Helion


Szczegóły ebooka

"Chowanna" 2018. T. 1 (50): Perspektywy edukacji małego dziecka w kontekście zmian oświatowych

"Chowanna" 2018. T. 1 (50): Perspektywy edukacji małego dziecka w kontekście zmian oświatowych


Część monograficzna tomu 1/2018 „Chowanny” pod redakcją Aliny Budniak została zatytułowana Perspektywy edukacji małego dziecka w kontekście zmian oświatowych. Treści zawartych tu rozważań odnoszą się do kształtu, celów, zakresu, przebiegu i znaczenia edukacji małego dziecka; stanowią głos w dyskusji i wyraz troski o jej stan w trakcie bezustannie trwających szkolnych reform. Z jednej strony ogromny rozwój zakresu wiedzy merytorycznej, łatwość dostępu do różnych źródeł informacji, przemiany celów i ideałów wychowania na przestrzeni lat, rozwój wiedzy psychologicznej i pedagogicznej na temat możliwości uczenia się dzieci, a z drugiej kilkukrotne zmiany podstaw programowych, zasad organizacji kształcenia w szkołach, narzucenie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich, a następnie odstąpienie od niego, ekspansywna działalność wydawnictw oferujących szkolne podręczniki i liczne materiały edukacyjne, sukcesywne wprowadzenie jednolitego („rządowego”) zestawu podręczników dla klas początkowych, a po ledwie kilku latach rezygnacja z niego – to zaledwie parę przykładów ciągłego dokonywania zmian, często bez możliwości sprawdzenia efektów dopiero co podjętych działań. O ile poszukiwanie lepszych, bardziej efektywnych metod edukacji, atrakcyjnych dla dzieci, odpowiadających ich potrzebom sposobów działania jest zadaniem koniecznym każdego nauczyciela, o tyle ilość narzucanych zmian, ich często chaotyczne wprowadzanie, brak możliwości i czasu do właściwego przygotowania się do nowych zadań mogą wywoływać niepokój, zagubienie i dezorganizację pracy szkoły i nauczycieli. Przedstawione w części monograficznej postulaty wskazują na konieczne uzupełnienie zagadnień programowych czy działań nauczycieli w sytuacji permanentnych przeobrażeń i przebudowy systemu oświaty.

Dział tekstów rozporoszonych tomu 1/2018 tematycznie odnosi się m.in. do takich zagadnień, jak nadzór pedagogiczny, postawy rodzicielskie, otwartość na karierę międzynarodową młodych dorosłych, wizerunek starości i osób starszych czy płciowość.

Od Redakcji / 9

 

Część monograficzna

Perspektywy edukacji małego dziecka w kontekście zmian oświatowych (pod redakcją Aliny Budniak)

 

Wprowadzenie (Alina Budniak) / 15

Monika Frania: Perspektywy edukacji dziecka w świecie alternatywnych trendów i wyborów / 21

Stanisław Juszczyk: Funkcjonowanie współczesnego dziecka w przestrzeni edukacyjnej i medialnej / 35

Tomasz Huk: Wychowanie pokolenia ekranów dotykowych na przykładzie matczynego opisu aktywności dziecka dwuletniego / 51

Marcin Musioł: Między potrzebą a zbędnością – korzystanie z mediów elektronicznych przez małego użytkownika i jego rodziców / 65

Anna Brosch: Celebryci w skali mikro. Lansowanie dzieci w serwisie internetowym YouTube / 77

Małgorzata Mnich: O tym, co stałe, w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej, czyli o edukacji polonistycznej dzieci najmłodszych tak samo, a jednak inaczej / 93

Irena Polewczyk: Umiejętności słuchowe dzieci w wieku przedszkolnym a kształcenie tych umiejętności w kontekście nowej podstawy programowej / 115

Magdalena Marekwia, Irena Polewczyk: Znaczenie diagnozy gotowości szkolnej w zakresie matematyki w kontekście diagnozy umiejętności matematycznych po klasie I / 131

Ewelina Kawiak: Zmiana sposobu myślenia o nauczaniu matematyki – zwrot ku zadaniom problemowym / 149

Hewilia Hetmańczyk: Poczucie kompetencji społecznych uczniów w młodszym wieku szkolnym / 161

Alina Budniak: Zielona szkoła w kształtowaniu kompetencji środowiskowych uczniów klas początkowych / 179

Magdalena Christ: Leśne przedszkola jako sposób przeciwdziałania zespołowi deficytu natury / 199

Mirosław Kisiel: Perspektywa edukacji muzycznej małego dziecka w kontekście współczesnej zmiany oświatowej / 219

Olimpia Gogolin, Eugeniusz Szymik: Obraz nauczyciela w oczach uczniów klas I–III szkół podstawowych / 237

 

Studia i rozprawy

 

Elżbieta Turska, Żaneta Binioszek: Postawy rodzicielskie a otwartość na karierę międzynarodową młodych dorosłych / 257

Kinga Kowalewska: Wizerunek starości i osób starszych w oczach dorosłej młodzieży – komunikat z badań / 275

Paulina Nowotarska: Płciowość jako kategoria pedagogiczna / 303

 

Recenzje, komunikaty, polemiki

 

Agata Matysiak-Błaszczyk: Więzienne macierzyństwo. Studium socjopedagogiczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, 286 s., ISBN 978-83-232-3045-8 (Danuta Raś) / 327

XXX Letnia Szkoła Młodych Pedagogów: Pułapki badań nad edukacją. Katowice–Wisła, 12–16 września 2016 roku. Sprawozdanie (Izabella Kust) / 335