Helion


Szczegóły ebooka

 
Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii. Wyd. 2. popr

Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii. Wyd. 2. popr


Cyberkultura i krytyczne studia nad jej historią oraz konstytuowaniem się jako nowego paradygmatu kulturowego stanowią jeden z najważniejszych fenomenów technospołeczeństwa, którego funkcjonowanie determinują nowe media cyfrowe oraz sieć. Fundamentalną tezą, wyznaczającą kierunek podejmowanych w niniejszej pracy teoretycznych i interpretacyjnych wysiłków,  jest przekonanie, że cyberkultura opiera się na syntopii sztuki, nauki i technologii. Nim jednak zdefiniowana zostaje cyberkultura zarysowane są historyczne konteksty tego zjawiska. Koncepcje trzeciej kultury i Nowego Renesansu, zaproponowane przez Johna Brockmana, traktuję jako bazę teoretyczną dla formowania się społeczeństwa sieci. Cyberkulturę uznać należy za zwieńczenie procesów zapoczątkowanych w latach 60. wystąpieniami kontrkulturowymi.

Rozdział drugi szeroko rozwija koncept syntopii sztuki, nauki i technologii. Sztuka technologii i technologie sztuki odwołują się do zaplecza naukowego, korzenie tego zjawiska tkwią w pierwszych manifestacjach sztuki komputerowej w latach 60. Po zdefiniowaniu cyberkultury w rozdziale trzecim w kolejnym rozpatrywane jest miejsce sztuki w cyberprzestrzeni i cyberkulturze.

W rozdziale piątym przedstawione są kluczowe dla cybersztuki formy partycypacji, to znaczy zagadnienia interaktywności (i interpasywności), immersji i interfejsu. Rozdział szósty poświęcony jest teorii i praktyce dokumentacji oraz prezentacji sztuki mediów cyfrowych w dobie rewolucji informatycznej i telematycznej. Kluczowe pojęcia oddające zmieniające się warunki kultury zorientowanej dotychczas na magazynowaniu, a obecnie na transmisji danych, to immaterialność, meatmedialność i sieciowość. Archiwa bez fizycznej lokalizacji, platformy sieciowe przejmujące rolę galerii, muzeów, bibliotek i magazynów wyznaczają zupełnie nowe standardy myślenia o funkcjonowania sztuki w obiegu publicznym.

W ostatnim rozdziale podejmowane są zagadnienia wirtualnych muzeów jako nowego terytorium sztuki, zarówno tej posługującej się tradycyjnymi mediami, jak i cybersztuki. Cyberkulturę traktuję w zakończeniu pracy jako rodzaj rewitalizacji ekonomii i kultury daru proklamującej w digitalnej rzeczywistości nową rewolucję życia codziennego.

Spis treści

 

Wprowadzenie

Sztuka życia w cyberkulturze / 7

 

Rozdział pierwszy

Trzecia kultura a cyberkultura / 19

1. Trzecia kultura albo nowy renesans / 19

2. Społeczeństwo sieci – rzeczywista wirtualność / 26

3. Od kontrkultury do cyberkultury / 37

 

Rozdział drugi

Syntopia sztuki, nauki i technologii / 42

1. Ars sine scientia nihil est / 42

2. Nauka jako praktyka estetyczna – sztuka jako praktyka badawcza / 56

3. Sztuka – nauka – technologia. Przekraczanie granic / 67

 

Rozdział trzeci

Cyberkultura – definiowanie nowego paradygmatu kultury / 77

1. Cyberprzestrzeń / 77

2. Cyberkultura – zakres zjawiska / 95

 

Rozdział czwarty

Cybersztuka jako ekspresja cyberkultury / 117

1. Estetyki cybersztuki / 117

2. Cybersztuka jako awangarda epoki cyfrowej / 135

3. Od teorii mediów do teorii software’u / 144

 

Rozdział piąty

Cybersztuka – formy partycypacji. Interaktywność. Immersja. Interfejs / 150

1. Interaktywność versus interpasywność / 150

2. Immersja zamiast iluzji? / 172

3. Ciało jako interfejs / 190

 

Rozdział szósty

Teoria i praktyka dokumentacji oraz prezentowania sztuki mediów cyfrowych / 208

1. Teoria. Immaterialność – metamedialność – sieciowość / 208

2. Praktyka. Archiwizacja, prezentacja i dyseminacja cybersztuki w sieci / 223

2.1. Database of Virtual Art / 228

2.2. ArtBase / 232

2.3. netzspannung.org / 238

2.4. Media Art Net / 241

 

Rozdział siódmy

Wirtualne muzea – nowe terytoria sztuki / 247

1. „Muzea bez ścian” w epoce cyfrowej / 247

2. Media niestałe i zmienne jako wyzwanie dla cybermuzeologii / 259

3. Artyści – kuratorzy – wirtualne muzea / 265

 

Zakończenie

Cyberkulturowa rewitalizacja ekonomii daru / 277

 

Posłowie do II wydania / 288

Bibliografia / 292

Indeks rzeczowy / 318

Indeks osobowy / 325