Helion


Szczegóły ebooka

Jezus Chrystus Jedyny Pośrednik. Rzecz o odkupieniu i zbawieniu. Tom 1

Jezus Chrystus Jedyny Pośrednik. Rzecz o odkupieniu i zbawieniu. Tom 1


Dla człowieka kwestia zbawienia jest pytaniem o ostateczne powodzenie jego życia. Praca francuskiego jezuity Bernarda Sesboüégo stanowi jedną z najbogatszych prezentacji myśli chrześcijańskiej, zmagającej się z tym pytaniem. Ten znakomity profesor i autor fundamentalnych ujęć teologicznych łączy w książce niezwykle bogate odwołania do źródeł doktryny chrześcijańskiej z inspirującym sposobem interpretacji współczesnych modeli soteriologicznych.

Czym jest zbawienie? Czy jest dziełem życia, czy śmierci? Czy to pomysł mściwego Boga, który żąda śmierci Syna, by zaspokoić własną sprawiedliwość? to tylko niektóre z pytań, jakie Bernard Sesboüé podejmuje w ożywczym kontekście dwóch tysięcy lat myśli soteriologicznej. Niniejszy, pierwszy z dwóch tomów jego syntezy na temat Jezusa Chrystusa, jedynego Pośrednika, podejmuje kwestię tożsamości Jezusa, który jest taki sam jak my, a jednocześnie inny niż my.

 • Okładka
  • SŁOWO WSTĘPNE
  • WPROWADZENIE ZBAWICIEL I ZBAWIENIE
   • I. Jezus, to znaczy Jahwe zbawia
    • Tożsamość Zbawiciela
   • II. Potrzeba zbawienia
    • Dobra nowina o zbawieniu serce chrześcijańskiego misterium
    • Czy potrzebujemy zbawienia?
    • Dwa biblijne obrazy zbawienia
    • Zbawienie, uwolnienie
    • Zbawienie pełnią życia
   • III. Chwalebny krzyż Zbawiciela
    • Zostać przez kogoś zbawionym
    • Tajemnica krzyża: zgorszenie i głupstwo
    • Krzyż Zmartwychwstałego
    • Proponowany sposób podejścia
 • Część pierwsza PROBLEMATYKA
  • Rozdział 1. WSPÓŁCZESNA NIEPEWNOŚĆ
   • I. Kilku świadków niepokoju
    • Hans Küng i interpretacje śmierci Jezusa
    • Krytyka psychoanalityczna Jacquesa Pohiera
    • Iluzja chrześcijańskiego odkupienia: Georges Morel
    • Nieofiarnicza interpretacja chrześcijaństwa René Girarda
    • Nathan Leites i zabójstwo Jezusa
    • Zbawienie przez objawienie według François Varonea
   • II. Główne wątki sprzeciwu
    • Dlaczego chrześcijańskie zbawienie przechodzi przez śmierć?
    • Wstręt wobec sprawiedliwości wynagradzającej i represyjnej
    • Odrzucenie chrześcijańskich roszczeń do powszechności
    • Niepokój wobec idei zastępstwa
    • Czy Jezus nadał sens swojej śmierci?
  • Rozdział 2. DOKTRYNALNY STAN SOTERIOLOGII
   • I. Wielorakie świadectwo biblijne
   • II. Zredukowane świadectwo dogmatyczne
   • III. Odwrócona dominanta: od dynamiki zstępującej do dynamiki wstępującej
   • IV. Mechanizmy kostnienia słownictwa
    • Dwa niezmienione schematy: kompensata i kara z zemsty
    • Mechanizm zwarcia
    • Zapomnienie o trzech głównych postaciach
    • Nieznajomość metafory i metonimii
   • V. Ponura antologia
    • W XVI wieku u reformatorów: gniew Boga spada na Chrystusa
    • W XVI wieku po stronie katolickiej: Boża zemsta i kompensata
    • W XVII wieku: dramatyzacja Bożej kary
    • W XIX wieku: nauczanie, które stało się powszechne
    • W XX wieku: pod znakiem nabytej prędkości
   • VI. Zbawienna reakcja
  • Rozdział 3. CHRYSTUS POŚREDNIK, FUNDAMENTALNE ODNIESIENIE SOTERIOLOGII
   • I. Jezus Pośrednik według Nowego Testamentu
    • Jedyny Pośrednik między Bogiem a ludźmi
    • Pośrednik Nowego Przymierza i arcykapłan
    • Wspaniała wymiana
   • II. Pośrednictwo Chrystusa w tradycji teologicznej
    • Pośrednictwo Chrystusa i rekapitulacja u Ireneusza
    • Doświadczenie pośrednictwa Chrystusa: Augustyn
    • Od Chrystusa Pośrednika do Chrystusa Sakramentu
    • Jedność Pośrednika według Cyryla Aleksandryjskiego
    • Pośrednictwo i soteriologia w średniowieczu
    • Pośrednictwo w teologii nowożytnej i współczesnej
   • III. Pośrednictwo, przymierze i bezpośrednia komunia
   • IV. Soteriologia pośrednictwa
 • Część druga TEOLOGICZNY ZARYS HISTORII DOKTRYN
  • Rozdział 4. PRELUDIUM: ZA NAS, ZA NASZE GRZECHY, DLA NASZEGO ZBAWIENIA
   • Za nas
   • Za nasze grzechy
   • Dla naszego zbawienia
 • Dział pierwszy POŚREDNICTWO ZSTĘPUJĄCE
  • Rozdział 5. CHRYSTUS NIOSĄCY OŚWIECENIE: ZBAWIENIE PRZEZ OBJAWIENIE
   • I. Świadectwo Pisma Świętego
    • Jezus nauczycielem prawdy i objawiającym Ojca
    • Będą patrzeć na Tego, którego przebili
    • Epifania i teofania
    • Światłość i ciemności
    • Zbawienie jako poznanie
   • II. Świadectwo Tradycji
    • U ojców apostolskich
    • U ojców apologetów w II wieku
    • U Ireneusza z Lyonu
    • U ojców aleksandryjskich
   • III. Objawienie i zbawienie dzisiaj
    • Człowiek i poznanie
    • Objawienie jako zbawienie
  • Rozdział 6. CHRYSTUS ZWYCIĘZCA: ODKUPIENIE
   • I. Świadectwo Pisma Świętego
    • Życie Jezusa: zwycięska walka
    • Lud, który Bóg nabył sobie w Chrystusie
    • Odkupienie: wyzwolenie i wykupienie
    • Od czego zostaje uwolniony człowiek?
    • Cena i okup: jak nie traktować metafory zbyt literalnie?
   • II. Świadectwo Tradycji
    • Uprzywilejowany świadek: Ireneusz i sprawiedliwość oddana człowiekowi
    • Czy okup został zapłacony Szatanowi?
    • Duch liturgii
    • Późniejsza ewolucja kategorii odkupienia
   • III. Odkupienie współcześnie odkryte na nowo
    • Doktrynalne przewartościowanie
    • Byt i niebyt Szatana
    • Teologia krzyża i zmartwychwstania
    • Oddziaływanie odkupienia w historii
  • Rozdział 7. CHRYSTUS WYZWOLICIEL
   • I. Świadectwo Pisma Świętego
    • Jezus Wyzwoliciel
    • Nowe Przymierze wolności
   • II. Świadectwo Tradycji
    • Ireneusz i Ewangelia wolności
    • Augustyn: kiedy łaska wyzwala wolną wolę
    • Sobór Konstantynopolitański III: zbawienie dokonane przez uczłowieczoną wolność Chrystusa
    • Zbawienie i wyzwolenie człowieka w społeczeństwie
   • III. Aktualność zbawienia jako wyzwolenia
    • Chrystus wyzwala i uzdrawia naszą wolność
    • Współzależność różnych wolności
    • Teologia i teologie wyzwolenia
  • Rozdział 8. CHRYSTUS, KTÓRY PRZEBÓSTWIA
   • I. Świadectwo Pisma Świętego
    • Przybrane synostwo i dar Ducha
    • Nowe narodziny przez chrzest
    • Nowe życie udziałem w życiu Trójcy
   • II. Świadectwo Tradycji
    • Powołanie człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga
    • Wielkie argumenty soteriologiczne
    • Syntetyczna prezentacja: punkt wyjścia, reguła wiary
    • Syntetyczna prezentacja: podwójna solidarność i pośrednictwo
    • Syntetyczna prezentacja: Duch Ojca i Syna
    • Wcielenie i misterium paschalne
    • Problematyka łaski na Zachodzie
   • III. Dzisiaj: przebóstwienie i samoudzielanie się Boga
    • Współczesne dyskusje wokół przebóstwienia
    • Dialektyka pragnienia Boga
    • Nowe słownictwo przebóstwienia
  • Rozdział 9. CHRYSTUS, SPRAWIEDLIWOŚĆ BOGA
   • I. Świadectwo Pisma Świętego
    • Sprawiedliwość Boga według Biblii
    • Kiedy Jezus wypełnia wszelką sprawiedliwość
    • Ewangelia Pawła
    • Wszyscy usprawiedliwieni przez łaskę
   • II. Świadectwo Tradycji
    • Doświadczenie Augustyna
    • Pelagiusz i złudzenie wolności
    • Augustyn i nadrzędność łaski
    • Sola gratia i sola fide Lutra
    • Szósta sesja Soboru Trydenckiego poświęcona usprawiedliwieniu (1547)
    • Nowożytne spory wokół łaski
   • III. Sprawiedliwość i usprawiedliwienie w teologii współczesnej
    • Ekumeniczny problem z usprawiedliwieniem przez wiarę
    • Zagadnienie sprawiedliwości w historii
    • Usprawiedliwienie przez wiarę a teologia wyzwolenia
 • Dział drugi POŚREDNICTWO WSTĘPUJĄCE
  • Rozdział 10. OFIARA CHRYSTUSA
   • I. Od codziennego zdrowego rozsądku do historii religii
    • Lekcja zdrowego rozsądku
    • Nauczanie historii religii
   • II. Świadectwo Pisma Świętego
    • Ofiara z baranka paschalnego
    • Obrzęd składania ofiar i ich znaczenie
    • Krytyka ofiary u proroków
    • Jezus i ofiara
    • Ofiarniczy język Pawła
    • Świadectwo Listu do Hebrajczyków
   • III. Świadectwo Tradycji
    • Ojcowie Kościoła czterech pierwszych wieków
    • Augustyn: teologia ofiary
    • Augustyn: ofiara Chrystusa i ofiara Kościoła
    • Ofiara Chrystusa u św. Tomasza z Akwinu
    • Doktryna Soboru Trydenckiego na temat ofiary
    • Poszerzenie i wypaczenie pojęcia ofiary w czasach nowożytnych
   • IV. Podsumowanie: ofiara a obraz Boga
    • Od dwuznaczności do zmiany
    • Ofiara Chrystusa a ofiara chrześcijańska
    • Waga słów
  • Rozdział 11. PEŁNA CIERPIENIA EKSPIACJA I PRZEBŁAGANIE
   • I. Ekspiacja we współczesnej świadomości
   • II. Świadectwo Pisma Świętego
    • Stary Testament: ekspiacja, orędownictwo i przebaczenie
    • Gniew Jahwe
    • Cierpiący Sługa Pański
    • Nowy Testament: Chrystus, nasze przebłaganie
    • 2 Kor 5,21 i Ga 3,13
   • III. Świadectwo Tradycji
    • Ekspiacja Chrystusa u ojców Kościoła
    • Ekspiacja i wynagrodzenie miłości
   • IV. Podsumowanie: cierpienie i ekspiacja w naszych czasach
    • Chrześcijański paradoks cierpienia
    • Cierpienie Boga, jedyna pociecha w cierpieniu człowieka
    • Ekspiacja potrzeba człowieka
  • Rozdział 12. ZADOŚĆUCZYNIENIE
   • I. Świadectwo Tradycji
    • Wprowadzenie kategorii zadośćuczynienia do teologii
    • Święty Anzelm: horyzont Cur Deus homo
    • Święty Anzelm: podstawowa argumentacja
    • Sprawiedliwość według św. Anzelma
    • Dwuznaczności dokonującej się zmiany
    • Miejsce zadośćuczynienia w soteriologii św. Tomasza
    • Sobór Trydencki: od usprawiedliwienia do zadośćuczynienia
   • II. Konieczne rozeznanie
    • Yves de Montcheuil: dowartościowanie zadośćuczynienia
    • Wynagrodzenie prawda zadośćuczynienia
  • Rozdział 13. OD ZASTĘPSTWA DO SOLIDARNOŚCI
   • I. Zastępstwo
    • Element prawdy w zastępstwie
    • Od XVI do XX wieku: wokół zastępstwa w karze
    • Od XIX do XX wieku: zadośćuczynienie zastępcze
   • II. Reprezentacja i solidarność
    • Doświadczenie solidarności
    • Solidarność a zbawienie
    • Solidarność w Piśmie Świętym
    • Solidarność a powszechność zbawienia
    • Zbawienie wszystkich przez jednego
    • Powszechność Jezusa i tajemnica Kościoła
 • Synteza POJEDNANIE
  • Rozdział 14. POJEDNANIE I PRZEBACZENIE
   • I. Świadectwo Pisma Świętego
    • Pojednanie dokonane przez krzyż
    • Przesłanie pojednania
   • II. Pojednanie, nowe imię zbawienia
    • Zbawienie, tajemnica pojednania
    • Posługa Kościoła, posługa pojednania
  • PRZEJŚCIE
  • INDEKS MIEJSC BIBLIJNYCH
  • INDEKS AUTORÓW STAROŻYTNYCH I ŚREDNIOWIECZNYCH
  • INDEKS AUTORÓW NOWOŻYTNYCH

 • Tytuły: Jezus Chrystus Jedyny Pośrednik. Rzecz o odkupieniu i zbawieniu. Tom 1
 • Autor: Bernard Sesboüé SJ
 • ISBN Ebooka: 9788379061495, 9788379061495
 • Data wydania: 2018-05-18
 • Identyfikator pozycji: e_0v92
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze