Helion


Szczegóły ebooka

Jezus Chrystus Jedyny Pośrednik. Rzecz o odkupieniu i zbawieniu. Tom 2

Jezus Chrystus Jedyny Pośrednik. Rzecz o odkupieniu i zbawieniu. Tom 2


Drugi tom książki Jezus Chrystus Jedyny Pośrednik, autorstwa ojca Bernarda Sesboüé SJ. Jako kontynuacja tomu pierwszego, złożonego z dwóch części, poświęconych kolejno definicji problematyki ogólnej i zarysowi historii doktryn, trzecia i ostatnia część proponuje prezentację pewnej syntezy teologicznej, wypracowanej bardzo konsekwentnie na podstawie wcześniej rozwijanych badań i refleksji.

 • Okładka
  • SŁOWO WSTĘPNE
  • WPROWADZENIE
 • Część trzecia OPOWIADANIA O ZBAWIENIU
  • TEOLOGIA ZBAWIENIA A NARRACYJNOŚĆ (REFLEKSJE METODOLOGICZNE)
   • 1. TEOLOGICZNA DONIOSŁOŚĆ OPOWIADANIA
    • Zbawienie a historia zbawienia
    • Historia zbawienia a opowiadanie
    • Mała antropologia opowiadania
    • Opowiadanie fundacyjne społeczeństwa
    • Zbawienie spotkanie dwóch opowiadań
    • Pamięć, opowiadanie i pamiątka
    • Pamięć i antycypacja
    • Opowiadanie dramatyczne
    • Opowiadanie i miłosna historia
   • II. STRUKTURA OPOWIADANIA
    • Opowiadanie a racja teologiczna
    • Od opowiadania do pojęć
    • Struktura doktrynalna wpisana w splot opowiadań
    • Trzy główne etapy zbawienia
    • Opowiadanie totalne: koniec i początek
    • Porządek wykładu
  • OPOWIADANIA O PRZYSPOSOBIENIU I O PROROCTWACH (ZBAWIENIE W STARYM TESTAMENCIE)
   • Czas podwójnego przysposobienia
   • Czas proroctw
   • Wielkie figury zbawienia
   • I. OPOWIADANIE O ABRAHAMIE
    • Powołanie i wiara Abrahama
    • Obietnica i Przymierze
    • Wstawiennictwo Abrahama (Rdz 18,1633)
    • Ofiara Izaaka figura krzyża (Rdz 22)
    • Abraham ujrzał mój dzień
    • Józef figura Jezusa
   • II. OPOWIADANIE O MOJŻESZU, POŚREDNIKU PRZYMIERZA
    • Mojżesz ocalony z wód: pośrednik-narodzony
    • Powołanie Mojżesza: gorejący krzew (Wj 3)
    • Wyzwolenie z Egiptu: wielka przypowieść o zbawieniu
    • Świętowanie Paschy: krew baranka (Wj 12)
    • Pierworodni przeciw pierworodnym
    • Przejście przez Morze Czerwone i wyzwalające zwycięstwo
    • Chrzest ludu w Mojżeszu
    • Bóg karmi swój lud na pustyni
    • Zawarcie Przymierza na Synaju
    • Dar i pedagogia Prawa
    • Natychmiastowe zerwanie Przymierza
    • Struktura Przymierza, struktura zbawienia
    • Wąż miedziany (Lb 21,49)
    • Jezus nowy Mojżesz
    • Jozue figura Jezusa
   • III. OPOWIADANIE O KRÓLACH
    • Czas Sędziów
    • Izrael domaga się króla
    • Dawid król mesjański
    • Dawid wybawiciel: zwycięstwo nad Goliatem
    • Dom Dawida
    • Oczekiwanie na Mesjasza
    • Grzech i skrucha Dawida (2 Sm 1112)
    • Dawid figura Chrystusa
    • Opowiadanie o królach do czasu przesiedlenia
   • IV. OPOWIADANIE O PROROKACH
    • Profetyzm w Izraelu
    • Od napiętnowania grzechu do uwiedzenia miłością: Ozeasz
    • Miłość oblubieńcza: od Jeremiasza do Pieśni nad pieśniami
    • Prorok mesjańskiego króla: Izajasz, Księga Emmanuela (Iz 611)
    • Jeremiasz cierpiący sprawiedliwy
    • Po wygnaniu: księga pocieszenia Izraela (Iz 4055)
    • Pieśni o Słudze Pańskim
    • Zapowiedź Nowego Przymierza: Jeremiasz (Jr 31,31)
    • Ezechiel: wieczne Przymierze i zmartwychwstanie ludu (Ez 16,60)
   • PODSUMOWANIE: OD OPOWIADAŃ DO KATEGORII
    • Pierwsze słowo: wybranie
    • Główna kategoria: przymierze
    • Przymierze a Prawo
    • Przymierze i zerwanie Przymierza: dialektyka daru i przebaczenia (nad-daru)
    • Łaska i wolność: zbawienie przez wiarę
    • Śmierć i zmartwychwstanie
    • Figury pośrednictwa
    • Obraz Boga: logika miłości
  • OPOWIADANIA O JEZUSIE (ZBAWIENIE W NOWYM TESTAMENCIE)
   • I. OPOWIADANIA O POSŁUDZE JEZUSA
    • Świadectwo Sługi: chrzest
    • Podwójna walka Jezusa ze złem: kuszenia
    • Konanie: ostatnie kuszenie Jezusa
    • Pokusy mowy
    • Podwójna walka Jezusa ze złem: konfrontacja z planem śmierci
    • Śmiertelny ciężar kłamstwa
    • Ewangelia odpuszczenia grzechów
    • Jezus Sługa zbawienia
    • Cała Ewangelia w każdej Ewangelii
    • Uzdrowienie znakiem przebaczenia (Łk 5,1726)
    • Miłosierny Samarytanin (Łk 10,2337)
    • Zbawienie zstąpiło do Zacheusza (Łk 19,110)
    • Od ludu wybranego do narodów
   • II. OPOWIADANIA O MĘCE
    • Układ narracji
    • Kerygmat, opowiadanie i doktryna
    • Opowiadanie a sakrament zbawienia
    • Opowiadanie w czterech opowiadaniach
   • 1. Jezus świadek (Mateusz i Marek)
    • Ostatnia wieczerza
    • Przeciwności na drodze sprawiedliwego: opuszczenie przez przyjaciół
    • Przeciwności na drodze sprawiedliwego: proces żydowski
    • Przeciwności na drodze sprawiedliwego: proces rzymski
    • Śmierć na krzyżu w milczeniu Boga
    • Mrok i światłość: milczenie i objawienie Boga
    • Płodność męczeństwa: zwycięstwo słabości nad siłą
   • 2. Nawrócenie świadków (Łukasz)
    • Eucharystia: Ciało wydane
    • Od pojmania do krzyża
    • Ostatnie słowa Jezusa
    • Sens śmierci Jezusa
   • 3. Chwalebna ikona Ukrzyżowanego (Jan)
    • Umycie nóg
    • Mowa o zbawieniu (J 1317)
    • Oto człowiek, oto wasz król
    • Niewiasto, oto syn Twój
    • Wypełnienie Pisma
    • Będą patrzeć na Tego, którego przebili
    • Objawienie i kontemplacja
   • 4. Podsumowanie: symbol krzyża
   • III. OPOWIADANIA O ZMARTWYCHWSTAŁYM
    • Natura opowiadania
    • Orędzie zmartwychwstania
    • Pusty grób: zwycięstwo nad śmiercią
    • Opowiadania o chrystofaniach: od nawrócenia do głoszenia
    • Opowiadania o chrystofaniach: Jezus Zbawiciel symbolem człowieka zbawionego
    • Uczniowie z Emaus: zmartwychwstanie serc
    • Dar Ducha i zbawienie trynitarne
    • Zbawienie to zmartwychwstanie i życie
   • IV.OPOWIADANIA O DZIECIŃSTWIE JEZUSA
   • 1. Opowiadania o dzieciństwie według Mateusza
    • Zapowiedź dana Józefowi (Mt 1,1825)
    • Zbawienie pogan: mędrcy (Mt 2,112)
   • 2. Opowiadania o dzieciństwie według Łukasza
    • Zwiastowanie Maryi (Łk 1,2638)
    • Udzielanie się zbawienia: nawiedzenie (Łk 1,3956)
    • Pierwszy kerygmat zbawienia: narodzenie (Łk 2,121)
    • Być w tym, co należy do mego Ojca (Łk 2,2252)
    • Całe zbawienie wyobrażone u swego zarania
   • Podsumowanie: od opowiadań do kategorii
   • 1. Przesunięcie klasycznych kategorii
    • Panowanie kategorii zstępujących
    • Przyczynowość zstępująca
    • Przegląd krytyczny kategorii wstępujących
    • Konflikt między obrazami Boga
    • Ofiara Chrystusa: ofiara świadka
   • 2. Propozycja nowych kategorii
    • Paradygmat objawienia i udzielania
    • Objawienie, udzielanie i wolność
    • Przymierze i pośrednictwo
    • Pośrednictwo sakramentalne i przyczynowość sakramentalna
    • Pryzmat przyczynowości sakramentalnej
    • Przyczynowość widzialna i niewidzialna: dar Ducha
    • Przyczyna celowa i przyczynowość powszechna
    • Jezus zbawienie w skrócie
  • OPOWIADANIA O KOŚCIELE
   • Trudność o charakterze ekumenicznym
   • I. OPOWIADANIA O WYDARZENIU FUNDACYJNYM
    • Od Jezusa do daru Ducha
    • Opowiadanie Piotra (Dz 2,1436)
    • Opowiadanie o wspólnocie
    • Opowiadanie Pawła
    • Opowiadanie o szerzeniu się Ewangelii: od Żydów do pogan
   • II. GŁOSZENIE SŁOWA, CZYLI ŻYWA PAMIĘĆ o ZBAWIENIU
    • Opowiadanie i pamięć
    • Opowiadanie w celebracji liturgicznej
    • Opowiadanie wezwanie do nawrócenia
    • Opowiadanie przeznaczone dla tych z zewnątrz: misja
   • III. SAKRAMENT, CZYLI OPOWIADANIE, KTÓRE STAJE SIĘ PAMIĄTKĄ
    • Od opowiadania do sakramentu
    • Aktualność wydarzenia z przeszłości
    • Sakramentalne upamiętnienie
    • Chrzest i pamiątka
    • Pamiątka w innych sakramentach
   • IV. OPOWIADANIE ZGROMADZONEGO LUDU
    • Opowiadanie o miłości
    • Opowiadanie o życiu wspólnym
    • Opowiadanie o przeciwnościach i o męczeństwie
    • Od opowiadania o grzechu do opowiadania o nawróceniu
   • V. OPOWIADANIE O ZBAWIENIU WOBEC WEZWANIA DO UNIWERSALNOŚCI
    • Utrzymany zamysł
    • Chrystus uniwersalny Zbawiciel
   • 1. Pierwszy etap: od stworzenia przez Słowo do wcielenia Słowa
    • Zbawienie usprawiedliwienie przez wiarę
    • Zbawienie przez łaskę Chrystusa
   • 2. Drugi etap: od wydarzenia paschalnego do daru Ducha
   • 3. Trzeci etap: powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów
    • Rola Kościoła w zbawieniu wszystkich
    • Chrześcijańskie opowiadanie o zbawieniu: totalitarny podbój?
   • Podsumowanie Od opowiadań do kategorii: Kościół jako sakrament
    • Kościół jako sakrament: podwójna analogia
    • Od opowiadania do sakramentu
    • Kościół sakramentem i symbolem
    • Kościół sakramentem udzielania
  • OPOWIADANIE TOTALNE: OD POCZĄTKU DO KOŃCA
   • Ku Alfie i Omedze czasów
   • I. OPOWIADANIA O STWORZENIU
    • Stworzenie w świetle Biblii i nauki
    • Dwie sekcje Księgi Rodzaju
    • Pierwsze opowiadanie o stworzeniu (Rdz 1)
    • Drugie opowiadanie o stworzeniu: mężczyzna i niewiasta (Rdz 2,524)
    • Efekty znaczeniowe opowiadań o stworzeniu
   • II. OPOWIADANIA O GRZECHU
    • Adam i Ewa (Rdz 3,123)
    • Efekty znaczeniowe opowiadania
    • Protoewangelia
    • Kain i Abel (Rdz 4,116)
    • Noe: od potopu do przymierza (Rdz 6,19,17)
    • Wieża Babel (Rdz 11,19)
    • Stworzenie i grzech: dwa założenia zbawienia
   • III. OPOWIADANIA O KOŃCU
    • Ostateczność i koniec, teraźniejszość i przyszłość
    • Koniec zapowiadany w teraźniejszości
    • Zbawienie jako dopełnienie stworzenia
    • Zmartwychwstanie Jezusa proroctwem powszechnego zmartwychwstania
    • Apokaliptyczne opowiadania o końcu
    • Mowy Jezusa o czasach ostatecznych (Mt 24,436)
    • Sędzia żywych i umarłych
    • Paruzja Chrystusa i powszechne zmartwychwstanie
    • Nowe niebiosa i nowa ziemia
    • Efekty znaczeniowe tych opowiadań
    • 1. Od rzeczy ostatecznych do wiecznych
    • 2. Od nadziei do czuwania
    • 3. Od obrazu rozdzielenia do realności wyboru
   • PODSUMOWANIE: OD OPOWIADAŃ DO KATEGORII
    • Stworzenie, kenoza i wcielenie
    • Od kenozy stwórczej do kenozy trynitarnej
    • Pasja Boga dla człowieka i człowieka dla Boga
    • Alfa i Omega: od pośrednictwa do zjednoczenia
    • Koniec i początek immanentne wobec teraźniejszości
 • PODSUMOWANIE OGÓLNE
 • INDEKS MIEJSC BIBLIJNYCH
 • INDEKS AUTORÓW STAROŻYTNYCH I ŚREDNIOWIECZNYCH
 • INDEKS AUTORÓW NOWOŻYTNYCH

 • Tytuły: Jezus Chrystus Jedyny Pośrednik. Rzecz o odkupieniu i zbawieniu. Tom 2
 • Autor: Bernard Sesboue SJ
 • ISBN Ebooka: 9788379060634, 9788379060634
 • Data wydania: 2018-05-18
 • Identyfikator pozycji: e_0v8v
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze