Szczegóły ebooka

"Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" 2017. T. 20

"Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" 2017. T. 20

Maksymilian Pazdan

Ebook

Dwudziesty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera artykuł poświęcony cywilnoprawnym aspektom przedsięwzięć kosmicznych, w tym w szczególności problematyce odpowiedzialności za szkody związane z tego rodzaju działalnością. Poza tym czytelnik znajdzie także odpowiedź na pytanie o prawo właściwe dla zbiegu roszczeń odszkodowawczych w odniesieniu do szkód spowodowanych przez zabieg medyczny, jak również o prawo właściwe dla testamentów wspólnych. W bieżącym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego swoje miejsce znalazło także pogłębione opracowanie dotyczące roli prawa publicznego w międzynarodowym arbitrażu handlowym z udziałem państwa. Godne polecenia są także dwa artykuły poświęcone obcym regulacjom prawa prywatnego międzynarodowego – Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Dominikany. Dwudziesty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego zamyka przekład dominikańskiej ustawy kolizyjnej z 2014 roku.

Spis treści

Studia

Katarzyna Malinowska: Umowy w przedsięwzięciach kosmicznych — rozważania o istocie, treści i odpowiedzialności za szkodę / 7
Jan Szczygieł: Prawo właściwe dla zbiegu roszczeń odszkodowawczych wynikających z reżimu ex contractu i ex delicto na tle umów o przeprowadzenie zabiegu medycznego / 59
Aneta Pająk-Kozub: O poszukiwaniu prawa właściwego dla testamentów wspólnych w polskim prawie prywatnym międzynarodowym / 77
Anita Garnuszek: P rawo publiczne w m iędzynarodowym a rbitrażu h andlowym z udziałem państwa / 95
Mariia Zeniv: Próba ujednolicenia prawa prywatnego międzynarodowego w państwach Wspólnoty Niepodległych Państw na mocy porozumienia kijowskiego z 1992 roku, konwencji mińskiej z 1993 roku oraz konwencji kiszyniowskiej z 2002 roku / 115
Katarzyna Sznajder-Peroń, Paulina Twardoch: N ormy c zęści o gólnej p rawa p rywatnego międzynarodowego w dominikańskiej ustawie z 2014 roku / 139

Materiały

Ustawa nr 544-14 o prawie prywatnym międzynarodowym Republiki Dominikany z dnia 15 października 2014 r. — Tytuł I (Przepisy wstępne), Tytuł II (O zakresie i granicach jurysdykcji dominikańskiej w sprawach cywilnych i handlowych) i Tytuł III (Określenie prawa właściwego) (tłumaczenie: Katarzyna Sznajder-Peroń, Paulina Twardoch) / 163

  • Tytuł: "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" 2017. T. 20
  • Autor: Maksymilian Pazdan
  • ISBN: 2353-9852, 23539852
  • Data wydania: 2019-09-25
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1bme
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego