu nauk społecznych, kontekstów pedagogiki zdrowia, zagadnienia wypalenia zawodowego, poziomu stresu wśród nauczycieli, kompetencji społecznych.

Spis treści

 

Od Redakcji / 9

 

Część monograficzna: Niebezpieczna humanistyka – wywrotny wymiar pedagogiki i edukacji (pod redakcją Krzysztofa Maliszewskiego)

 

Niebezpieczna humanistyka – wywrotny wymiar pedagogiki i edukacji. Wprowadzenie (Krzysztof Maliszewski) / 15

Lech Witkowski: Jak uprawiać humanistykę? W stronę polityki wrażliwości / 23

Leszek Koczanowicz: Po co humanistyka? Edukacja w czasach kryzysu / 43

Tomasz Szkudlarek: Polityczność, tożsamość i humanistyczna produkcja znaczeń / 57

Rafał Godoń: Kształcenie i doświadczenie obcości. Inspiracje hermeneutyczne / 71

Ewa Bielska: Humanistyka zaangażowana, humanistyka wyalienowana – potencjał polityczny uniwersytetu, humanistyki, nauk społecznych / 83

Katarzyna Krasoń: Przestrzeń bricolage’u interpretacyjnego w koincydencji sztuki i pedagogiki / 95

Małgorzata Przanowska: Zamysł humanistyczny – zmysł pedagogiczny. Potencjał twórczy naśladowania wzorów a zmysłowość pedagogiki humanistycznej / 109

Irena Przybylska: Miękkość i zdziczenie – zwrot emocjonalny w nauce i kulturze / 125

Monika Sulik: Miłość w obliczu trudności – andragogiczno‑edukacyjne implikacje w biograficznych relacjach partnerskich / 143

Agnieszka Majewska‑Kafarowska: Wywrotka humanistyki – narracja o (nie)bezpieczeństwie humanistyki i jej nieodzowności w pedagogice (próba odniesienia do wizji humanistyki w ujęciu Michała Pawła Markowskiego) / 159

Krzysztof Maliszewski: Humanistyczny rdzeń pedagogiki. Czytając Politykę wrażliwości Michała Pawła Markowskiego / 177

 

Studia i rozprawy

Andrzej Radziewicz‑Winnicki: Żywiołowość niepokojącej nowoczesności a dylematy reprezentantów nauk społecznych / 199

Marta Perkowska, Maciej Oksztulski, Maciej Perkowski, Konrad Wnorowski: Prawo do nauki osób z autyzmem w polskim szkolnictwie wyższym – założenia i doświadczenia praktyczne na

przykładzie projektu NOAUTism / 219

Katarzyna Kowalczewska‑Grabowska, Katarzyna Borzucka‑Sitkiewicz: Opinie absolwentów na temat programu studiów w zakresie pedagogiki zdrowia w kontekście ich doświadczeń zawodowych / 245

Renata Czernecki: Problematyka wypalenia zawodowego osób aktywnych zawodowo w kontekście nabywania przez młodzież kompetencji psychospołecznych / 259

Ewa Humeniuk, Olga Dąbska, Katarzyna Pawlikowska‑Łagód, Beata Bytof: Poziom stresu zawodowego wśród nauczycieli / 279

Agnieszka Rumianowska: Rozwijanie kompetencji społecznych. Pomiędzy efektywnością a moralnością / 305

Joanna Szefer: Bunt wobec braku i nadzieja na rewolucję. Idea rezydualności w projektowaniu nowej jakości rozwojowej specjalizacji w pedagogice istotnej egzystencjalnie (wokół książki Julity Orzelskiej W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie) / 325

 

Recenzje, komunikaty, polemiki

Uczniowie Tulpa, czyli na marginesach Niebezpiecznej humanistyki (Łukasz Michalski) / 349

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Transgresja jako zjawisko w kulturze – szansa czy zagrożenie? (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, 18 listopada 2016 roku) (Joanna Michalak-Dawidziuk) / 357

Sprawozdanie z VII Konferencji Pedagogiki Dialogu: Emancypacyjnokrytyczny potencjał dialogu (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, 9 grudnia 2016 roku) (Izabella Kust) / 365