Helion


Szczegóły ebooka

Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Teoria i praktyka

Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Teoria i praktyka


Pierwsze kompleksowe ujęcie zagadnień dojrzewania i osiągania dorosłości przez osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Okres dojrzewania i osiągania dorosłości stanowi w przypadku osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu kolejny przełom rozwojowy, w którym szczególną rolę odgrywają ludzie z najbliższego otoczenia rodzice, nauczyciele i terapeuci. Istotne jest wsparcie opiekunów odpowiednimi programami profilaktycznymi, dzięki którym ich podopieczni u progu dorosłości będą potrafili utrzymać satysfakcjonujące relacje, dokonywać świadomych wyborów oraz w pełni uczestniczyć w życiu zawodowym i społecznym.

Autorzy, praktycy z wieloletnim doświadczeniem, omawiają tak istotne formy pomocy i przeciwdziałania społecznej izolacji, jak: Model Pozytywnego Wspierania Zachowań, trening umiejętności społecznych, tworzenie przyjaznego środowiska sensorycznego czy przełamywanie barier w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej. Programy te są dostosowane do polskich realiów i zostały omówione na przykładzie działalności wybranych polskich organizacji pozarządowych. Szczególną uwagę autorzy zwracają na istotny wkład rozwojowo-wychowawczy środowiska rodzinnego w proces rewalidacji. Omawiają też pojawiające się problemy związane z wartościowaniem, samooceną oraz trudnymi przeżyciami emocjonalnymi.

Książka ukazuje różne aspekty funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w sposób całościowy i komplementarny. Skierowana jest do pracowników ośrodków specjalistyczno-diagnostycznych, ośrodków rewalidacyjnych i edukacyjnych oraz rodziców. To także inspirujące źródło wiedzy dla studentów takich kierunków jak psychologia, pedagogika, antropologia, socjologia i polityka społeczna.

Książka wypełnia lukę w dotychczasowym piśmiennictwie i jestem o tym przekonany przyczyni się do jeszcze większego i lepszego zaangażowania w wielospecjalistyczne wspomaganie młodych osób z ASD i ich rodzin. Jest cennym źródłem informacji zarówno dla praktyków, jak i dla osób zajmujących się badaniami naukowymi. Może być także inspiracją dla studentów takich kierunków jak psychologia, pedagogika, antropologia, socjologia i polityka społeczna.

prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Noty o autorach
 • Przedmowa
 • Wstęp
 • CZĘŚĆ 1. Adolescencja i wczesna dorosłość osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: zagadnienia psychologiczno-medyczne
  • Rozdział 1. Psychologiczne aspekty dojrzewania i wczesnej dorosłości osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Rozdział 2. Autyzm w biegu życia jednostki. Namysł osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nad stanem samoświadomości oraz nad własną przeszłością i przyszłością
  • Rozdział 3. Społeczno-komunikacyjne uwarunkowania rozwoju teorii umysłu u osób ze spektrum autyzmu. Od narodzin ku dorosłości
  • Rozdział 4. Temporalny aspekt funkcjonowania osoby z autystycznym spektrum zaburzeń
  • Rozdział 5. Zaburzenia psychiatryczne współwystępujące u adolescentów i młodych osób dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera strategie leczenia
  • Rozdział 6. Specyfika zaburzeń neurologicznych w przypadku osób ze spektrum autyzmu
 • CZĘŚĆ 2. Wybrane kierunki działań strategicznych w opiece nad osobami z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Zastosowania praktyczne
  • Rozdział 7. Model Pozytywnego Wspierania Zachowań w przełamywaniu barier na drodze do integracji społecznej i aktywizacji zawodowej młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Rozdział 8. Trening umiejętności społecznych dla osób z ASD. Założenia programowe uwzględniające wyzwania okresu dojrzewania
  • Rozdział 9. Zasady tworzenia przyjaznego środowiska sensorycznego dla osób z autyzmem
  • Rozdział 10. Farma Życia szansą na godne życie dorosłych osób z autystycznym spektrum zaburzeń
  • Rozdział 11. Przygotowanie zawodowe osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na przykładzie działalności fundacji MADA Warsztat Terapii Zajęciowej
  • Rozdział 12. Przygotowanie osób z autystycznym spektrum zaburzeń do dorosłego życia w założeniach programowych lubelskiego oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu
 • CZĘŚĆ 3. Sytuacja rodziny osoby z autyzmem: kierunki wsparcia społeczno-specjalistycznego
  • Rozdział 13. Wyzwania rodzicielskie związane z okresem dojrzewania osoby z autyzmem
  • Rozdział 14. Profesjonalna pomoc rodzinie z dzieckiem lub dorosłym z ASD. Terapia rodzinna
  • Rozdział 15. Ubezwłasnowolnienie a autonomia dorosłych osób z autyzmem
  • Rozdział 16. Analiza prawna możliwości wsparcia przez instytucje państwowe rodzin osób z autystycznym spektrum zaburzeń
 • Przypisy