Helion


Szczegóły ebooka

Droga do pracy. Proaktywne radzenie sobie a poszukiwanie zatrudnienia i adaptacja do nowego miejsca pracy

Droga do pracy. Proaktywne radzenie sobie a poszukiwanie zatrudnienia i adaptacja do nowego miejsca pracy

Większa skuteczność działań zorientowanych na znalezienie pracy prowadzi do ponownego zatrudnienia. Jednak miarą sukcesu w tym zakresie nie powinno być jedynie podpisanie umowy o pracę ale przede wszystkim dłuższe utrzymanie przyjętej posady. Dlatego też proces adaptacji nowych pracowników do miejsca zatrudnienia staje się niezwykle ważny. Adaptacja do nowego miejsca pracy może być szczególnie trudna dla osób podejmujących pracę po okresie bezrobocia. Brak pracy bowiem najczęściej powoduje negatywne zmiany w psychofizycznym i społecznym funkcjonowaniu człowieka. W podjętych badaniach uwaga koncentruje się w szczególności na zrozumieniu procesu radzenia sobie w trakcie procesu reintegracji zawodowej przez osoby powtórnie zatrudnione (posiadające status osoby bezrobotnej przed podjęciem obecnej pracy). Pojawia się tu pytanie, jaki rodzaj aktywności zaradczej będzie najbardziej skuteczny w procesie szukania ponownego zatrudnienia (reemployment) oraz adaptacji do nowego miejsca pracy. W niniejszej monografii analizie empirycznej poddana została zaproponowana odpowiedź: proaktywne radzenie sobie. Ujęcie proaktywności w ramy kontekstualne oznacza, że osoby, które nie przejawiają orientacji proaktywnej w radzeniu sobie z trudnościami mogą wypracować zdolność do proaktywnego radzenia sobie poprzez odpowiedni trening. W przeprowadzonym badaniu użyta została autorska interwencja dotycząca wzmacniania proaktywnego radzenia sobie.

Spis treści

 

Wstęp / 9

 

CZĘŚĆ I PROAKTYWNE RADZENIE SOBIE A SZUKANIE ZATRUDNIENIA I ADAPTACJA DO NOWEGO MIEJSCA PRACY

Bezrobocie – istotny problem społeczny / 19

Od bezrobocia do zatrudnienia / 23

Aspekty ponownego zatrudnienia / 26

 

Teoria proaktywnego radzenia sobie z sytuacją trudną / 31

Proaktywność vs proaktywne radzenie sobie / 32

Osobowość proaktywna a osobista inicjatywa / 33

Zachowania proaktywne / 36

Proaktywne radzenie sobie w sytuacji szukania pracy i adaptacji do nowego miejsca zatrudnienia – ramy konceptualne / 42

Proaktywne radzenie sobie na tle koncepcji radzenia sobie ze stresem / 46

Wymiary radzenia sobie ze stresem / 50

Proaktywne radzenie sobie / 53

Predyktory podejmowania zachowań proaktywnych / 58

Przekonanie o własnej skuteczności / 60

Wsparcie społeczne / 63

 

Proaktywne radzenie sobie w okresie braku pracy i ponownego zatrudnienia – przyczyny i skutki / 67

Zachowania ukierunkowane na znalezienie pracy / 69

Spełnione vs niespełnione oczekiwania / 73

Adaptacja do nowego miejsca pracy / 74

Efekty działań adaptacyjnych / 79

Satysfakcja z pracy / 80

Klaryfikacja roli / 82

CZĘŚĆ II PROAKTYWNE RADZENIE SOBIE W OKRESIE SZUKANIA ZATRUDNIENIA I ADAPTACJI DO NOWEGO MIEJSCA PRACY – WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH

Proaktywne radzenie sobie a zachowania ukierunkowane na poszukiwanie pracy / 89

Metoda badawcza / 95

Procedura i organizacja badania / 95

Osoby badane / 95

Operacjonalizacja zmiennych / 96

Strategia statystycznej analizy danych / 99

Wyniki / 99

Predyktory proaktywnego radzenia sobie / 102

Proaktywne radzenie sobie a aktywne poszukiwanie pracy / 104

Bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie proaktywnego radzenia sobie na poszukiwanie pracy / 105

Intencja poszukiwania pracy i stres / 107

Efekt moderujący czasu pozostawania bez pracy /   108

Podsumowanie wyników badania / 110

 

Proaktywne radzenie sobie a adaptacja do nowego miejsca pracy w sytuacji ponownego zatrudnienia /113

Metoda badawcza / 122

Procedura i organizacja badania / 122

Interwencja Bądź PRO / 124

Osoby badane / 127

Operacjonalizacja zmiennych / 127

Strategia statystycznej analizy danych / 131

Wyniki / 133

Predyktory proaktywnego radzenia sobie /   136

Podnoszenie poziomu proaktywnego radzenia sobie – rola treningu / 139

Proaktywne radzenie sobie a wyniki adaptacji do pracy / 141

Efekt pośredniczący proaktywnego radzenia sobie w osiąganiu wyników adaptacyjnych / 149

Podsumowanie wyników badania /   152

Podsumowanie wyników i dyskusja /   156

Podsumowanie wyników badań / 157

Proaktywne radzenie sobie a zachowania ukierunkowane na poszukiwanie pracy – podsumowanie i wnioski z badania / 157

Ponowne zatrudnienie a proaktywne radzenie sobie w nowym miejscu pracy – podsumowanie i wnioski z badania / 163

Dyskusja wyników / 171

Ograniczenia i perspektywy badawcze / 174

Implikacje praktyczne / 175

ANEKSY

Aneks 1 / 181

Aneks 2 /   187

Bibliografia / 221

Wykaz tabel i rysunków / 239

Summary / 243

Zusammenfassung / 249

  • Tytuł: Droga do pracy. Proaktywne radzenie sobie a poszukiwanie zatrudnienia i adaptacja do nowego miejsca pracy
  • Autor: Katarzyna Ślebarska
  • ISBN Ebooka: 978-83-226-3191-1, 9788322631911
  • Data wydania ebooka: 2018-03-06
  • Identyfikator pozycji: e_0r7u
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego